Písma
Joseph Smith–Matouš 1

Joseph Smith–Matouš

Výňatek z překladu Bible, tak jak byl zjeven Josephu Smithovi, Prorokovi, v roce 1831: Matouš 23:39 a kapitola 24.

Kapitola 1

Ježíš předpovídá hrozící zničení Jeruzaléma – Hovoří také o druhém příchodu Syna Muže a o zničení zlovolných.

1 Neboť pravím vám, že mne od této chvíle neuvidíte a budete věděti, že já jsem ten, o němž je psáno proroky, dokud neřeknete: Požehnaný je ten, kterýž apřichází ve jménu Páně, v oblacích nebe, a všichni svatí andělé s ním. Potom porozuměli učedníci jeho, že přijde opět na zem poté, co byl oslaven a korunován na pravici bBoží.

2 A Ježíš vyšel a opustil chrám; a jeho učedníci přišli k němu, aby mu naslouchali, řkouce: Mistře, ukaž nám ohledně budov chrámu, protože jsi řekl – Budou zbořeny a zanechány vám pusté.

3 A Ježíš jim řekl: Nevidíte všechny tyto věci a nerozumíte jim? Vpravdě pravím vám, nebude zde ponechán, na tomto chrámu, akámen na kameni, který nebude zbořen.

4 A Ježíš je opustil a šel na ahoru Olivetskou. A když se posadil na hoře Olivetské, přišli k němu učedníci v soukromí řkouce: Pověz nám, kdy budou tyto věci, které jsi říkal ohledně zničení chrámu a Židů; a jaké je bznamení cpříchodu tvého a dkonce světa neboli zničení ezlovolných, což je konec světa?

5 A Ježíš odpověděl a řekl jim: Mějte se na pozoru, aby vás žádný člověk neoklamal;

6 Neboť mnozí přijdou ve jménu mém řkouce – Já jsem Kristus – a oklamou mnohé;

7 Tehdy vás vydají, abyste byli asužováni, a zabijí vás a budete bnenáviděni všemi národy pro jméno mé;

8 A tehdy budou mnozí uraženi a budou jeden druhého zrazovati a budou jeden druhého nenáviděti;

9 A mnozí falešní proroci povstanou a oklamou mnohé;

10 A protože nepravost se bude rozhojňovati, austydne láska mnohých;

11 Ale ten, kdo zůstane stálým a nebude přemožen, ten bude spasen.

12 Když, tudíž, uvidíte aohavnost zpustošení, o níž mluvil bDaniel, prorok, ohledně zničení cJeruzaléma, tehdy se postavíte na dsvaté místo; kdo čte, nechť rozumí.

13 Tehdy nechť ti, kteříž jsou v Judeji, uprchnou do ahor;

14 Nechť ten, kdo je na střeše domu, uprchne a nevrací se, aby si vzal něco z domu svého;

15 Ani nechť se ten, kdo je na poli, nevrací zpátky, aby si vzal šaty své;

16 A běda těm, jež jsou atěhotné, a těm, kteréž kojí v oněch dnech;

17 Tudíž, modlete se k Pánu, aby útěk váš nebyl v zimě ani v den sabatní;

18 Neboť tehdy, v oněch dnech, bude veliké soužení na aŽidech a na obyvatelích bJeruzaléma, jaké nebylo dříve sesláno na Izrael, Bohem, od počátku jejich království až do tohoto času; ne, ani nikdy nebude sesláno na Izrael opět.

19 Všechny věci, které se jim přihodily, jsou pouze počátkem bolestí, jež na ně přijdou.

20 A pokud by ony dny nebyly ukráceny, nebylo by žádné tělo jejich zachráněno; ale kvůli vyvoleným, podle smlouvy, ty dny budou ukráceny.

21 Vizte, tyto věci jsem vám pravil ohledně Židů; a opět, po soužení oněch dnů, které přijde na Jeruzalém, řekne-li vám někdo: Hleďte, zde je Kristus, nebo tam, nevěřte mu;

22 Neboť v oněch dnech povstanou také falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovati veliká znamení a divy, natolik, že, možno-li, oklamou dokonce vyvolené, kteříž jsou vyvolení podle smlouvy.

23 Vizte, pravím vám tyto věci kvůli avyvoleným; a budete také slýchati o bválkách a pověstech o válkách; hleďte, abyste se neznepokojovali, neboť všechno, co jsem vám pověděl, se musí státi; ale to ještě není konec.

