Skriftene
Lære og pakter 20
forrige neste

Kapittel 20

Åpenbaring om Kirkens organisasjon og ledelse gitt gjennom profeten Joseph Smith i eller i nærheten av Fayette, New York. Deler av denne åpenbaringen kan ha blitt gitt så tidlig som sommeren 1829. Åpenbaringen i sin helhet, kjent den gang som Artikler og pakter, ble trolig nedtegnet like etter 6. april 1830 (dagen da Kirken ble organisert). Profeten skrev: “Av ham (Jesus Kristus) mottok vi følgende ved profetiens og åpenbaringens ånd; noe som ikke bare ga oss mye informasjon, men som også utpekte nøyaktig hvilken dag vi ifølge hans vilje og befaling skulle begynne å organisere hans Kirke igjen her på jorden.”

1–16: Mormons bok beviser at de siste dagers verk er guddommelig. 17–28: Læresetningene om skapelse, fall, forsoning og dåp bekreftes. 29–37: Lover som styrer omvendelse, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåp fremsettes. 38–67: En oppsummering av eldstenes, prestenes, lærernes og diakonenes plikter. 68–74: Medlemmenes plikter, velsignelse av barn og dåpsmåten åpenbares. 75–84: Nadverdsbønnene samt regler for behandling av Kirkens medlemmer blir gitt.

1 aFremkomsten av bKristi Kirke i disse siste dager – ett tusen åtte hundre og tredve år etter vår Herre og Forløser, Jesu Kristi komme i kjødet – som ble rettmessig corganisert og grunnlagt i henhold til vårt lands lover og ifølge Guds vilje og befalinger, i den fjerde måned og på den sjette dag i den måned som kalles april.

2 Disse befalinger ble gitt til Joseph Smith jr., som ble akalt av Gud og ordinert til en Jesu Kristi bapostel og til å være denne kirkes første celdste –

3 og til Oliver Cowdery, som også ble kalt av Gud til en Jesu Kristi apostel og til å være denne kirkes annen eldste, og ble ordinert under hans hånd,

4 og dette ifølge vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi nåde, og all ære tilkommer ham både nå og for evig. Amen.

5 Etter at det tydelig var tilkjennegitt for denne første eldste at han hadde fått forlatelse for sine synder, ble han igjen ainnviklet i verdens forfengelighet.

6 Men etter at han hadde omvendt seg og oppriktig ydmyket seg gjennom tro, betjente Gud ham ved en hellig aengel hvis bansikt var som lynet og hvis klær i renhet og hvithet overgikk all annen hvithet,

7 og ga ham bud som inspirerte ham,

8 og ga ham kraft fra det høye ved de amidler som forut var beredt for å oversette Mormons bok,

9 som inneholder et fallent folks historie og afylden av Jesu Kristi bevangelium til hedningefolkene og også til jødene,

10 gitt ved inspirasjon, og stadfestet for aandre ved englers betjening og bforkynt til verden av dem –

11 idet det bevises for verden at de hellige skrifter er asanne, og at Gud binspirerer mennesker og kaller dem til sitt chellige verk i denne tid og generasjon såvel som i fordums generasjoner,

12 og viser på denne måten at han er den asamme Gud i går, i dag og for evig. Amen.

13 Derfor, ettersom det finnes så store vitner, skal verden dømmes ved dem, ja, alle som heretter kommer til kunnskap om dette verk.

14 Og de som mottar det i tro og lever arettferdig, skal få det bevige livs krone –

15 men for dem som forherder sine hjerter i avantro og forkaster det, skal det bli til deres egen fordømmelse.

16 For Gud Herren har talt det, og vi, kirkens eldster, har hørt og vitner om ordene fra den herlige Majestet i det høye, som æren tilkommer evindelig og alltid. Amen.

17 Ved disse ting avet vi – at det finnes en bGud i himmelen som er uendelig og evig, fra evighet til evighet, den samme uforanderlige Gud som dannet himmelen og jorden og alle ting som er i dem –

18 og at han askapte mennesket, mann og kvinne, i sitt eget bbilde og etter sin egen lignelse skapte han dem,

19 og ga dem bud at de skulle aelske ham og btjene ham, den eneste levende og sanne Gud, og at han skulle være den eneste skapning de skulle ctilbe.

20 Men ved overtredelse av disse hellige lover ble menneskene asanselige og bdjevelske og ble cfalne mennesker.

21 Derfor ga Den Allmektige Gud sin aEnbårne Sønn, som skrevet står i de skrifter som er gitt om ham.

22 Han ble utsatt for afristelser, men ga ikke akt på dem.

23 Han ble akorsfestet, døde og boppsto på den tredje dag,

24 og afór opp til himmelen for å ta plass ved bFaderens høyre hånd for å regjere med allmektig kraft ifølge Faderens vilje.

