Skriftene
Lære og pakter 49


Kapittel 49

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, den 7. mai 1831. Leman Copley hadde omfavnet evangeliet, men holdt fremdeles fast ved noen av læresetningene til “the Shakers” (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Det forente samfunn av de som tror på Kristi annet komme]) som han tidligere hadde tilhørt. Shakerne trodde blant annet at Kristi annet komme allerede hadde funnet sted, og at han hadde manifestert seg i en kvinnes skikkelse, en kvinne ved navn Ann Lee. Dåp med vann ble ikke ansett som nødvendig. De var imot ekteskap og trodde på et liv i totalt sølibat. Noen shakere forbød også å spise kjøtt. I forordet til denne åpenbaringen står det i Joseph Smiths historie: “For å få [en] mer fullstendig forståelse av emnet, adspurte jeg Herren, og mottok følgende.” Åpenbaringen tilbakeviste noen av shakernes grunnleggende prinsipper. De brødre som er nevnt ovenfor tok med seg en kopi av åpenbaringen til shakernes tilholdssted (i nærheten av Cleveland, Ohio) og leste den for dem i sin helhet, men den ble avvist.

1–7: Dagen og timen for Kristi komme skal forbli ukjent inntil han kommer. 8–14: Menneskene må omvende seg, tro på evangeliet og adlyde ordinansene for å oppnå frelse. 15–16: Ekteskapet er gitt av Gud. 17–21: Det er tillatt å spise kjøtt. 22–28: Sion vil blomstre og lamanittene blomstre som en rose før Det annet komme.

1 Lytt til mitt ord, mine tjenere Sidney, Parley og Leman, for se, sannelig sier jeg dere at jeg gir dere en befaling at dere skal gå og aforkynne mitt evangelium som dere har mottatt, ja, slik som dere har mottatt det, for shakerne.

2 Se, jeg sier dere, at de ønsker å kjenne sannheten delvis, men ikke helt, for de er ikke arettferdige for meg, og derfor må de omvende seg.

3 Derfor sender jeg dere, mine tjenere Sidney og Parley, for å forkynne evangeliet for dem.

4 Og min tjener, Leman, skal ordineres til dette arbeidet så han kan samtale med dem, ikke ifølge det han har mottatt av dem, men ifølge det som dere, mine tjenere, skal alære ham. Og hvis han gjør det, vil jeg velsigne ham, ellers skal han ikke ha noen fremgang.

5 Så sier Herren, for jeg er Gud og har asendt min Enbårne Sønn til verden for å bforløse verden og har fastsatt at den som tar imot ham, skal bli frelst, men den som ikke tar imot ham, skal bli cfordømt,

6 og de har gjort med aMenneskesønnen som de lystet, og han har tatt sin makt ved sin bherlighets chøyre hånd og regjerer nå i himlene og vil regjere inntil han stiger ned på jorden for å legge alle fiender dunder sine føtter, en tid som er nær for hånden –

7 jeg, Gud Herren, har talt det, men timen og adagen kjenner intet menneske, ikke engang englene i himmelen, heller ikke skal de vite det før han kommer.

8 Derfor vil jeg at alle mennesker skal omvende seg, for alle er under asynd unntatt de som jeg har forbeholdt meg, bhellige menn som dere ikke har kjennskap til.

9 Derfor sier jeg dere at jeg har sendt dere min evige apakt, ja, den som var fra begynnelsen.

10 Og det som jeg har lovet, har jeg således oppfylt, og ajordens nasjoner skal bbøye seg for det, og hvis de ikke gjør det av seg selv, skal de fornedres, for det som nå er opphøyet av seg selv, skal cfornedres ved makt.

11 Derfor gir jeg dere en befaling at dere skal a blant dette folk og si til dem slik min apostel som het Peter, gjorde i fordums tid.

12 Tro på Herrens, Jesu navn, han som var på jorden og skal komme igjen, begynnelsen og enden;

13 aomvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn ifølge det hellige bud, til syndenes forlatelse,

14 og hver den som gjør dette, skal motta aDen hellige ånds gave ved bhåndspåleggelse av kirkens eldster.

15 Og videre, sannelig sier jeg dere, at den som aforbyr ekteskap, er ikke ordinert av Gud, for bekteskapet er gitt til mennesket av Gud.

16 Derfor er det ifølge loven at han skulle ha én ahustru, og de to skal være bett kjød, og alt dette for at cjorden kan oppfylle sin skapelses mål,

17 og at den kan fylles med det antall mennesker som var askapt bfør verden ble til.

18 Og den som aforbyr kjøtt og sier at mennesket ikke skal spise det, er ikke ordinert av Gud.

19 For se, amarkens dyr og luftens fugler og det som kommer av jorden, er gitt så mennesket kan bruke det til mat og klær og at han kan ha i overflod.

20 Men det er ikke meningen at ett menneske skal aha mer enn et annet, derfor ligger bverden i synd.

21 Og ve det menneske som autgyter blod eller som uten behov sløser med kjøtt.

22 Og videre, sannelig sier jeg dere, at Menneskesønnen akommer ikke i en kvinnes skikkelse, heller ikke som en mann som streifer omkring på jorden.

23 Derfor, afar ikke vill, men fortsett i standhaftighet, idet dere bser frem til at himlene skal ryste og jorden skjelve og rave frem og tilbake som en drukken mann og at cdalene skal heves og dfjellene senkes og de ujevne steder jevnes, og alt dette når engelen skal blåse i sin ebasun.

24 Men før Herrens store dag kommer, skal aJakob blomstre i villmarken, og lamanittene skal bblomstre som en rose.

25 Sion skal ablomstrebhøydene og fryde seg på fjellene og skal samles til det sted som jeg har utpekt.

26 Se, jeg sier dere, gå ut som jeg har befalt dere, omvend dere fra alle deres synder, abe og dere skal få, bank på og det skal lukkes opp for dere.

27 Se, jeg vil gå foran dere, jeg vil danne abaktroppen og være bmidt iblant dere, og dere skal ikke bli til cskamme.

28 Se, jeg er Jesus Kristus, og jeg kommer ahastig. Slik er det. Amen.