Písma
Nauka a smlouvy 136


Oddíl 136

Slovo a vůle Páně dané skrze presidenta Brighama Younga ve Winter Quarters ve výpravě Izraele v zemi Omahů na západním břehu řeky Missouri poblíž Council Bluffs ve státě Iowa (Journal History of the Church [Dějiny Církve v denících], 14. ledna 1847).

1–16, Je vysvětleno, jak má býti zorganisována výprava Izraele pro putování na západ; 17–27, Svatým je přikázáno, aby žili podle četných požadavků evangelia; 28–33, Svatí mají zpívati, tancovati, modliti se a učiti se moudrosti; 34–42, Proroci jsou zabíjeni, aby mohli býti ctěni a zlovolní odsouzeni.

1 Slovo a vůle Páně ohledně výpravy Izraele při jejich putování na západ:

2 Nechť všichni lidé aCírkve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a ti, kdož putují s nimi, jsou zorganisováni do skupin se smlouvou a slibem zachovávati všechna přikázání a ustanovení Pána, našeho Boha.

3 Nechť jsou skupiny zorganisovány s veliteli nad astem, s veliteli nad padesáti a s veliteli nad deseti, s presidentem a jeho dvěma rádci v jejich čele, pod řízením dvanácti bapoštolů.

4 A toto bude naše asmlouva – že budeme bkráčeti ve všech cnařízeních Páně.

5 Nechť si každá skupina opatří pro putování veškerá spřežení, vozy, zásoby, oblečení a další nezbytnosti, které mohou.

6 Až budou skupiny zorganisovány, nechť jdou s mocí svou, aby uskutečnily přípravy pro ty, kdož zůstanou.

7 Nechť každá skupina se svými veliteli a presidenty rozhodne, kolik jich může jíti příští jaro; potom vyvolte dostatečný počet zdatných a schopných lidí, aby vzali spřežení, semena a hospodářské nářadí, aby šli jako pionýři, aby připravili zasetí jarního obilí.

8 Nechť každá skupina nese stejný díl a podle podílu svého majetku vezme achudé, bvdovy, cděti bez otce a rodiny těch, kdož odešli k vojsku, aby volání vdov a dětí bez otce nevystupovalo k uším Páně proti tomuto lidu.

9 Nechť každá skupina připraví domy a pole pro pěstování obilí pro ty, kdož v tomto období zůstanou; a toto je vůle Páně ohledně jeho lidu.

10 Nechť každý člověk použije veškerý svůj vliv a majetek, aby přemístil tento lid na místo, kam Pán umístí akůl Sionu.

11 A budete-li toto činiti s čistým srdcem ve vší věrnosti, budete apožehnáni; budete požehnáni ohledně stád svých a ohledně dobytka svého a ohledně polí svých a ohledně domů svých a ohledně rodin svých.

12 Nechť služebníci moji Ezra T. Benson a Erastus Snow zorganisují skupinu.

13 A nechť služebníci moji Orson Pratt a Wilford Woodruff zorganisují skupinu.

14 Také, nechť služebníci moji Amasa Lyman a George A. Smith zorganisují skupinu.

15 A určí presidenty a velitele nad stem a nad padesáti a nad deseti.

16 A nechť služebníci moji, již byli určeni, jdou a učí svaté tomuto, mé vůli, aby mohli býti připraveni jíti do země míru.

17 Jdi cestou svou a čiň, jak jsem ti pravil, a neboj se nepřátel svých; neboť oni nebudou míti moc zastaviti dílo mé.

18 Sion bude avykoupen v mém vlastním příhodném čase.

19 A jestliže se nějaký člověk bude snažiti, aby budoval sám sebe, a nehledá aradu mou, nebude míti žádnou moc a pošetilost jeho bude projevena.

20 Hledejte; a azachovávejte jeden vůči druhému všechny sliby své; a nebuďte bžádostivi toho, co je bratra vašeho.

21 aZdržujte se zla bráti jméno Páně nadarmo, neboť já jsem Pán, váš Bůh, vpravdě bBůh otců vašich, Bůh Abrahamův a Izákův a Jákobův.

