Písma
1. Nefi 10


Kapitola 10

Lehi předpovídá, že Židé budou zajati Babyloňany – Vypráví o příchodu Mesiáše, Spasitele a Vykupitele, mezi Židy – Lehi také vypráví o příchodu toho, který má pokřtíti Beránka Božího – Lehi vypráví o smrti a vzkříšení Mesiáše – Přirovnává rozptýlení a shromáždění Izraele k olivovníku – Nefi mluví o Synu Božím, o daru Ducha Svatého a o potřebě spravedlivosti. Kolem roku 600–592 př. Kr.

1 A nyní já, Nefi, pokračuji, abych podal na atěchto deskách zprávu o svém působení a o své vládě a službě; pročež, abych pokračoval ve své zprávě, musím říci něco o činech svého otce, a také o svých bratřích.

2 Neboť vizte, stalo se poté, co můj otec ustal promlouvati slova o svém asnu, a také poté, co je ustal nabádati ke vší píli, promluvil k nim o Židech –

3 Že poté, co budou zničeni, dokonce ono veliké město aJeruzalém, a mnozí budou bodvlečeni do zajetí do cBabylona, ve vlastním příhodném čase Páně, opět se dnavrátí, ano, dokonce budou přivedeni zpět ze zajetí; a poté, co budou přivedeni zpět ze zajetí, budou opět vlastniti zemi svého dědictví.

4 Ano, dokonce ašest set let od doby, kdy můj otec opustil Jeruzalém, vzbudí Pán Bůh mezi Židy bproroka – vpravdě cMesiáše neboli jinými slovy Spasitele světa.

5 A také promlouval o prorocích – jak veliký počet jich asvědčil o těchto věcech, o tomto Mesiáši, o kterém mluvil, neboli o tomto Vykupiteli světa.

6 Pročež, celé lidstvo je ve ztraceném a v apadlém stavu a navždy bude, ledaže se bude spoléhati na tohoto Vykupitele.

7 A promlouval také o aprorokovi, který přijde před Mesiášem, aby připravil cestu Páně –

8 Ano, dokonce vyjde a bude volati v pustině: aPřipravujte cestu Páně a přímé čiňte stezky jeho; neboť mezi vámi stojí jeden, kterého vy neznáte; a on je mocnější než já, řemínek jeho obuvi nejsem hoden rozvázati. A mnoho promlouval můj otec o této věci.

9 A můj otec pravil, že bude křtíti v aBetabaře za Jordánem; a také pravil, že bude bkřtíti vodou; dokonce že vodou pokřtí Mesiáše.

10 A poté, co pokřtí vodou Mesiáše, potvrdí a vydá svědectví, že pokřtil aBeránka Božího, který sejme hříchy světa.

11 A stalo se poté, co můj otec promlouval tato slova, že promluvil k mým bratřím o evangeliu, které bude kázáno mezi Židy, a také o aupadání Židů do bnevíry. A poté, co czabijí Mesiáše, který přijde, a poté, co bude zabit, dvstane z mrtvých a eDuchem Svatým se projeví pohanům.

12 Ano, dokonce mnoho promlouval můj otec o pohanech, a také o domu Izraele, že mohou býti přirovnáni k aolivovníku, jehož větve budou odlomeny a brozptýleny po celé tváři země.

13 Pročež, řekl, musí nezbytně býti, abychom byli v jednotě vedeni do azemě zaslíbení, abychom naplnili slovo Páně, že budeme rozptýleni po celé tváři země.

14 A poté, co dům Izraele bude rozptýlen, bude opět ashromážděn; neboli zkrátka poté, co bpohané obdrží plnost evangelia, přirozené větve colivovníku, neboli zbytky domu Izraele, budou naroubovány neboli přijdou k poznání pravého Mesiáše, svého Pána a svého Vykupitele.

15 A těmito slovy můj otec prorokoval a promlouval k mým bratřím, a také promlouval mnoho dalších věcí, které nepíši v této knize; neboť napsal jsem jich tolik, kolik jsem považoval za žádoucí, ve své adruhé knize.

16 A toto vše, o čem jsem mluvil, bylo učiněno, když můj otec dlel ve stanu v údolí Lemuel.

17 A stalo se poté, co já, Nefi, vyslechnuv všechna tato aslova svého otce o tom, co viděl ve bvidění, a také to, co promlouval mocí Ducha Svatého, kteroužto moc obdržel vírou v Syna Božího – a Syn Boží je onen cMesiáš, který přijde – já, Nefi, jsem si také přál, abych viděl a slyšel a znal tyto věci, mocí Ducha Svatého, což je ddar Boží všem těm, kteří ho epilně hledají, v dobách fstarých stejně jako v době, kdy se projeví dětem lidským.

18 Neboť on je atentýž včera, dnes a na věky; a cesta je připravena pro všechny lidi od založení světa, pakliže činí pokání a přicházejí k němu.

19 Neboť ten, kdo pilně hledá, nalezne; a atajemství Boží jim budou odhalena mocí bDucha Svatého v dobách těchto, stejně jako v dobách starých, a v dobách starých, stejně jako v dobách, které přijdou; pročež, ccesta Páně je jeden věčný koloběh.

20 Tudíž pomni, ó člověče, za všechna svá konání budeš přiveden k asoudu.

21 Pročež, jestliže jste se snažili jednati zlovolně ve dnech své azkoušky, pak budete shledáni bnečistými před soudcovskou stolicí Boží; a žádná nečistá věc nemůže přebývati s Bohem; pročež, musíte býti na věky zavrženi.

22 A Duch Svatý mi dává pravomoc, abych promlouval tyto věci, a neskrýval je.