24 Vizte, pověděl jsem vám to předem;

25 Pročež, řeknou-li vám: Vizte, je na poušti; nevycházejte: Vizte, je v tajných komnatách; nevěřte tomu;

26 Neboť jako světlo jitřní vychází od avýchodu a svítí až na západ a pokrývá celou zemi, tak bude také příchod Syna Muže.

27 A nyní, ukáži vám podobenství. Vizte, kdekoli je mrtvola, tam budou shromážděni orlové; tak podobně budou vyvolení moji ashromážděni ze čtyř stran země.

28 A budou slýchati o válkách a pověstech o válkách.

29 Vizte, pravím to kvůli vyvoleným svým; neboť povstane národ proti národu a království proti království; na různých místech bude ahlad a mor a zemětřesení.

30 A opět, protože nepravost se bude rozhojňovati, láska lidí ustydne; ale ten, kdož nebude přemožen, ten bude spasen.

31 A opět, toto evangelium Království bude kázáno po celém asvětě na svědectví všem národům, a potom přijde konec neboli zničení zlovolných;

32 A opět bude ohavnost zpustošení, o níž mluvil Daniel, prorok, naplněna.

33 A ihned po soužení oněch dnů bude aslunce zatemněno a měsíc nebude dávati světlo své a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské se budou třásti.

34 Vpravdě, pravím vám, toto pokolení, ve kterém budou tyto věci ukázány, nepomine, dokud vše, co jsem k vám promlouval, nebude naplněno.

35 I když, přijdou dny, kdy nebe a země pominou; nicméně aslova má nepominou, ale všechna budou splněna.

36 A jak jsem pravil dříve, po asoužení oněch dnů a poté, co se moci nebeské budou třásti, potom se ukáže znamení Syna Muže na nebi a potom budou všechny kmeny země truchliti; a uvidí Syna Muže bpřicházejícího v oblacích nebe s mocí a slávou velikou;

37 A kdokoli uchovává jako poklad aslovo mé, nebude oklamán, neboť Syn Muže přijde a pošle banděly své před sebou s velikým zvukem trouby a oni cshromáždí zbytek vyvolených jeho od čtyř větrů, od jednoho konce nebe k druhému.

38 Nyní, naučte se podobenství od astromu fíkového – Když větve jeho jsou ještě jemné a začíná vyrážeti listy, vy víte, že léto je blízko, na dosah;

39 Tak podobně vyvolení moji, když uvidí všechny tyto věci, budou věděti, že on blízko je, dokonce ve dveřích;

40 Ale o onom dni a hodině žádný aneví; ne, ani andělé Boží v nebi, ale pouze Otec můj.

41 Ale jak to bylo za dnů aNoémových, tak to bude také při příchodu Syna Muže;

42 Neboť to bude s nimi, jako to bylo za dnů, které byly před apotopou; neboť až do dne, kdy Noé vstoupil do korábu, jedli a pili, ženili se a vdávali;

43 A nevěděli, dokud potopa nepřišla a všechny neodnesla; tak bude také příchod Syna Muže.

44 Tehdy bude naplněno to, co je psáno, že v aposledních dnech dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý bzanechán;

45 Dva budou mleti na mlýnu, jeden bude vzat, a druhý zanechán;

46 A co říkám jednomu, říkám všem lidem; abděte, tudíž, neboť nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijde.

47 Ale vězte toto, kdyby pán domu věděl, ve kterém bdění zloděj přijde, bděl by a nestrpěl by, aby do domu jeho bylo vniknuto, ale byl by připraven.

48 Tudíž buďte také připraveni, neboť v takovou hodinu, ve které si to nemyslíte, Syn Muže přijde.

49 Kdož tedy je avěrným a moudrým služebníkem, kteréhož pán jeho učinil vládcem nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v patřičný čas?

50 Požehnaný je onen služebník, kteréhož pán jeho, když přijde, najde tak činícího; a vpravdě pravím vám, učiní ho vládcem nad veškerým zbožím svým.

51 Ale jestliže si onen zlý služebník řekne v srdci svém: Můj pán aoddaluje příchod svůj,

52 A začne bíti spoluslužebníky své a jísti a píti s opilci,

53 Pán onoho služebníka přijde v den, kdy ho nevyhlíží, a v hodinu, které si není vědom,

54 A rozseká jej a určí mu díl jeho s pokrytci; tam bude pláč a askřípění zubů.

55 A tak přichází akonec zlovolných podle proroctví Mojžíše řkoucího: Budou odříznuti z prostředku lidu; ale konec země ještě není, ale brzy bude.