25 For at så mange som ville atro og bli døpt i hans hellige navn og bholde ut i tro inntil enden, skulle bli frelst.

26 Ikke bare de som trodde etter at han kom i atidens midte i kjødet, men alle som fra begynnelsen – ja, alle som levde før han kom, og som trodde på de bhellige profeter som talte slik de ble inspirert ved cDen hellige ånds gave, og de dvitnet i sannhet om ham i alle ting – de skulle få evig liv –

27 likeså de som skulle komme senere, som skulle tro på aGuds gaver og kall ved Den hellige ånd som bbærer vitnesbyrd om Faderen og om Sønnen –

28 om Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som er aén Gud, uendelig og evig, uten ende. Amen.

29 Og vi vet at alle mennesker må aomvende seg og tro på Jesu Kristi navn, og tilbe Faderen i hans navn og holde ut i btroen på hans navn inntil enden, ellers kan de ikke bli cfrelst i Guds rike.

30 Og vi vet at arettferdiggjørelse gjennom vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi bnåde, er rettferdig og sann.

31 Og vi vet også at ahelliggjørelse gjennom vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi nåde, er rettferdig og sann for alle som elsker Gud og tjener ham av all bmakt, sinn og styrke.

32 Men det er mulig for et menneske å afalle fra nåde og vike bort fra den levende Gud.

33 Derfor, la kirken være på vakt, og be alltid for at de ikke skal falle i afristelse.

34 Ja, og la de som er helliggjort være på vakt også.

35 Og vi vet at disse ting er sanne og i overensstemmelse med Johannes’ åpenbaring, og vi hverken alegger til eller trekker fra profetiene i hans bok, de hellige bskrifter eller Guds åpenbaringer som skal komme heretter ved Den hellige ånds gave og kraft, ved cGuds røst eller ved englers betjening.

36 Og Gud Herren har talt det, og ære, makt og herlighet tilkommer hans hellige navn, både nå og for alltid. Amen.

37 Og videre, som bud til kirken angående dåpsmåten. Alle de som ydmyker seg for Gud og ønsker å bli adøpt – og kommer frem med et bsønderknust hjerte og en angrende ånd, og vitner for kirken at de i sannhet har omvendt seg fra alle sine synder og er villige til å påta seg cJesu Kristi navn, er fast dbestemt på å tjene ham inntil enden og virkelig viser ved sine egjerninger at de har mottatt av Kristi Ånd til fforlatelse for sine synder – skal ved dåp opptas i hans kirke.

38 Plikter i Kristi kirke for eldstene, prestene, lærerne, diakonene og medlemmene. En aapostel er en eldste, og det er hans kall å bdøpe,

39 og å aordinere andre eldster, prester, lærere og diakoner,

40 og å aforrette brødet og vinen, symbolene på Kristi kjød og blod,

41 og å abekrefte dem som er døpt i kirken, ved bhåndspåleggelse for dåpen med ild og cDen hellige ånd ifølge Skriftene,

42 og å undervise, forklare, formane, døpe og våke over kirken,

43 og å bekrefte kirkens medlemmer ved håndspåleggelse og ved å meddele Den hellige ånd,

44 og ta ledelsen ved alle møter.

45 Eldstene skal alede møtene, som de blir ledet av Den hellige ånd, i overensstemmelse med Guds bud og åpenbaringer.

46 En aprests plikt er å forkynne, bundervise, forklare, formane og døpe, og forrette nadverden,

47 og å besøke hvert enkelt medlems hjem og formane dem til å abe bhøyt og i lønndom og ivareta alle cplikter overfor familien.

48 Og han kan også aordinere andre prester, lærere og diakoner.

49 Og han skal også ta ledelsen på møtene når ingen eldste er tilstede.

50 Men når en eldste er tilstede, skal han bare forkynne, undervise, forklare, formane og døpe,

51 og besøke hvert enkelt medlems hjem, formane dem til å be høyt og i lønndom og ivareta alle plikter overfor familien.

52 I alle disse plikter skal presten aassistere eldsten hvis situasjonen krever det.

53 aLærerens plikt er alltid å bvåke over kirken, være til hjelp for medlemmene og styrke dem,

54 og se til at det ikke er noen ugudelighet i kirken, ei heller ahardhet mot hverandre, ei heller løgn og baktalelse eller bond tale,

55 og se til at kirkens medlemmer kommer ofte sammen og også påse at alle medlemmene gjør sin plikt.

56 Og han skal ta ledelsen ved møtene i eldstens eller prestens fravær,

57 og skal alltid assisteres i alle sine plikter i kirken av adiakonene hvis det er nødvendig.

58 Men hverken lærere eller diakoner har myndighet til å døpe, forrette nadverden eller gi håndspåleggelse.

59 De skal imidlertid advare, forklare, formane og undervise, og innby alle til å komme til Kristus.

60 Enhver aeldste, prest, lærer eller diakon skal ordineres ifølge Guds gaver og bkall til ham, og han skal ordineres ved Den hellige ånds kraft som er hos den som ordinerer ham.

