Mojžíš 5
předchozí další

Kapitola 5

(Červen–říjen 1830)

Adam a Eva plodí děti – Adam přináší oběť a slouží Bohu – Kain a Abel jsou zrozeni – Kain se bouří, miluje Satana více než Boha a stává se Zatracením – Vražda a zlovolnost se šíří – Evangelium je kázáno od počátku.

1 A stalo se, že poté, co jsem je já, Pán Bůh, vyhnal, že Adam počal obdělávati zemi a míti apanství nad veškerou zvěří polní a jísti chléb svůj v potu čela svého, tak jak jsem mu já, Pán, přikázal. A Eva, manželka jeho, s ním také pracovala.

2 A Adam poznal manželku svou, a ona mu arodila syny a bdcery, a oni se počali cmnožiti a naplňovati zemi.

3 A od toho času nadále se synové a adcery Adamovi počali v zemi rozdělovati dva a dva a obdělávati zemi a pečovati o stáda a také plodili syny a dcery.

4 A Adam a Eva, manželka jeho, vzývali jméno Páně a slyšeli hlas Páně, ze směru od zahrady aEden, promlouvající k nim, a neviděli jej; neboť byli vyloučeni z jeho bpřítomnosti.

5 A on jim dal přikázání, že mají auctívati Pána, svého Boha, a mají obětovati bprvorozené ze stád svých jako oběť Pánu. A Adam byl cposlušen přikázání Páně.

6 A po mnohých dnech se Adamovi ukázal aanděl Páně řka: Proč přinášíš boběti Pánu? A Adam mu řekl: Nevím než to, že mi Pán přikázal.

7 A potom anděl pravil řka: Toto je apodobenství boběti Jednorozeného Otcova, který je pln cmilosti a pravdy.

8 Pročež, budeš činiti všechno, co činíš, ve ajménu Syna a budeš činiti bpokání a cvzývati Boha ve jménu Syna na věky.

9 A v onen den spočinul na Adamovi aDuch Svatý, který vydává svědectví o Otci a Synu řka: Já jsem bJednorozený Otcův od počátku, od nynějška a na věky, abys, jelikož jsi cpadl, mohl býti dvykoupen, a veškeré lidstvo, dokonce tolik, kolik jich chce.

10 A v onen den Adam velebil Boha a byl anaplněn a počal bprorokovati ohledně všech rodin země řka: Velebeno buď jméno Boží, neboť pro přestupek můj oči mé jsou otevřeny a v tomto životě budu míti cradost a opět v dtěle uvidím Boha.

11 A aEva, manželka jeho, slyšela všechny tyto věci a radovala se řka: Kdyby nebylo našeho přestupku, nikdy bychom neměli bsímě a nikdy bychom neznali dobré a zlé a radost svého vykoupení a věčný život, který Bůh dává všem poslušným.

12 A Adam a Eva velebili jméno Boží a aoznámili všechny věci synům svým a dcerám svým.

13 A přišel mezi ně aSatan a řekl: Já jsem také syn Boží; a přikazoval jim řka: Nevěřte tomu; a oni tomu bnevěřili a cmilovali Satana více nežli Boha. A lidé počali býti od onoho času nadále dtělesnými, smyslnými a ďábelskými.

14 A Pán Bůh volal všude k lidem skrze aDucha Svatého a přikazoval jim, aby činili pokání;

15 A tolik, kolik jich auvěřilo v Syna a činilo pokání z hříchů svých, bude bspaseno; a tolik, kolik jich neuvěřilo a pokání nečinilo, bude czatraceno; a ta slova vyšla z úst Božích v pevném ustanovení; pročež musí býti splněna.

16 A Adam a Eva, manželka jeho, neustávali vzývati Boha. A Adam poznal Evu, manželku svou, a ona počala a porodila aKaina a řekla: Dostala jsem od Pána muže; pročež, snad nezavrhne slova jeho. Ale viz, Kain neposlouchal řka: Kdo je ten Pán, že jej mám znáti?

