Писания
Учение и завети 21


Раздел 21

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, във Файет, щата Ню Йорк, на 6 април 1830 г. Това откровение е дадено при организирането на Църквата на споменатата дата в дома на Питър Уитмър-старши. Участват шестима мъже, които са били кръстени преди това. Чрез единодушно гласуване тези хора изразяват своето желание и решителност да се организират съгласно Божията заповед (вж. раздел 20). Те също гласуват да приемат и подкрепят Джозеф Смит-младши и Оливър Каудъри като председателстващи служители на Църквата. Тогава, с полагане на ръце, Джозеф поставя Оливър за старейшина на Църквата и Оливър съответно поставя Джозеф. След отслужване на причастието, Джозеф и Оливър полагат ръце на участниците поотделно за даване на Светия Дух и за потвърждаване на всеки за член на Църквата.

1–3, Джозеф Смит е призован да бъде гледач, преводач, пророк, апостол и старейшина; 4–8, Неговото слово ще ръководи делото на Сион; 9–12, Светиите ще вярват на словата му, когато той говори чрез Утешителя.

1 Ето, трябва да има летопис, воден сред вас и в него ти ще бъдеш наречен гледач, преводач, пророк, апостол на Исуса Христа, старейшина на църквата чрез волята на Бога Отца и благодатта на вашия Господ Исус Христос,

2 бидейки вдъхновен от Светия Дух да положиш основата ѝ и я изградиш за най-святата вяра.

3 която църква беше организирана и установена в годината на вашия Господ хиляда осемстотин и тридесета, в четвъртия месец и на шестия ден от месеца, който е наречен април.

4 Затова вие, подразбирайки църквата, трябва да се вслушвате във всички негови слова и заповеди, които той ще ви даде, тъй както ги получава, ходейки в пълна святост пред Мен.

5 Защото неговото слово вие ще получавате като че ли от собствената Ми уста, в пълно търпение и вяра.

6 Защото, вършейки тези неща, портите на пъкъла не ще надделеят срещу вас; да, и Господ Бог ще разпръсне силите на мрака пред вас и ще накара небесата да се разтресат за ваше добро и за славата на Неговото име.

7 Защото тъй казва Господ Бог: Него Аз съм вдъхновил да движи делото на Сион с могъща сила за добро и неговото усърдие Аз познавам, и молитвите му Аз съм чул.

8 Да, плача му за Сион Аз съм видял и ще направя тъй, щото той да не скърби повече за него; защото неговите дни за ликуване са дошли за опрощаването на греховете му и за проявленията на Моите благословии върху неговите дела.

9 Защото ето, Аз ще благословя всички онези, които се трудят в лозето Ми с могъща благословия и те ще повярват на словата му, които са му дадени чрез Мен от Утешителя, Който изявява, че Исус бе разпнат на кръст от грешни човеци за греховете на света, да, за опрощаването на греховете на разкаяното сърце.

10 Затова нужно Ми е той да бъде поставен от теб, Оливър Каудъри, за Мой апостол;

11 като това бъде един обред за теб, че ти си старейшина изпод неговата ръка, като той е първият за теб, та ти да можеш да бъдеш старейшина за тази Христова църква, носеща Моето име,

12 и първият проповедник на тази църква, за църквата и пред света, да, пред езичниците; да, и тъй казва Господ Бог, ето, ето, на юдеите също. Амин.