3. Nefi 9
předchozí další

Kapitola 9

V temnotě hlas Kristův ohlašuje zničení mnoha lidí a měst pro jejich zlovolnost – Také ohlašuje svou božskost, oznamuje, že zákon Mojžíšův je naplněn, a vyzývá lidi, aby šli k němu a byli spaseni. Kolem roku 34 po Kr.

1 A stalo se, že mezi všemi obyvateli země bylo slyšeti ahlas, po celé tváři této země, volající:

2 Běda, běda, běda tomuto lidu; aběda obyvatelům celé země, pokud nebudou činiti pokání; neboť ďábel se bsměje a jeho andělé se radují z pobitých krásných synů a dcer mého lidu; a oni padli pro nepravost svou a ohavnosti své!

3 Vizte, ono veliké město Zarahemla jsem spálil ohněm, i jeho obyvatele.

4 A vizte, ono veliké město Moroni, dal jsem, aby bylo potopeno v hlubiny mořské a aby obyvatelé jeho utonuli.

5 A vizte, ono veliké město Moronia jsem přikryl zemí, i obyvatele jeho, abych před tváří svou skryl nepravosti jejich a ohavnosti jejich, aby krev proroků a svatých již ke mně proti nim nepřicházela.

6 A vizte, město Gilgal, dal jsem, aby se propadlo a aby obyvatelé jeho byli pohřbeni v hlubinách zemských;

7 Ano, i město Onia a obyvatelé jeho, i město Mokum a obyvatelé jeho, i město Jeruzalém a obyvatelé jeho; a dal jsem, aby avody přišly na místo jejich, aby před tváří mou přikryly zlovolnost jejich a ohavnosti jejich, aby krev proroků a svatých již ke mně proti nim nevystupovala.

8 A vizte, město Gadiandi a město Gadiomna a město Jákob a město Gimgimno, dal jsem, aby se všechna tato města propadla, a učinil jsem na místě jejich avrchy a údolí; a obyvatele jejich jsem pohřbil v hlubinách zemských, abych před tváří svou skryl zlovolnost jejich a ohavnosti jejich, aby krev proroků a svatých již ke mně proti nim nevystupovala.

9 A vizte, ono veliké město Jákobugat, které bylo obýváno lidem krále Jákoba, dal jsem, aby bylo spáleno ohněm pro hříchy jejich a zlovolnost jejich, která byla nad veškerou zlovolnost celé země, pro jejich atajné vraždy a spolčení; neboť to byli oni, kdo zničil mír lidu mého a vládu země; tudíž dal jsem, aby byli spáleni, abych je bvyhladil před tváří svou, aby krev proroků a svatých již ke mně proti nim nevystupovala.

10 A vizte, město Laman a město Još a město Gád a město Kiškumen, dal jsem, aby byla spálena ohněm, i obyvatelé jejich, pro zlovolnost svou ohledně vyvrhování proroků a kamenování těch, které jsem poslal, aby jim oznamovali zlovolnost jejich a ohavnosti jejich.

11 A protože je všechny vyvrhli, takže mezi nimi nebylo žádných spravedlivých, seslal jsem aoheň a zničil jsem je, aby zlovolnost jejich a ohavnosti jejich mohly býti skryty před tváří mou, aby krev proroků a svatých, které jsem poslal mezi ně, nemusela křičeti ke mně bze země proti nim.

12 A dal jsem, aby amnohá veliká zničení přišla na tuto zemi a na tento lid, pro zlovolnost jeho a ohavnosti jeho.

13 Ó vy všichni, kteří jste aušetřeni, protože jste byli spravedlivější nežli oni, nevrátíte se nyní ke mně a nebudete činiti pokání z hříchů svých a neobrátíte se, abych vás mohl buzdraviti?

14 Ano, vpravdě pravím vám, apřijdete-li ke mně, budete míti bživot věčný. Vizte, crámě milosrdenství mého je k vám vztaženo a každý, kdo přijde, toho přijmu; a požehnaní jsou ti, kteří jdou ke mně.

15 Vizte, jsem Ježíš Kristus, Syn Boží. aStvořil jsem nebesa a zemi a všechny věci, jež na nich jsou. Byl jsem u Otce od počátku. b jsem v Otci a Otec ve mně; a ve mně Otec oslavil své jméno.

16 Přišel jsem k svým vlastním, a moji vlastní mne anepřijali. A písma ohledně příchodu mého jsou naplněna.

17 A všem těm, kteří mne přijali, jsem adal, aby se stali syny Božími; a právě tak dám všem, kteří uvěří ve jméno mé, neboť vizte, mnou přichází bvykoupení a ve mně je czákon Mojžíšův naplněn.

18 Já jsem asvětlo a život světa. Já jsem bAlfa i Oméga, počátek i konec.

19 A nebudete mi ajiž obětovati proléváním krve; ano, oběti vaše a zápalné oběti vaše skončí, neboť nebudu přijímati žádnou z obětí vašich a ze zápalných obětí vašich.

20 A a budete mi apřinášeti jako oběť srdce zlomené a ducha zkroušeného. A kdo ke mně přijde se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným, toho bpokřtím ohněm a Duchem Svatým, stejně jako byli Lamanité, pro víru svou ve mne v době obrácení svého, pokřtěni ohněm a Duchem Svatým, a nevěděli o tom.

21 Vizte, přišel jsem na svět, abych přinesl světu vykoupení, abych zachránil svět z hříchu.

22 Tudíž, kdo bude činiti apokání a přijde ke mně jako malé bdítě, toho přijmu, neboť takových je království Boží. Vizte, za takové jsem cpoložil život svůj a opět jej vzal na se; tudíž čiňte pokání a pojďte ke mně, vy končiny země, a buďte spaseni.