Mojžíš 2
  Footnotes

  Kapitola 2

  (Červen–říjen 1830)

  Bůh tvoří nebesa a zemi – Jsou stvořeny všechny formy života – Bůh činí člověka a dává mu panství nad vším ostatním.

  1 A stalo se, že Pán pravil Mojžíšovi řka: Viz, azjevuji ti ohledně tohoto bnebe a této czemě; piš slova, která pravím. Já jsem Počátek i Konec, dVšemohoucí Bůh; skrze svého eJednorozeného jsem fstvořil tyto věci; ano, na počátku jsem stvořil nebe a zemi, na které stojíš.

  2 A azemě byla bez tvaru a pustá; a dal jsem, aby temnota přišla na tvář hlubiny; a Duch můj se pohyboval po tváři vody; neboť já jsem Bůh.

  3 A já, Bůh, jsem řekl: Nechť je asvětlo; a bylo světlo.

  4 A já, Bůh, jsem viděl světlo; a ono světlo bylo adobré. A já, Bůh, jsem oddělil světlo od temnoty.

  5 A já, Bůh, jsem nazval světlo dnem; a temnotu jsem nazval nocí; a toto jsem učinil aslovem své moci, a bylo to učiněno tak, jak jsem bpravil; a onen večer a ono jitro byly prvním cdnem.

  6 A opět, já, Bůh, jsem řekl: Nechť je aobloha uprostřed vody, a bylo to právě tak, jak jsem pravil; a řekl jsem: Nechť oddělí vody od vod; a bylo to učiněno;

  7 A já, Bůh, jsem učinil oblohu a oddělil jsem avody, ano, veliké vody pod oblohou od vod, které byly nad oblohou, a bylo to právě tak, jak jsem pravil.

  8 A já, Bůh, jsem nazval oblohu aNebem; a onen večer a ono jitro byly druhým dnem.

  9 A já, Bůh, jsem řekl: Nechť vody pod nebem jsou shromážděny na ajedno místo, a bylo to tak; a já, Bůh, jsem řekl: Nechť je souš; a bylo to tak.

  10 A já, Bůh, jsem nazval souš aZemí; a shromáždění vod jsem nazval Mořem; a já, Bůh, jsem viděl, že všechny věci, které jsem učinil, byly dobré.

  11 A já, Bůh, jsem řekl: Nechť země přinese atrávu, bylinu vydávající símě, ovocný strom vydávající ovoce, podle svého druhu, a strom vydávající ovoce, jehož símě bude v něm samém na zemi, a bylo to právě tak, jak jsem pravil.

  12 A země přinesla trávu, každou bylinu vydávající símě podle jeho druhu, a strom vydávající ovoce, jehož símě bude v něm samém, podle svého druhu; a já, Bůh, jsem viděl, že všechny věci, které jsem učinil, byly dobré;

  13 A onen večer a ono jitro byly třetím dnem.

  14 A já, Bůh, jsem řekl: Nechť jsou světla na obloze nebe, aby oddělovala den od noci, a nechť jsou pro znamení a pro období a pro dny a pro roky;

  15 A nechť jsou pro světla na obloze nebe, aby dávala světlo na zem; a bylo to tak.

  16 A já, Bůh, jsem učinil dvě veliká světla; větší asvětlo, aby panovalo dni, a menší světlo, aby panovalo noci, a větší světlo bylo slunce a menší světlo bylo měsíc; a hvězdy také byly učiněny, a to podle mého slova.

  17 A já, Bůh, jsem je umístil na obloze nebe, aby dávala světlo na zem,

  18 A slunce, aby panovalo nade dnem, a měsíc, aby panoval nad nocí, a aby oddělovaly světlo od temnoty; a já, Bůh, jsem viděl, že všechny věci, které jsem učinil, byly dobré;

  19 A onen večer a ono jitro byly čtvrtým dnem.

  20 A já, Bůh, jsem řekl: Nechť vody přinášejí hojně hýbajícího se stvoření, jež má život, a ptactvo, jež může létati nad zemí v otevřené obloze nebeské.

  21 A já, Bůh, jsem stvořil veliké avelryby a každé živé stvoření, jež se hýbá, které vody přinesly hojně, podle jejich druhu, a každého okřídleného ptáka podle jeho druhu; a já, Bůh, jsem viděl, že všechny věci, které jsem stvořil, byly dobré.

  22 A já, Bůh, jsem jim požehnal řka: Buďte plodní a arozmnožujte se a naplňte vody v moři; a nechť se ptactvo rozmnožuje na zemi;

  23 A onen večer a ono jitro byly pátým dnem.

  24 A já, Bůh, jsem řekl: Nechť země přináší živé stvoření podle jeho druhu, dobytek a lezoucí tvory a zvěř zemskou podle jejich druhu, a bylo to tak;

  25 A já, Bůh, jsem učinil zvěř zemskou podle jejich druhu a dobytek podle jeho druhu a všechno, co leze po zemi, podle jeho druhu; a já, Bůh, jsem viděl, že všechny tyto věci byly dobré.

  26 A já, Bůh, jsem řekl svému aJednorozenému, který byl se mnou od počátku: bUčiňme člověka k cobrazu svému, podle podoby své; a bylo tomu tak. A já, Bůh, jsem řekl: Nechť mají dpanství nad rybami mořskými a nad ptactvem ve vzduchu a nad dobytkem a nad celou zemí a nad každým lezoucím tvorem, jenž leze po zemi.

  27 A já, aBůh, jsem stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu, k obrazu svého Jednorozeného stvořil jsem ho; muže a ženu stvořil jsem je.

  28 A já, Bůh, jsem jim požehnal a řekl jsem jim: Buďte plodní a arozmnožujte se a naplňte zemi a podmaňte si ji a mějte panství nad rybami mořskými a nad ptactvem ve vzduchu a nad každým živým tvorem, jenž se hýbe na zemi.

  29 A já, Bůh, jsem řekl člověku: Vizte, dal jsem vám každou bylinu nesoucí símě, která je na tváři celé země, a každý strom, na němž bude ovoce stromu vydávající símě; to bude vám za apokrm.

  30 A každému zvířeti zemskému a každému ptáku ve vzduchu a všemu, co leze po zemi, do čehož dávám život, bude dána každá čistá bylina za pokrm; a bylo to právě tak, jak jsem pravil.

  31 A já, Bůh, jsem viděl všechno, co jsem učinil, a viz, všechny věci, které jsem učinil, byly velmi adobré; a onen večer a ono jitro byly bšestým dnem.