Skriftene
Lære og pakter 61


Kapittel 61

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av Missouri-elven ved McIlwaine’s Bend den 12. august 1831. På reisen tilbake til Kirtland hadde profeten og ti eldster reist nedover Missouri-elven i kanoer. På reisens tredje dag opplevde de mange farer. I et syn i dagslys så eldste William W. Phelps ødeleggeren fare med kraft over vannets overflate.

1–12: Herren har bestemt at mange utryddelser vil finne sted på vannene. 13–22: Vannene ble forbannet av Johannes, og ødeleggeren farer over vannets overflate. 23–29: Noen har makt til å befale over vannene. 30–35: Eldstene skal reise to og to og forkynne evangeliet. 36–39: De skal forberede seg til Menneskesønnens komme.

1 Se, og lytt til hans røst som har all amakt, som er fra evighet til evighet, ja, bAlfa og Omega, begynnelsen og enden.

2 Se, sannelig, så sier Herren til dere, O min kirkes eldster, som er forsamlet på dette sted og hvis synder nå er dere tilgitt, for jeg, Herren, atilgir synder og er bbarmhjertig mot dem som cbekjenner sine synder med ydmykt hjerte,

3 men sannelig sier jeg dere at det er ikke nødvendig for hele denne gruppen av mine eldster å reise i all hast på vannene mens innbyggerne på begge sider går til grunne i vantro.

4 Likevel tillot jeg det for at dere kunne bære vitnesbyrd. Se, det er mange farer på vannene, og særlig heretter,

5 for jeg, Herren, har i min vrede fastsatt at mange utryddelser vil finne sted på vannene, ja, og særlig på disse vann.

6 Likevel, alt kjød er i min hånd, og den som er trofast blant dere, skal ikke omkomme på vannene.

7 Derfor er det nødvendig at min tjener Sidney Gilbert og min tjener aWilliam W. Phelps skynder seg med sin oppgave og misjon.

8 Likevel kunne jeg ikke la dere skille lag før dere var blitt arefset for alle deres synder, så dere kunne være ett og ikke omkomme i bugudelighet,

9 men nå, sannelig sier jeg, det er nødvendig at dere skiller lag. La derfor mine tjenere Sidney Gilbert og William W. Phelps slutte seg til sin tidligere gruppe og la dem reise i all hast, så de kan utføre sin misjon, og ved tro skal de seire.

10 Og i den grad de er trofaste, skal de bli bevart, og jeg, Herren, vil være med dem.

11 Og la de andre ta med seg de klær de trenger.

12 La min tjener Sidney Gilbert ta med seg det som ikke trengs, slik dere blir enige om.

13 Og nå, se, til deres agavn ga jeg dere et bbud om disse ting, og jeg, Herren, vil samtale med dere som jeg gjorde med menneskene i fordums dager.

14 Se, i begynnelsen velsignet jeg, Herren, avannene, men i de siste dager bforbannet jeg vannene ved min tjener Johannes’ munn.

15 Derfor vil de dager komme da intet kjød skal ferdes trygt på vannene.

16 Og det skal bli sagt i de dager som kommer, at ingen andre skal kunne reise på vannene til Sions land enn de oppriktige av hjertet.

17 Og som jeg, Herren, i begynnelsen aforbannet landet, likeledes har jeg i de siste dager velsignet det, i dets tid, til nytte for mine hellige, så de kunne nyte av dets fedme.

18 Og nå gir jeg dere et bud, det som jeg sier til én, det sier jeg til alle, at dere på forhånd skal advare deres brødre med hensyn til disse vann, så de ikke ferdes på dem, for at deres tro ikke skal svikte og de blir fanget i snarer.

19 Jeg, Herren, har bestemt det, og ødeleggeren farer over vannene, og jeg tilbakekaller ikke beslutningen.

20 Jeg, Herren, var vred på dere i går, men i dag er min vrede vendt bort.

21 Derfor, la de som jeg har omtalt og som i all hast skulle begi seg på reisen – igjen sier jeg dere, la dem i all hast begi seg på reisen.

22 Og det spiller ingen rolle for meg, forutsatt at de etter en liten stund utfører sin oppgave, om de reiser til lands eller til vanns, la det skje slik det senere blir tilkjennegitt for dem ifølge deres dømmekraft.

23 Og nå, videre, med hensyn til mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, la dem ikke igjen ferdes på vannene, med mindre det er på kanalen når de reiser til sine hjem, eller med andre ord, de skal ikke reise på vannene uten at det skjer på kanalen.

24 Se, jeg, Herren, har anvist en vei for mine helliges reise, og se, dette er veien, at når de forlater kanalen, skal de reise over land hvis de blir befalt å reise og dra opp til Sions land.

25 Og de skal gjøre likesom Israels barn, aslå opp sine telt underveis.

26 Og se, denne befaling skal dere gi til alle deres brødre.

27 Ikke desto mindre, den som har fått amakt til å befale over vannene, til ham er det gitt ved Ånden å kjenne alle hans veier,

28 derfor, la ham gjøre som den levende Guds Ånd befaler ham og reise til lands eller vanns ettersom det heretter er opp til meg å befale.

29 Og dere er vist en kurs for de hellige, eller hvilken vei de hellige av Herrens leir skal reise.

30 Og videre, sannelig sier jeg dere, at mine tjenere, Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, skal ikke opplate sin munn i de ugudeliges forsamlinger før de kommer til Cincinnati,

31 og på dette sted skal de oppløfte sin røst til Gud mot dette folk, ja, til ham hvis vrede er opptent mot deres ugudelighet, et folk som snart er amodent for ødeleggelse.

32 Og la dem derfra reise til sine brødres forsamlinger, for deres arbeide trengs nå mer blant dem enn i de ugudeliges forsamlinger.

33 Og nå, når det gjelder de andre, la dem reise og aforkynne ordet i de ugudeliges forsamlinger, slik det er gitt.

34 Og i den grad de gjør dette, skal de aholde sine klær rene og være plettfrie for meg.

35 Og la dem reise sammen, eller ato og to som det synes dem best, men min tjener Reynolds Cahoon og min tjener Samuel H. Smith, i hvem jeg har velbehag, skal ikke skille lag før de vender tilbake til sine hjem, og dette i en for meg vis hensikt.

36 Og nå, sannelig sier jeg dere, og det jeg sier til én, sier jeg til alle, vær ved godt mot, mine abarn, for jeg er bmidt iblant dere, og jeg har ikke cforlatt dere,

37 og i den grad dere har ydmyket dere for meg, er arikets velsignelser deres.

38 Bind omkring deres lender og vær aårvåkne og sindige, idet dere ser frem til Menneskesønnens komme, for han kommer i en time dere ikke tenker.

39 aBe alltid om ikke å komme i bfristelse, så dere kan utholde dagen for hans komme, enten i liv eller død. Slik er det. Amen.