Písma
Úvod

Úvod

Drahocenná perla je sbírkou vybraných materiálů dotýkajících se mnoha důležitých stránek víry a nauky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Tyto zprávy byly sestaveny prorokem Josephem Smithem a byly vydány v církevních periodikách jeho doby.

První sbírka materiálů nesoucí název Drahocenná perla byla sestavena v roce 1851 starším Franklinem D. Richardsem, tehdy členem Rady Dvanácti a presidentem Britské misie. Jejím účelem bylo učiniti snadněji přístupnými některé důležité články, jež měly za doby Josepha Smitha omezený počet výtisků. Tak jak v celé Evropě a Americe rostlo členstvo Církve, bylo zapotřebí učiniti tyto zprávy dostupnými. Drahocenná perla byla široce používána a následně se stala 10. října 1880 rozhodnutím Prvního předsednictva a generální konference v Salt Lake City standardním dílem Církve.

Obsah byl několikrát revidován, tak jak to vyžadovaly potřeby Církve. V roce 1878 byly doplněny části Knihy Mojžíšovy, které nebyly obsaženy v prvním vydání. V roce 1902 byly vypuštěny určité části Drahocenné perly, které opakovaly materiál vydaný také v Nauce a smlouvách. V roce 1902 bylo provedeno uspořádání do kapitol a veršů s poznámkami pod čarou. První vydání s dvousloupcovou úpravou a s rejstříkem bylo v roce 1921. Žádné další úpravy nebyly provedeny až do dubna 1976, kdy byly doplněny dvě zprávy obsahující zjevení. V roce 1979 byly tyto dvě zprávy z Drahocenné perly přesunuty a byly umístěny do Nauky a smluv, kde jsou nyní uvedeny jako oddíly 137 a 138. V současném vydání byly provedeny určité změny, aby uvedly text do souladu s dřívějšími dokumenty.

Následuje stručný úvod k současnému obsahu:

  • Výběr z Knihy Mojžíšovy. Výňatek z knihy Genesis z překladu Bible od Josepha Smitha, který započal v červnu 1830 (History of the Church [Dějiny Církve], 1:98–101, 131–139).

  • Kniha Abrahamova. Překlad z určitých egyptských papyrů, jež se dostaly do rukou Josepha Smitha v roce 1835, obsahujících zápisy patriarchy Abrahama. Překlad byl vydáván na pokračování v Times and Seasons počínaje 1. březnem 1842 v Nauvoo ve státě Illinois (History of the Church, 4:519–534).

  • Joseph Smith–Matouš. Výňatek ze svědectví Matoušova v překladu Bible od Josepha Smitha (viz Nauka a smlouvy 45:60–61ohledně božského příkazu započíti překlad Nového zákona).

  • Joseph Smith–Životopis. Výňatky z oficiálního svědectví a životopisu Josepha Smitha, které připravil v roce 1838 a které byly vydávány na pokračování v Times and Seasons v Nauvoo ve státě Illinois počínaje 15. březnem 1842 (History of the Church, 1:1–44).

  • Články víry Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Prohlášení Josepha Smitha vydané v Times and Seasons 1. března 1842 společně s krátkými dějinami Církve, což bylo všeobecně známo jako dopis Wentworthovi (History of the Church, 4:535–541).