17 A ona opět počala a porodila jeho bratra aAbela. A Abel bposlouchal hlasu Páně. A Abel byl opatrovník ovcí, ale Kain byl obdělavatel půdy.

18 A Kain amiloval Satana více nežli Boha. A Satan mu přikázal řka: bUčiň oběť pro Pána.

19 A v průběhu času stalo se, že Kain přinesl z plodů půdy oběť pro Pána.

20 A Abel, ten také přinesl z prvorozených ze stáda svého a z tuku jejich. A Pán měl zálibu v Abelovi a v aoběti jeho;

21 Ale v Kainovi a v jeho aoběti zálibu neměl. Nyní, Satan to věděl a potěšilo ho to. A Kain se velmi rozhněval a tvář jeho poklesla.

22 A řekl Pán Kainovi: Proč ses rozhněval? Proč tvář tvá poklesla?

23 Budeš-li činiti dobře, budeš apřijat. A nebudeš-li činiti dobře, hřích ve dveřích leží a Satan si přeje, aby tě měl; a pokud nebudeš poslouchati přikázání mých, vydám tě a stane se ti podle přání jeho. A ty panovati budeš nad ním;

24 Neboť od tohoto času nadále budeš otcem jeho lží; budeš nazýván aZatracením; neboť ty jsi byl také dříve než svět.

25 A bude se říkati v čase, který přijde – Že, tyto aohavnosti byly přijaty od Kaina; neboť on zavrhl větší radu, která byla přijata od Boha; a toto je prokletí, které vložím na tebe, pokud nebudeš činiti pokání.

26 A Kain se rozhněval, a již více nenaslouchal hlasu Páně, ani Abela, bratra svého, jenž kráčel ve svatosti před Pánem.

27 A Adam a manželka jeho truchlili před Pánem pro Kaina a bratří jeho.

28 A stalo se, že si Kain vzal jednu z dcer bratří svých za manželku a amilovali Satana více nežli Boha.

29 A Satan řekl Kainovi: Přísahej mi skrze hrdlo své, a jestliže to řekneš, zemřeš; a zapřisáhni bratří svých skrze hlavu jejich a skrze Boha živého, že to neřeknou; neboť jestliže to řeknou, zajisté zemřou; a to, aby otec tvůj to nemohl věděti; a tohoto dne vydám bratra tvého Abela do rukou tvých.

30 A Satan se zapřisáhl Kainovi, že bude činiti podle příkazů jeho. A všechny tyto věci byly činěny v tajnosti.

31 A Kain řekl: Vpravdě jsem Mahan, mistr této veliké tajnosti, totiž že mohu avražditi a dosahovati zisku. Pročež Kain byl nazván Mistrem bMahanem a honosil se zlovolností svou.

32 A Kain šel na pole, a Kain mluvil s Abelem, bratrem svým. A stalo se, že zatímco byli na poli, Kain povstal proti Abelovi, bratru svému, a zabil ho.

33 A Kain se ahonosil tím, co učinil, řka: Jsem svobodný; zajisté stáda bratra mého padají do rukou mých.

34 A Pán řekl Kainovi: Kde je Abel, bratr tvůj? A on řekl: Nevím. Jsem já astrážným bratra svého?

35 A Pán řekl: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého křičí ke mně ze země.

36 A nyní budeš proklet ohledně země, která otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.

37 Když budeš obdělávati zemi, nebude ti od nynějška vydávati sílu svou. aPrchajícím a tulákem budeš na zemi.

38 A Kain řekl Pánu: Satan mne apokoušel pro stáda bratra mého. A také jsem byl rozhněván; neboť oběť jeho jsi přijal, a moji ne; můj trest je větší nežli mohu snésti.

39 Viz, ty jsi mne vyhnal tohoto dne od tváře Páně a před tváří tvou budu skryt; budu na zemi prchajícím a pobudou; a stane se, že ten, kdo mne najde, mne zabije pro nepravosti mé, neboť tyto věci nejsou skryty před Pánem.

