Písma
Nauka a smlouvy 41


Oddíl 41

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Církvi v Kirtlandu ve státě Ohio 4. února 1831 (History of the Church, 1:146–147). Odbočka Církve Kirtland v té době rychle rostla co do počtu. Prorok v úvodu tohoto zjevení napsal: „Členové… se snažili činiti vůli Boží, nakolik ji znali, i když se mezi ně vloudily podivné názory a falešní duchové… [a] Pán dal Církvi následující.“ (History of the Church, 1:146–147.)

1–3, Starší budou spravovati Církev duchem zjevení; 4–6, Praví učedníci obdrží Pánův zákon a budou jej zachovávati; 7–12, Edward Partridge je jmenován biskupem pro Církev.

1 Poslouchejte a slyšte, ó vy lidé moji, praví Pán a váš Bůh, vy, kterým s potěšením ažehnám největším ze všech požehnání, vy, kteří mne slyšíte; a vás, kteří mne neslyšíte, kteří jste bvyznávali jméno mé, cprokleji nejtěžším ze všech prokletí.

2 Poslouchejte, ó vy starší církve mé, které jsem povolal, vizte, dávám vám přikázání, abyste se shromáždili, abyste se asjednotili na slově mém;

3 A modlitbou víry své obdržíte azákon můj, abyste mohli věděti, jak spravovati církev mou a míti všechny věci správně přede mnou.

4 A já budu vaším avládcem, až bpřijdu; a vizte, přijdu rychle, a budete hleděti, aby zákon můj byl zachováván.

5 Ten, kdo apřijímá zákon můj a bvykonává jej, ten je mým učedníkem; a ten, kdo praví, že jej přijímá, ale nevykonává jej, ten není mým učedníkem a bude cvyvržen z vašeho středu;

6 Neboť není správné, aby věci, které patří dětem království, byly dány těm, kteří nejsou hodni, nebo apsům, nebo aby se bperly házely sviním.

7 A opět, je správné, aby služebník můj Joseph Smith ml. měl vystavěn adům, ve kterém by žil a bpřekládal.

8 A opět, je správné, aby služebník můj Sidney Rigdon žil tak, jak se mu zdá dobré, nakolik zachovává přikázání má.

9 A opět, povolal jsem služebníka svého aEdwarda Partridge; a dávám přikázání, aby byl určen hlasem církve a vysvěcen bbiskupem pro církev, aby zanechal obchodování svého a aby cvěnoval veškerý čas svůj práci církve;

10 Aby dohlížel na všechny věci, jak mu to bude ustanoveno v zákonech mých v den, kdy je dám.

11 A to proto, že srdce jeho je čisté přede mnou, neboť je jako aNatanael za stara, v němž žádné blsti není.

12 Tato slova jsou dána vám a jsou čistá přede mnou; pročež, mějte se na pozoru, jak si jich vážíte, neboť v den soudu se z nich budou duše vaše zodpovídati. Tak jest. Amen.