Písma
Nauka a smlouvy 53


Oddíl 53

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Algernonu Sidneymu Gilbertovi v Kirtlandu ve státě Ohio v červnu 1831 (History of the Church, 1:179–180). Prorok, na žádost Sidneyho Gilberta, se tázal Pána ohledně práce a ustanovení bratra Gilberta v Církvi.

1–3, Povoláním a vyvolením Sidneyho Gilberta v Církvi je býti vysvěcen starším; 4–7, Má také sloužiti jako biskupův zmocněnec.

1 Viz, pravím ti, služebníče můj Sidney Gilberte, že jsem slyšel modlitby tvé; a volal jsi ke mně, aby ti bylo Pánem, Bohem tvým, oznámeno to, co se týká tvého povolání a avyvolení v církvi, kterou jsem já, Pán, pozvedl v těchto posledních dnech.

2 Viz, já, Pán, který byl aukřižován pro hříchy světa, dávám ti přikázání, aby ses bvzdal světa.

3 Vezmi na sebe vysvěcení mé, totiž vysvěcení starším, abys kázal víru a pokání a aodpuštění hříchů, podle slova mého, a přijetí Svatého Ducha vkládáním brukou;

4 A také býti azmocněncem pro tuto církev na místě, které bude určeno biskupem, podle přikázání, která budou dána později.

5 A opět, vpravdě pravím tobě, vydáš se na cestu svou se služebníky mými Josephem Smithem ml. a Sidneym Rigdonem.

6 Viz, toto jsou první nařízení, která obdržíš; a zbytek bude oznámen v čase, který přijde, podle práce tvé na vinici mé.

7 A opět, chtěl bych, aby ses naučil, že spasen je pouze ten, kdo avytrvá do konce. Tak jest. Amen.