Písma
Články víry 1


Články víry
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

History of the Church, sv. 4, str. 535–541

Kapitola 1

1 aVěřímebBoha, Věčného Otce, a v Jeho cSyna, Ježíše Krista, a v dDucha Svatého.

2 Věříme, že lidé budou potrestáni za své avlastní hříchy, a ne za bpřestupek Adamův.

3 Věříme, že skrze ausmíření Kristovo může býti bspaseno veškeré lidstvo, skrze cposlušnost dzákonů a eobřadů evangelia.

4 Věříme, že prvními zásadami a aobřady evangelia jsou: za prvé bvíra v Pána Ježíše Krista; za druhé cpokání; za třetí dkřest ponořením na eodpuštění hříchů; za čtvrté vkládání frukou pro gdar Ducha Svatého.

5 Věříme, že muž musí býti apovolán Bohem, skrze bproroctví a skrze vkládání crukou těch, kteří mají dpravomoc, aby ekázal evangelium a vykonával jeho fobřady.

6 Věříme v tutéž aorganisaci, jež existovala v prvotní Církvi, totiž v bapoštoly, cproroky, dpastýře, učitele, eevangelisty a tak dále.

7 Věříme v adar bjazyků, cproroctví, dzjevení, evidění, fuzdravování, gvykládání jazyků a tak dále.

8 Věříme, že aBible je bslovo Boží, nakolik je přeložena csprávně; také věříme, že dKniha Mormonova je slovo Boží.

9 Věříme všemu, co Bůh azjevil, všemu, co nyní zjevuje, a věříme, že ještě bzjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se království Božího.

10 Věříme v doslovné ashromáždění Izraele a ve znovuzřízení bdeseti kmenů; že cSion (Nový Jeruzalém) bude vybudován na americkém kontinentu; že Kristus bude dvládnouti osobně na zemi; a že země bude eobnovena a obdrží svou frajskou gslávu.

11 Domáháme se avýsady uctívati Všemohoucího Boha podle bpříkazů svého vlastního csvědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu, nechť ductívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.

12 Věříme, že máme býti podřízeni králům, presidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni azákona, že ho máme ctíti a podporovati.

13 Věříme, že máme býti ačestní, pravdiví, bcudní, dobrotiví, ctnostní a že máme cčiniti dobro všem lidem; vskutku, můžeme říci, že následujeme dnabádání Pavlovo – věříme všem věcem, edoufáme ve všechny věci, snášeli jsme mnohé věci a doufáme, že budeme schopni fsnésti všechny věci. Je-li cokoli gctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.

Joseph Smith.