ថ្នាក់សិក្ខាសាលា
សៀវភៅ​សិក្សា​គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា និង ប្រវត្តិសាសនាចក្រ សម្រាប់​គ្រូបង្រៀន​ថ្នាក់​សិក្ខាសាលា
កំណត់ចំណាំ​នៅ​បាត

Hide Footnotes

បាវចនា

សៀវភៅ​សិក្សា​គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា និង ប្រវត្តិសាសនាចក្រ សម្រាប់​គ្រូបង្រៀន​ថ្នាក់​សិក្ខាសាលា