Skriftene
Lære og pakter 42
forrige neste

Kapittel 42

Åpenbaring gitt i to deler gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. og 23. februar 1831. Den første delen som består av versene 1 til og med 72, ble mottatt i nærvær av tolv eldster, og er en oppfyllelse av Herrens tidligere løfte om at “loven” ville bli gitt i Ohio (se kapittel 38:32). Den andre delen består av versene 73 til og med 93. Profeten spesifiserer at denne åpenbaringen “omfavner Kirkens lov.”

1–10: Eldstene blir kalt til å forkynne evangeliet, døpe konvertitter og bygge opp Kirken. 11–12: De må kalles og ordineres, og skal forkynne evangeliets prinsipper som finnes i Skriftene. 13–17: De skal undervise og profetere ved Åndens kraft. 18–29: De hellige blir befalt at de ikke skal slå ihjel, stjele, lyve, begjære, drive hor eller tale ondt om andre. 30–39: Lover som gjelder for innvielse av eiendom blir gitt. 40–42: Stolthet og dovenskap fordømmes. 43–52: De syke skal helbredes ved salving og ved tro. 53–60: Kirken styres ved Skriftene som skal forkynnes for verden. 61–69: Stedet for det nye Jerusalem samt rikets mysterier vil bli åpenbart. 70–73: Innviet eiendom skal brukes til underhold for Kirkens embedsmenn. 74–93: Lover blir gitt som gjelder for hor i og utenfor ekteskap, drap, tyveri samt for bekjennelse av synder.

1 Lytt, O min kirkes eldster som har forsamlet dere i mitt navn, som er Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, verdens Frelser, fordi dere tror på mitt navn og holder mine bud.

2 Igjen sier jeg til dere: Lytt og hør, og adlyd den alov som jeg skal gi dere.

3 For sannelig sier jeg, ettersom dere har kommet sammen slik jeg abefalte dere, og er enige bangående denne sak og har bedt til Faderen i mitt navn, så skal dere motta.

4 Se, sannelig sier jeg dere, jeg gir dere denne første befaling at dere skal gå ut i mitt navn, hver og en av dere, unntatt mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon.

5 Og jeg gir dem en befaling at de skal gå ut en kort tid, og det skal bli gitt ved aÅndens kraft når de skal vende tilbake.

6 Og dere skal gå ut ato og to i mitt navn, og ved min Ånds kraft forkynne mitt evangelium ved at dere oppløfter deres røst som med lyden fra en basun og forkynner mitt ord likesom Guds engler.

7 Og dere skal gå ut og døpe med vann idet dere sier: Omvend dere, omvend dere, for himmelens rike er for hånden.

8 Og fra dette sted skal dere dra ut til de vestlige områder, og i den grad dere finner dem som vil ta imot dere, skal dere bygge opp min kirke i hvert område,

9 inntil den tid kommer da det skal bli åpenbart til dere fra det høye når abyen bDet nye Jerusalem skal beredes, så dere kan bli csamlet til ett og være mitt dfolk, og jeg vil være deres Gud.

10 Og videre sier jeg dere at min tjener, aEdward Partridge, skal forbli i det embede jeg har utpekt ham til. Og det skal skje at hvis han begår overtredelse, skal ben annen bli utpekt i hans sted. Slik er det. Amen.

11 Og videre sier jeg dere at det ikke skal bli gitt noen å gå ut og aforkynne mitt evangelium eller bygge opp min kirke uten at han er bordinert av en som har cmyndighet, og som kirken vet har myndighet og er blitt behørig ordinert av kirkens ledere.

12 Og videre skal denne kirkes aeldster, prester og lærere bundervise i mitt evangeliums prinsipper som er i cBibelen og i dMormons bok, hvor eevangeliet finnes i sin fylde.

13 Og de skal akte vel på apaktene og kirkens artikler og følge dem, og de skal være deres lærdommer slik de skal bli veiledet av Ånden.

