1. Nefi 1
předchozí další

První kniha Nefiova

Jeho vláda a služba

Zpráva o Lehim a jeho manželce Sarii a jeho čtyřech synech, kteří se jmenovali (počínaje nejstarším) Laman, Lemuel, Sam a Nefi. Pán varuje Lehiho, aby opustil zemi Jeruzalém, neboť prorokuje lidem o jejich nepravosti a oni mu usilují o život. Vydá se s rodinou na tři dny cesty do pustiny. Nefi bere své bratry a vrací se do země Jeruzalém pro záznam o Židech. Zpráva o jejich utrpení. Berou si za manželky dcery Izmaelovy. Berou své rodiny a odcházejí do pustiny. Jejich utrpení a strasti v pustině. Průběh jejich putování. Přicházejí k velikým vodám. Nefiovi bratří se proti němu bouří. On je zahanbuje a staví loď. Nazývají toto místo Hojnost. Přeplouvají veliké vody do zaslíbené země a tak dále. Toto je podle zprávy Nefiovy; neboli jinými slovy já, Nefi, jsem napsal tento záznam.

Kapitola 1

Nefi začíná vésti záznam o svém lidu – Lehi vidí ve vidění sloup ohně a čte z knihy proroctví – Chválí Boha, předpovídá příchod Mesiáše a prorokuje zničení Jeruzaléma – Je pronásledován Židy. Kolem roku 600 př. Kr.

1 Já, aNefi, byv zrozen z bdobrých crodičů, byl jsem tudíž poněkud dpoučován ve všech vědomostech svého otce; a uviděv mnoho estrastí v průběhu svých dnů, nicméně byv velmi obdařen Pánem za všech svých dnů; ano, maje velikou znalost dobrotivosti a ftajemství Božích, tudíž činím gzáznam o svém působení za svých dnů.

2 Ano, činím záznam v otcově ajazyce, který sestává z vědomostí Židů a jazyka Egyptských.

3 A já vím, že záznam, který činím, je apravdivý; a činím jej svou vlastní rukou; a činím jej podle svých znalostí.

4 Neboť stalo se počátkem aprvního roku vlády bSedechiáše, krále judského (můj otec Lehi žil po všechny své dny v cJeruzalémě); a v témže roce přišlo mnoho dproroků prorokujících lidu, že musí činiti pokání, jinak veliké město eJeruzalém musí býti zničeno.

5 Pročež, stalo se, že můj otec aLehi, když vyšel, modlil se k Pánu, ano, dokonce z celého bsrdce svého za svůj lid.

6 A stalo se, když se modlil k Pánu, že se přiblížil asloup ohně a spočíval na skále před ním; a on viděl a slyšel mnoho; a pro věci, které viděl a slyšel, se nesmírně třásl a chvěl.

7 A stalo se, že se vrátil do svého vlastního domu v Jeruzalémě; a vrhl se na lože jsa apřemožen Duchem a tím, co viděl.

8 A jsa takto přemožen Duchem, byl unesen ve avidění, dokonce že viděl bnebesa otevřená, a myslel, že vidí Boha sedícího na svém trůnu obklopeného nesčetnými zástupy andělů, jak opěvují a chválí svého Boha.

9 A stalo se, že viděl Jednoho sestupujícího zprostředka nebe a spatřil, že jeho azáře převyšuje slunce v poledne.

10 A také viděl advanáct dalších, kteří ho následovali, a jejich jas překonával jas hvězd na obloze.

11 A sestoupili a vykročili po tváři země; a ten první přišel a stanul před mým otcem a dal mu aknihu a přikázal mu, aby četl.

12 A stalo se, že když četl, byl naplněn aDuchem Páně.

13 A četl řka: Běda, běda Jeruzalému, neboť viděl jsem aohavnosti tvé! Ano, a mnohé věci četl můj otec ohledně bJeruzaléma – že bude zničen, i jeho obyvatelé; mnozí zahynou mečem a mnozí budou codvedeni do zajetí do Babylonu.

14 A stalo se, že poté, co otec četl a viděl mnohé veliké a podivuhodné věci, volal mnohé věci k Pánu; jako: Veliká a podivuhodná jsou díla tvá, ó Pane Bože Všemohoucí! Trůn tvůj je vysoko v nebesích a tvá moc a dobrotivost a milosrdenství jsou nade všemi obyvateli země; a protože ty jsi milosrdný, nestrpíš, aby ti, kteří k tobě apřicházejí, zahynuli!

15 A těmito slovy promlouval můj otec, když chválil svého Boha; neboť duše jeho se radovala a celé srdce jeho bylo naplněno pro věci, které viděl, ano, které mu Pán ukázal.

16 A nyní já, Nefi, nečiním úplnou zprávu o tom, co můj otec napsal, neboť napsal mnohé z toho, co viděl ve viděních a ve snech; a také napsal mnohé z toho, co aprorokoval a promlouval ke svým dětem, o čemž neučiním úplnou zprávu.

17 Ale učiním zprávu o svém působení za svých dnů. Vizte, činím azkrácení ze bzáznamu svého otce na deskách, které jsem zhotovil svýma vlastníma rukama; pročež, poté, co zkrátím záznam svého otce, pak učiním zprávu o svém vlastním životě.

18 Tudíž, chtěl bych, abyste věděli, že poté, co Pán ukázal tolik podivuhodných věcí mému otci Lehimu, ano, o azničení Jeruzaléma, vizte, on vyšel mezi lid a počal mu bprorokovati a hlásati o tom, co viděl i slyšel.

19 A stalo se, že se mu Židé aposmívali kvůli tomu, co o nich svědčil; neboť vpravdě svědčil o zlovolnosti jejich a ohavnostech jejich; a svědčil, že to, co viděl a slyšel, a také to, co četl v knize, ukazuje jasně na příchod bMesiáše a také na vykoupení světa.

20 A když to Židé slyšeli, rozhněvali se na něj; ano, dokonce jako na proroky za stara, které avyvrhovali a kamenovali a zabíjeli; a také mu usilovali o život, aby ho o něj připravili. Ale vizte, já, Nefi, vám ukáži, že láskyplná bmilosrdenství Páně jsou nade všemi těmi, které on vyvolil pro jejich víru, aby je učinil mocnými až k moci vysvobození.