40 A já, Pán, jsem mu řekl: Kdokoli tě zabije, bude na něj uvedena odplata sedminásobně. A já, Pán, jsem vložil na Kaina aznamení, aby nikdo, kdo ho najde, ho nezabil.

41 A Kain byl vyloučen z apřítomnosti Páně a s manželkou svou a mnoha bratřími svými přebýval v zemi Nód, na východ od Edenu.

42 A Kain poznal manželku svou, a ona počala a porodila Enocha, a zplodil také mnoho synů a dcer. A postavil město a pojmenoval to aměsto podle jména syna svého, Enoch.

43 A Enochovi se narodil Irád a další synové a dcery. A Irád zplodil Mahujaela a další syny a dcery. A Mahujael zplodil Matuzaela a další syny a dcery. A Matuzael zplodil Lámecha.

44 A Lámech vzal sobě dvě manželky; jméno jedné bylo Ada a jméno druhé Zilla.

45 A Ada porodila Jábala; on byl otcem těch, kteří přebývají ve stanech, a oni byli opatrovníky dobytka; a jméno bratra jeho bylo Jubal, který byl otcem všech těch, kteří hrají na harfu a na flétnu.

46 A Zilla také porodila, Tubalkaina, učitele každého řemeslníka v mosazi a železe. A sestra Tubalkainova byla pojmenována Noéma.

47 A Lámech řekl svým manželkám, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, vy manželky Lámechovy, poslouchejte řeč mou; neboť jsem zabil muže pro ránu svou a mladého muže pro poškození své.

48 Jestliže Kainovi bude odplaceno sedminásobně, vpravdě Lámechovi bude asedmdesáti a sedmi násobně;

49 Neboť Lámech vstoupil do asmlouvy se Satanem po způsobu Kaina, čímž se stal Mistrem Mahanem, mistrem veliké tajnosti, která byla Kainovi předána Satanem; a Irád, syn Enochův, poznav jejich tajnost, počal ji oznamovati synům Adamovým;

50 Pročež Lámech, jsa rozhněván, ho zabil, ne jako Kain bratra svého Abela, kvůli dosažení zisku, ale zabil ho kvůli přísaze.

51 Neboť ode dnů Kainových bylo atajné spolčení a díla jejich byla ve tmě a oni znali, každý člověk, bratra svého.

52 Pročež Pán proklel Lámecha a dům jeho a všechny ty, již učinili smlouvu se Satanem; neboť nezachovávali přikázání Boží, a to se nelíbilo Bohu, a on jim nesloužil, a díla jejich byla ohavnostmi a počala se šířiti mezi všemi asyny lidskými. A to bylo mezi syny lidskými.

53 A mezi dcerami lidskými o těchto věcech nebylo promlouváno, protože Lámech řekl tu tajnost svým manželkám, a ty se proti němu vzbouřily a oznamovaly tyto věci do široka a neměly soucitu;

54 Pročež Lámech byl opovrhován a vyvržen a nepřicházel mezi syny lidské, aby nezemřel.

55 A tak díla atemnoty počala převládati mezi všemi syny lidskými.

56 A Bůh proklel zemi těžkým prokletím a hněval se na zlovolné, na všechny syny lidské, jež učinil;

57 Neboť nechtěli poslouchati hlasu jeho, ani věřiti v aJednorozeného Syna jeho, a to v toho, o němž oznámil, že přijde v zenitu času, kterýž byl připraven před založením světa.

58 A tedy aevangelium počalo býti kázáno od počátku, jsouc oznamováno svatými banděly vyslanými z přítomnosti Boží, jeho vlastním hlasem a cdarem Ducha Svatého.

59 A tak Adamovi byly stvrzeny všechny věci skrze svatý obřad, a bylo kázáno evangelium a bylo vysláno ustanovení, že bude ve světě až do jeho konce; a tak tomu bylo. Amen.