14 Og Ånden skal bli gitt dere ved troens abønn, og hvis dere ikke mottar bÅnden, skal dere ikke undervise.

15 Og alt dette skal dere akte vel på å gjøre slik jeg har befalt dere angående deres undervisning, inntil fylden av mine askrifter er gitt.

16 Og når dere oppløfter deres røst ved aTrøsteren, skal dere tale og profetere som det synes meg best,

17 for se, Trøsteren vet alle ting og vitner om Faderen og om Sønnen.

18 Og nå, se, jeg taler til kirken. Du skal ikke aslå ihjel, og den som bslår ihjel, skal ikke få tilgivelse hverken i denne verden eller i den verden som kommer.

19 Og igjen sier jeg: Du skal ikke slå ihjel, for den som slår ihjel, skal a.

20 Du skal ikke astjele, for den som stjeler og ikke vil omvende seg, skal bli utstøtt.

21 Du skal ikke alyve, den som lyver og ikke vil omvende seg, skal bli utstøtt.

22 Du skal aelske din hustru av hele ditt hjerte og bholde deg til henne og ingen annen.

23 Og den som ser på en kvinne for å abegjære henne, skal fornekte troen og skal ikke ha Ånden, og hvis han ikke omvender seg, skal han bli utstøtt.

24 Du skal ikke drive ahor, for den som driver hor og ikke omvender seg, skal bli utstøtt.

25 Men den som har drevet hor og aomvender seg av hele sitt hjerte og avstår fra det og ikke gjør det mer, skal du btilgi,

26 men hvis han gjør det aigjen, skal han ikke tilgis, men skal bli utstøtt.

27 Du skal ikke atale ondt om din neste eller skade ham på noen måte.

28 Du vet at mine lover om disse ting er gitt i mine skrifter; den som synder og ikke omvender seg, skal bli autstøtt.

29 Dersom du aelsker meg, skal du btjene meg og cholde alle mine bud.

30 Og se, du vil huske de afattige og binnvie din eiendom, det du har å dele med dem, til deres cunderhold, med en pakt og med et skjøte som ikke kan oppheves.

31 Og når dere adeler deres midler med de bfattige, gjør dere det mot meg, og de skal legges frem for min kirkes cbiskop og hans rådgivere, to eldster eller høyprester han skal kalle eller har kalt og dbeskikket til dette formål.

32 Og det skal skje at etter at de er lagt frem for min kirkes biskop, og etter at han har mottatt disse bevisene på ainnvielsen av eiendom til min kirke så de i overensstemmelse med mine bud ikke kan fratas kirken igjen, skal enhver holdes bansvarlig for meg og være en cforvalter over sin egen eiendom, eller det han har mottatt ved innvielse, så mye som er tilstrekkelig for ham selv og hans dfamilie.

33 Og videre, hvis det finnes eiendommer på kirkens hender eller blant enkeltmennesker i den, mer enn det som er nødvendig for deres underhold etter denne første innvielse, skal denne aoverskytende del innvies til biskopen, den skal oppbevares og fra tid til annen fordeles blant dem som intet har, slik at enhver som har et behov, kan bli rikelig forsynt og motta i henhold til sin trang.

34 Derfor skal den overskytende del oppbevares i mitt lagerhus – for å bli fordelt blant de fattige og trengende ettersom det blir bestemt av kirkens høyråd og av biskopen og hans råd –

35 og for å kjøpe jord til nytte for kirkens medlemmer, bygge hus for tilbedelse, og bygge opp det anye Jerusalem som heretter skal bli åpenbart,

36 så min pakts folk kan være samlet til ett på den dag da jeg skal akomme til mitt btempel. Og dette gjør jeg for mitt folks frelse.

37 Og det skal skje at den som synder og ikke omvender seg, skal autstøtes av kirken og skal ikke få tilbake det som han har binnviet til de fattige og trengende i min kirke, eller med andre ord, til meg.

