Skriftene
Lære og pakter 34
forrige neste


Kapittel 34

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette, New York den 4. november 1830. Bror Pratt var dengang 19 år gammel. Han hadde blitt omvendt og døpt da han seks uker tidligere for første gang hørte det gjengitte evangelium forkynt av sin eldre bror, Parley P. Pratt. Denne åpenbaringen ble mottatt i Peter Whitmer seniors hjem.

1–4: De trofaste blir Guds sønner gjennom forsoningen. 5–9: Evangeliets forkynnelse bereder veien for Det annet komme. 10–12: Profeti kommer ved Den hellige ånds kraft.

1 Min sønn, aOrson, lytt og hør og gi akt på det jeg, Gud Herren, skal si til deg, ja, Jesus Kristus din Forløser,

2 verdens alys og liv, et lys som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke,

3 som så har aelsket verden at bhan cga sitt eget liv for at alle dem som ville tro, kunne bli dGuds sønner. Derfor er du min sønn,

4 og avelsignet er du fordi du har trodd.

5 Og mer velsignet er du fordi du er akalt av meg til å forkynne mitt evangelium,

6 til å oppløfte din røst som med lyden fra en basun, både lenge og høyt og arope omvendelse til en vrang og fordervet generasjon og berede Herrens vei for hans bannet komme.

7 For se, sannelig, sannelig sier jeg deg, atiden er nær for hånden da jeg skal komme i bskyen med kraft og stor herlighet.

8 Og tiden for mitt komme skal være en astor dag, for alle nasjoner skal bskjelve.

9 Men før denne store dag kommer, skal solen bli formørket og månen forvandles til blod, og stjernene skal nekte å gi sitt skinn, og noen skal falle, og store ødeleggelser venter de ugudelige.

10 Derfor, oppløft din røst, og aspar ikke, for Gud Herren har talt, derfor, profetér, og det skal bli gitt ved bDen hellige ånds kraft.

11 Og hvis du er trofast, se, jeg er med deg inntil jeg kommer.

12 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, jeg kommer hastig. Jeg er din Herre og din Forløser, og slik er det. Amen.