Písma
Nauka a smlouvy 135


Oddíl 135

Mučednictví Josepha Smitha, Proroka, a jeho bratra Hyruma Smitha, patriarchy, v Carthage ve státě Illinois 27. června 1844 (History of the Church, 6:629–631). Tento dokument byl napsán Starším Johnem Taylorem z Rady Dvanácti, jenž byl svědkem těchto událostí.

1–2, Mučednická smrt Josepha a Hyruma v žaláři v Carthage; 3, Je vyhlášeno výjimečné postavení Proroka; 4–7, Jejich nevinná krev svědčí o pravdě a božskosti díla.

1 Abychom zpečetili svědectví o této knize a o Knize Mormonově, oznamujeme amučednickou smrt bJosepha Smitha, Proroka, a Hyruma Smitha, patriarchy. Byli zastřeleni v žaláři v cCarthage 27. června 1844 asi v pět hodin odpoledne ozbrojenou lůzou – černě nalíčenou – čítající od 150 do 200 osob. dHyrum byl střelen první a padl klidně zvolav: Jsem mrtev! Joseph vyskakoval z okna a při tomto pokusu byl zastřelen zvolav: Ó Pane, Bože můj! Na oba bylo stříleno poté, co zemřeli, zvěrským způsobem a každý dostal čtyři kulky.

2 aJohn Taylor a Willard Richards, dva z Dvanácti, byli v té době jedinými osobami v místnosti; první byl bestiálním způsobem zraněn čtyřmi kulkami, ale potom se uzdravil; druhý, skrze prozřetelnost Boží, unikl dokonce bez jediné díry v šatu svém.

3 Joseph Smith, aProrok a bVidoucí Páně, učinil, kromě Ježíše samotného, pro spasení lidí na tomto světě více, než kterýkoli jiný člověk, jenž na něm kdy žil. Za krátkou dobu dvaceti let přinesl Knihu Mormonovu, kterou přeložil darem a mocí Boží, a byl nástrojem jejího vydání na dvou světadílech; vyslal cplnost věčného evangelia, které ona obsahuje, do čtyř stran země; přinesl zjevení a přikázání, která tvoří tuto knihu Nauka a smlouvy, a mnoho dalších moudrých dokumentů a pokynů k prospěchu dětí lidských; shromáždil mnoho tisíců Svatých posledních dnů, založil veliké dměsto a zanechal věhlas a jméno, jež nemohou býti zničeny. Žil jako veliký a zemřel jako veliký v očích Božích i svého lidu; a jako většina Pánových pomazaných v dávných časech zpečetil své poslání a svá díla svou vlastní ekrví; a stejně tak jeho bratr Hyrum. V životě nebyli rozděleni a ve smrti nebyli odloučeni!

4 Když šel Joseph do Carthage, aby se vydal předstíraným požadavkům zákona, dva nebo tři dny před svým úkladným zavražděním řekl: „Jdu jako aberánek k zabití; ale jsem klidný jako letní jitro; mám svědomí bez provinění vůči Bohu a vůči všem lidem. Zemřu nevinen a ještě o mne bude řečeno – byl chladnokrevně zavražděn.“ – Téhož rána poté, co se Hyrum připravil, aby šel – má býti řečeno k zabití? Ano, neboť tak to bylo – četl tento odstavec poblíž konce dvanácté kapitoly z Etera v Knize Mormonově a přeložil u něho list:

5 A stalo se, že jsem se modlil k Pánu, aby dal pohanům milost, aby mohli míti pravou lásku. A stalo se, že Pán mi pravil: Nebudou-li míti pravou lásku, tobě na tom nemusí záležeti, ty jsi byl věrný; pročež šat tvůj bude aočištěn. A protože jsi viděl slabost svou, budeš učiněn silným, dokonce tak, že usedneš na místě, které jsem připravil v příbytcích svého Otce. A nyní já… se loučím s pohany, ano, a také se svými bratřími, které miluji, dokud se nesetkáme před bsoudcovskou stolicí Kristovou, kde všichni lidé budou věděti, že můj šat není poskvrněn vaší krví. cTestátoři jsou nyní mrtvi a jejich testament je v platnosti.

6 Hyrum Smith byl v únoru 1844 stár čtyřicet čtyři let a Josephu Smithovi bylo v prosinci 1843 třicet osm; a od nynějška nadále budou jejich jména zařazena mezi mučedníky náboženství; a čtenáři v každém národu tak bude připomínáno, že Kniha Mormonova a tato kniha Nauka a smlouvy církve stály nejlepší krev devatenáctého století, aby je přinesla pro spasení porušeného světa; a že může-li oheň ublížiti azelenému stromu pro slávu Boží, jak snadné bude spáliti suché stromy pro očištění vinice od zkaženosti. Oni žili pro slávu; oni zemřeli pro slávu; a sláva je jejich věčnou odměnou. Jejich jména budou od věku do věku přecházeti na potomstvo jako drahokamy pro posvěcené.

7 Nebyli vinni žádným zločinem, jak bylo často prokázáno dříve, a byli zavřeni v žaláři pouze kvůli spiknutí zrádců a zlovolných lidí; a jejich nevinná krev na podlaze žaláře v Carthage je zřejmou pečetí připojenou k „mormonismu“, jež nemůže býti zavržena žádným soudem na zemi, a jejich nevinná krev na štítu státu Illinois s porušenou vírou ve stát, jak slíbil skrze guvernéra, je svědectvím pravdy věčného evangelia, které nemůže celý svět zpochybniti; a jejich nevinná krev na praporci svobody a na magna charta Spojených států je poslem pro náboženství Ježíše Krista, jež se bude dotýkati srdce čestných lidí mezi všemi národy; a jejich nevinná krev s nevinnou krví všech mučedníků pod aoltářem, jejž viděl Jan, bude křičeti k Pánu zástupů, dokud onu krev na zemi neodplatí. Amen.