38 For det dere agjør mot den minste av disse, det gjør dere mot meg.

39 For det skal skje at det jeg talte ved mine profeters munn, skal oppfylles, for jeg vil innvie rikdommen blant dem som tar imot mitt evangelium blant hedningefolkene, til de fattige av mitt folk som er av Israels hus.

40 Og videre, du skal ikke være astolt i ditt hjerte, la alle dine bklær være enkle, og deres skjønnhet skal være skjønnheten ved dine egne henders arbeid.

41 Og la alle ting gjøres i renhet for meg.

42 Du skal ikke være adoven, for den som er doven, skal ikke ete arbeiderens brød eller slite hans klær.

43 Og de iblant dere som er asyke og ikke har tro til å bli helbredet, men tror, skal pleies med all omhu, med urter og mild føde, men ikke ved en fiendes hånd.

44 Og kirkens eldster, to eller flere, skal tilkalles, og skal be for dem og legge sine ahender på dem i mitt navn, og hvis de dør, så bdør de i meg, og hvis de lever, så lever de i meg.

45 Dere skal aleve sammen i bkjærlighet så dere cgråter over tapet av dem som dør, og særlig over dem som ikke har noe dhåp om en herlig oppstandelse.

46 Og det skal skje at de som dør i meg, ikke skal smake adøden, for den skal være bsøt for dem,

47 og ve dem som ikke dør i meg, for deres død er bitter.

48 Og videre, det skal skje at den som har atro på meg til å bli bhelbredet og ikke er cbestemt til å dø, skal bli helbredet.

49 Den som har tro til å se, skal se.

50 Den som har tro til å høre, skal høre.

51 Den lamme som har tro til å løpe, skal løpe.

52 Og de som ikke har tro til å gjøre disse ting, men tror på meg, har kraft til å bli mine asønner, og hvis de ikke bryter mine lover, skal du bbære deres skrøpeligheter.

53 Du skal forbli i din stilling som aforvalter.

54 Du skal ikke ta din brors klær, du skal betale for det du mottar av din bror.

55 Og hvis du askaffer deg mer enn du trenger til ditt underhold, skal du gi det til mitt blagerhus så alle ting kan gjøres i henhold til det som jeg har sagt.

56 Du skal be, og mine askrifter skal bli gitt slik jeg har fastsatt, og de skal boppbevares i sikkerhet.

57 Og det er tjenlig at du ikke omtaler dem og ikke underviser i dem før dere har mottatt dem i sin helhet.

58 Og jeg gir dere et bud at dere da skal undervise i dem til alle mennesker, for de skal bli undervist til aalle nasjoner, slekter, tungemål og folk.

59 Du skal akseptere det du har mottatt, og som er blitt gitt til deg i mine skrifter, som en lov, og det skal være min lov som skal styre min kirke.

60 Og den som agjør ifølge disse ting, skal bli frelst, men den som ikke gjør det, skal bli bfordømt hvis han fortsetter slik.

61 Hvis du ber, skal du motta aåpenbaring på åpenbaring, bkunnskap på kunnskap, så du kan kjenne cmysteriene og det som gir dfred, det som bringer eglede, det som bringer evig liv.

62 Du skal be, og i min egen beleilige tid skal det åpenbares for deg hvor det anye Jerusalem skal bygges.

63 Og se, det skal skje at mine tjenere skal sendes ut til øst og til vest, til nord og til syd.

64 Men la nå også han som reiser mot øst, lære dem som kommer til omvendelse å flykte mot avest, og dette på grunn av det som skal komme over jorden og på grunn av bhemmelige forbund.

65 Se, du skal overholde alle disse ting, og stor skal din lønn være, for dere er det gitt å kjenne rikets mysterier, men verden er det ikke gitt å kjenne dem.

66 Dere skal overholde lovene som dere har mottatt og være trofaste.

67 Og dere skal heretter motta kirkens apakter som skal være tilstrekkelige til å grunnfeste dere, både her og i det nye Jerusalem.

