Studijní pomůcky
Úvod
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Výběr z překladu Bible od Josepha Smitha

Následují vybrané části z Bible, verze krále Jakuba, přeložené Josephem Smithem (PJS). Pán inspiroval proroka Josepha Smitha, aby navrátil do biblického textu pravdy, jež se ztratily nebo byly změněny od doby, kdy byla zapsána původní slova. Tyto navrácené pravdy objasnily nauku a zlepšily porozumění písmům. Úryvky vybrané pro Průvodce mají zlepšit vaše porozumění písmům bez ohledu na jazyk, do kterého jsou přeloženy.

Protože Pán zjevil Josephovi určité pravdy, které původní autoři kdysi zaznamenali, překlad Josepha Smitha se nepodobá žádnému jinému překladu Bible na světě. V tomto smyslu je slovo překlad použito širším a odlišným způsobem než obvykle, neboť Josephův překlad byl více zjevením než doslovným překladem z jednoho jazyka do druhého. Další informace o PJS viz „Překlad Josepha Smitha (PJS)“ v abecedním seznamu hesel v Průvodci.

Následující příklad ukazuje vybranou ukázku z PJS:

Scripture Guide

PJS, Matouš 4:1, 5–6, 8–9 (porovnej s Matoušem 4:1, 5–6, 8–9; podobné změny byly provedeny v Lukášovi 4:2, 5–11)

(Ježíš byl veden Duchem, ne Satanem.)

1 Tehdy byl Ježíš veden Duchem do pustiny, aby byl s Bohem.

5 Potom byl Ježíš vzat do svatého města a Duch ho postavil na vrcholek chrámu.

6 Potom k němu přišel ďábel a řekl: Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů, neboť je psáno: On dá andělům svým příkaz ohledně tebe, a na rukách svých tě budou podpírati, aby sis v žádném čase neroztříštil nohu svou o kámen.

8 A opět, Ježíš byl v Duchu a on ho vyzdvihuje na nesmírně vysokou horu a ukazuje mu všechna království světa a slávu jejich.

9 A ďábel k němu přišel opět a řekl: Všechny tyto věci ti dám, jestliže padneš a budeš mne uctívati.

Tento tučně vytištěný odkaz je úryvek z Bible krále Jakuba v překladu Josepha Smitha. Protože jeho překlad obnovil slova v biblickém textu, čísla veršů se mohou lišit od vydání, které používáte.

V závorkách je odkaz na vaši Bibli, se kterým máte porovnat překlad Josepha Smitha.

Tento nadpis vysvětluje, jakou nauku Joseph Smith objasnil svým překladem.

Toto je text, jak byl přeložen Josephem Smithem.