61 De respektive eldster i denne Kristi kirke, skal møte til konferanse én gang hver tredje måned eller fra tid til annen ettersom nevnte konferanser forordner eller bestemmer.

62 Og de nevnte konferanser skal behandle ethvert kirkelig anliggende som det da er nødvendig å behandle.

63 Eldstene skal motta sine ordinasjonsattester fra andre eldster etter astemmegivning i den menighet han tilhører, eller fra konferansene.

64 Hver prest, lærer eller diakon som blir ordinert av en prest, kan motta et bevis fra ham umiddelbart, og når han fremlegger dette abevis for en eldste, er han berettiget til å motta en attest som gir ham myndighet til å utføre pliktene i sitt kall, men han kan også motta den fra en konferanse.

65 Ingen person skal aordineres til noe embede i denne kirke hvor det finnes en behørig organisert enhet av den, uten menighetens bsamtykke.

66 Men de presiderende eldster, omreisende biskoper, høyrådsmedlemmer, høyprester og eldster kan få det privilegium å ordinere hvis det ikke finnes noen enhet av kirken så en stemmegivning kan finne sted.

67 Enhver president i Det høye prestedømme (dvs. presiderende eldste), abiskoper, høyrådsmedlemmer og bhøyprester, skal ordineres etter anvisning av et chøyråd eller en generalkonferanse.

68 Medlemmenes aplikter etter at de er innlemmet ved dåp – Eldstene eller prestene skal ha tilstrekkelig tid til å forklare alle ting angående Kristi kirke så de bforstår, innen de tar del i cnadverden og blir bekreftet ved dhåndspåleggelse av eldstene, så alle ting kan bli utført med orden.

69 Og medlemmene skal vise for kirken, og også for eldstene ved en gudelig vandel og tale – at de er verdige til det, så det kan være agjerninger og tro i overensstemmelse med de hellige skrifter – og at de vandrer i bhellighet for Herren.

70 Ethvert medlem av Kristi kirke som har barn, skal ta dem med seg til kirken hvor eldstene skal legge sine hender på dem i Jesu Kristi navn og avelsigne dem i hans navn.

71 Ingen kan innlemmes i Kristi kirke uten at de har nådd aansvarsalderen for Gud og har evne til å bomvende seg.

72 aDåp skal forrettes på følgende måte for alle som omvender seg:

73 Den person som er kalt av Gud og har myndighet fra Jesus Kristus til å døpe, skal gå ned i vannet med den person som har fremstilt seg til dåp, og skal si, idet han kaller ham eller henne ved navn: Med fullmakt fra Jesus Kristus døper jeg deg i Faderens og i Sønnens og i Den hellige ånds navn. Amen.

74 Så skal han asenke ham eller henne helt ned i vannet og løfte vedkommende opp av vannet.

75 Det er tjenlig at medlemmene møter ofte sammen for å anyte brød og vin til bminne om Herren Jesus.

76 Og eldsten eller presten skal forrette, og på denne amåten skal han forrette: Han skal knele med menigheten, påkalle Faderen i høytidelig bønn og si:

77 O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns, Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige dette abrød for alle de sjeler som nyter av det, så de kan ete til minne om din Sønns legeme og bvitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de er villige til å cpåta seg din Sønns navn og alltid minnes ham og dholde hans bud som han har gitt dem, så hans eÅnd alltid kan være hos dem. Amen.

78 aHvordan vinen skal forrettes. Han skal også ta bbegeret og si:

79 O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns, Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige denne avin for alle de sjeler som drikker av den, så de kan gjøre det til minne om din Sønns blod som ble utgytt for dem, så de kan vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de alltid minnes ham, så hans Ånd kan være hos dem. Amen.

80 Et hvilket som helst medlem av Kristi kirke som er skyldig i overtredelse eller i en forseelse, skal behandles som Skriftene bestemmer.

81 De forskjellige menigheter som utgjør Kristi kirke, er forpliktet til å sende en eller flere av sine lærere for å overvære de forskjellige konferanser som kirkens eldster avholder,

82 og ha med seg en liste over anavnene på de medlemmer som har sluttet seg til kirken siden siste konferanse, eller sende den med en eller annen prest, så det kan føres en fullstendig oversikt over alle navn i hele kirken i en bok som føres av en av eldstene, og som de andre eldstene utnevner fra tid til annen,

83 og likeledes hvis noen er blitt autelukket av kirken, slik at deres navn kan bli strøket i kirkens samlede navnefortegnelse.

84 Alle medlemmer som flytter fra den menighet de tilhører og til en menighet hvor de ikke er kjent, kan få med seg et brev som bekrefter at de er trofaste medlemmer av kirken. Dette bevis kan undertegnes av en hvilken som helst eldste eller prest hvis vedkommende som mottar brevet er personlig kjent med eldsten eller presten, men det kan også undertegnes av en av menighetens lærere eller diakoner.