68 Derfor la den som mangler avisdom, be til meg, og jeg vil gi ham rikelig og ikke bebreide ham.

69 Oppløft deres hjerter og fryd dere, for til dere er ariket gitt, eller med andre ord, bnøklene til kirken. Slik er det. Amen.

70 aPrestene og blærerne skal ha sin cforvaltning likesom medlemmene.

71 Og de eldster eller høyprester som er kalt til å bistå biskopen som rådgivere i alle ting, skal motta underhold til sine familier fra den eiendom som er ainnviet til biskopen til de fattiges ve og vel og til de andre før nevnte formål,

72 eller de skal motta en rettferdig godtgjørelse for alle sine tjenester, enten en forvaltning eller noe annet som måtte passe bedre slik det blir bestemt av rådgiverne og biskopen.

73 Og biskopen skal også motta sitt underhold eller en rettferdig godtgjørelse for alle sine tjenester i kirken.

74 Se, sannelig sier jeg dere, at hver den som har skilt seg fra sin ektefelle på grunn av ahor, eller med andre ord, hvis de bekjenner for dere i all hjertets ydmykhet at så er tilfelle, skal dere ikke utelukke dem,

75 men hvis dere finner ut at noen har forlatt sin ektefelle for å adrive hor, og de selv er å bebreide og deres ektefelle lever, skal de butelukkes.

76 Og videre sier jeg dere at dere skal være aårvåkne og forsiktige og undersøke med all omhu, så dere ikke tar noen slike inn blant dere hvis de er gift,

77 og hvis de ikke er gift, skal de omvende seg fra alle sine synder, ellers skal dere ikke ta imot dem.

78 Og videre skal enhver person som tilhører denne Kristi kirke, akte vel på å holde alle kirkens bud og pakter.

79 Og det skal skje at hvis noen blant dere aslår ihjel, skal de overlates til myndighetene og bli behandlet i henhold til landets lov, for husk at det er ingen tilgivelse, men det skal bevises ifølge landets lov.

80 Og hvis en mann eller kvinne driver hor, skal han eller hun fremstilles for to eller flere av kirkens eldster, og hvert ord skal stadfestes mot ham eller henne ved to vitner fra kirken, og ikke fra fienden, men er det flere enn to vitner, desto bedre.

81 Men han eller hun skal dømmes ved to vitners utsagn, og eldstene skal legge saken frem for kirken, og kirken skal løfte sine hender mot ham eller henne så de kan bli behandlet i henhold til Guds lov.

82 Og hvis det er mulig, er det nødvendig at biskopen også er tilstede.

83 Og således skal dere behandle alle saker som blir lagt frem for dere.

84 Og hvis en mann eller kvinne begår ran, skal han eller hun overlates til landets lov.

85 Og hvis han eller hun astjeler, skal han eller hun overlates til landets lov.

86 Og hvis han eller hun alyver, skal han eller hun overlates til landets lov.

87 Og hvis han eller hun begår noen misgjerning, skal han eller hun overlates til loven – ja, til Guds lov.

88 Og hvis din abror eller søster bsynder mot deg, skal du ta det opp med ham eller henne alene, og hvis han eller hun ctilstår, skal du la deg forsone.

89 Og hvis han eller hun ikke tilstår, skal du overlate ham eller henne til kirken, ikke til medlemmene, men til eldstene, og dette skal finne sted i et møte, men ikke for verden.

90 Og hvis din bror eller søster synder mot mange, skal han eller hun arefses i manges påhør.

91 Og hvis noen synder åpenlyst, skal han eller hun irettesettes åpenlyst så han eller hun kan skamme seg, og hvis han eller hun ikke tilstår, skal han eller hun overlates til Guds lov.

92 Og hvis noen synder i lønndom, skal han eller hun irettesettes i lønndom for at han eller hun kan få anledning til å tilstå i lønndom for ham eller henne som han eller hun har syndet mot, og for Gud, så kirken ikke skal tale nedsettende om ham eller henne.

93 Og således skal dere handle i alle ting.