Skriftene
Lære og pakter 97


Kapittel 97

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833. Denne åpenbaringen handler spesielt om de helliges anliggender i Sion, Jackson fylke, Missouri, og var et svar på profetens anmodning til Herren om å få kunnskap om dette. Medlemmer av Kirken i Missouri ble på denne tiden utsatt for alvorlige forfølgelser og var den 23. juli 1833 blitt tvunget til å undertegne en avtale om å forlate Jackson fylke.

1–2: Mange av de hellige i Sion (Jackson fylke, Missouri) er velsignet for sin trofasthet. 3–5: Parley P. Pratt roses for sitt arbeide i skolen i Sion. 6–9: De som holder sine pakter, vil Herren ta imot. 10–17: Et hus skal bygges i Sion hvor de rene av hjertet vil se Gud. 18–21: Sion er de rene av hjertet. 22–28: Sion skal unnslippe Herrens tuktelse hvis hun er trofast.

1 Sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg taler til dere med min røst, ja, min Ånds røst, så jeg kan vise dere min vilje angående deres brødre i aSions land, mange av dem er virkelig ydmyke og søker flittig for å lære visdom og finne sannhet.

2 Sannelig, sannelig sier jeg dere, velsignet er slike, for de skal finne, for jeg, Herren, er barmhjertig mot alle de asaktmodige og mot alle som jeg vil, så jeg kan bli rettferdiggjort når jeg skal føre dem til dom.

3 Se, jeg sier dere angående askolen i Sion: Jeg, Herren, har behag i at det er en skole i Sion, og har også behag i min tjener bParley P. Pratt, for han blir i meg.

4 Og hvis han fortsetter å bli i meg, skal han fortsette å presidere over skolen i Sions land inntil jeg gir ham andre befalinger.

5 Og jeg vil velsigne ham med et mangfold av velsignelser så han kan forklare all hellig skrift og alle mysterier til oppbyggelse for skolen og kirken i Sion.

6 Og de andre i skolen, er jeg, Herren, villig til å vise barmhjertighet, likevel er det noen som nødvendigvis må arefses, og deres gjerninger skal gjøres kjent.

7 aØksen ligger ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god bfrukt, skal hugges ned og kastes på ilden. Jeg, Herren, har talt det.

8 Sannelig sier jeg dere, alle blant dem som vet at deres ahjerter er bærlige, og er sønderknuste og har en angrende ånd og er cvillige til å holde sine pakter ved å dofre, ja, ethvert offer som jeg, Herren, befaler – evil jeg ta imot.

9 For jeg, Herren, vil forårsake at de blir lik et meget fruktbart tre som er plantet i god jord ved en klar bekk og bærer meget dyrebar frukt.

10 Sannelig sier jeg dere at det er min vilje at et ahus skal bygges til meg i Sions land etter det bmønster som jeg har gitt dere.

11 Ja, det skal bygges i hast av mitt folks tiende.

12 Se, dette er den atiende og det offer som jeg, Herren, krever av deres hender, så det kan bygges et bhus til meg for Sions frelse,

13 et sted for atakksigelse for alle hellige og et undervisningssted for alle som er kalt til å arbeide i kirkens tjeneste i alle sine forskjellige kall og embeder,

14 så de kan bli fullkommengjort til å aforstå sin tjenestegjerning i teori, i prinsipp og i lære, i alle ting som hører til bGuds rike på jorden – og dette rikes cnøkler er overdratt til dere.

15 Og såfremt mitt folk bygger et hus til meg i Herrens navn og ikke lar anoe urent komme inn der og ikke lar det bli besmittet, skal min bherlighet hvile over det,

16 ja, og mitt anærvær skal være der, for jeg vil komme inn der, og alle de brene av hjertet som kommer inn der, skal se Gud.

17 Men hvis det blir besmittet, vil jeg ikke komme inn der, og min herlighet skal ikke være der, for jeg vil ikke komme inn i vanhellige templer.

18 Og nå, se, hvis Sion gjør disse ting, skal hun aha fremgang og utbre seg og bli meget herlig, meget stor og meget fryktinngytende.

19 Og ajordens nasjoner skal hedre henne og skal si: Visselig, bSion er vår Guds by og Sion kan visselig ikke falle, ei heller bli flyttet fra sitt sted, for Gud er der og Herrens hånd er der,

20 og han har sverget ved sin makts kraft å være hennes frelse og hennes høye atårn.

21 Derfor, sannelig så sier Herren: Fryd deg Sion, for dette er aSion – de rene av hjertet. Derfor, la Sion fryde seg, mens alle de ugudelige skal sørge.

22 For se og gi akt, ahevn kommer hastig som hvirvelvinden over de ugudelige, og hvem skal unnslippe den?

23 Herrens asvepe skal svinge over dem natt og dag, og ryktet om dette skal plage alt folk, ja, og det skal ikke opphøre før Herren kommer.

24 For Herrens vrede er opptent mot deres avskyeligheter og alle deres ugudelige gjerninger.

25 Likevel skal Sion aunnslippe hvis hun er nøye med å gjøre alle ting jeg har befalt henne.

26 Men hvis hun ikke er nøye med å gjøre hva som helst jeg har befalt henne, vil jeg ahjemsøke henne ifølge alle hennes gjerninger med store lidelser: med bpest, med epidemier, med sverd, med chevn, med dfortærende ild.

27 Likevel, la det bli lest denne ene gang for hennes ører at jeg, Herren, har godtatt hennes offer, og hvis hun ikke synder mer, askal ikke noen av disse ting komme over henne.

28 Og jeg vil avelsigne henne med velsignelser og mangfoldiggjøre et mangfold av velsignelser over henne og over hennes generasjoner evindelig og alltid, sier Herren deres Gud. Amen.