22 a jsem ten, kdo vyvedl děti Izraele ze země egyptské; a rámě mé je vztaženo v posledních dnech, abych bspasil lid svůj Izrael.

23 Ustaňte se jeden s druhým asvářiti; ustaňte mluviti jeden o druhém bzle.

24 Ustaňte s aopilostí; a nechť slova vaše vedou ke bvzdělávání jednoho druhým.

25 Půjčíš-li si od bližního svého, navrátíš to, co sis apůjčil; a nemůžeš-li splatiti, potom jdi přímo a řekni to bližnímu svému, aby tě neodsoudil.

26 Najdeš-li to, co bližní tvůj aztratil, budeš pilně pátrati, dokud mu to opět nepředáš.

27 Budeš apilným v ochraňování toho, co máš, abys mohl býti moudrým bsprávcem; neboť je to bezplatný dar od Pána, Boha tvého, a ty jsi správce jeho.

28 Jsi-li veselý, chval Pána azpěvem, hudbou, tancem a bmodlitbou chvály a cdíkůvzdání.

29 Jsi-li azarmoucen, volej k Pánu, svému Bohu, s úpěnlivou prosbou, aby duše tvá mohla býti bradostná.

30 Neboj se nepřátel svých, neboť jsou v rukou mých a já s nimi učiním podle libosti své.

31 Lid můj musí býti azkoušen ve všech věcech, aby mohl býti připraven přijmouti bslávu, již pro něj mám, a to slávu Sionu; a ten, jenž nechce snášeti cukázňování, království mého hoden není.

32 Nechť ten, kdo je neznalý, se učí amoudrosti tím, že se bpokoří a volá k Pánu, svému Bohu, aby oči jeho mohly býti otevřeny, aby mohl viděti, a uši jeho otevřeny, aby mohl slyšeti;

33 Neboť aDuch můj je vyslán do světa, aby osvítil pokorné a zkroušené a k odsouzení bezbožných.

34 Bratří tvoji zavrhli vás a svědectví vaše, a to národ, jenž vás avyhnal;

35 A nyní přichází den pohromy jejich, a to dny zármutku, jako žena, již zachvátily porodní bolesti; a zármutek jejich bude veliký, pokud nebudou rychle činiti pokání, ano, velmi rychle.

36 Neboť zabili proroky a ty, již k nim byli posláni; a prolili nevinnou krev, která křičí proti nim ze země.

37 Tudíž, nepodivujte se těmto věcem, neboť ještě nejste ačistí; nemůžete ještě snésti slávu moji; ale spatříte ji, budete-li věrni v zachovávání všech slov mých, jež jsem vám bdal ode dnů Adamových k Abrahamovi, od Abrahama k Mojžíšovi, od Mojžíše k Ježíšovi a apoštolům jeho a od Ježíše a apoštolů jeho k Josephu Smithovi, k němuž jsem volal skrze canděly své, sloužící služebníky své, a svým vlastním hlasem z nebes, aby vynesl dílo mé;

38 Jehož základy položil, a byl věrný; a já jsem ho vzal k sobě.

39 Mnozí se podivovali kvůli smrti jeho; ale bylo nutné, aby asvědectví své bkrví svou czpečetil, aby mohl býti ctěn a zlovolní mohli býti odsouzeni.

40 Neosvobodil jsem vás od anepřátel vašich, jenom tím jsem zanechal svědectví o jménu svém?

41 Nyní, tudíž, poslouchejte, ó vy lidé acírkve mé; a vy starší, naslouchejte společně; vy jste obdrželi bkrálovství mé.

42 Buďte pilní v zachovávání všech přikázání mých, aby na vás nepřišly soudy a víra vaše vás neopustila a nepřátelé vaši nad vámi nezvítězili. Takže, v současné době nic víc. Amen a amen.