Skriftene
Lære og pakter 43
forrige neste

Kapittel 43

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio i februar 1831. På denne tiden ble noen av Kirkens medlemmer uroet av folk som fremsatte falske påstander om at de var åpenbarere. Profeten adspurte Herren og mottok denne meddelelse hvor Herren henvender seg til Kirkens eldster. Første del omhandler spørsmål i forbindelse med Kirkens styreform, mens siste del inneholder en advarsel som eldstene skal gi til jordens nasjoner.

1–7: Åpenbaringer og bud kommer bare gjennom ham som er utpekt. 8–14: De hellige blir helliggjort ved å gå frem i all hellighet for Herren. 15–22: Eldster sendes ut for å rope omvendelse og forberede menneskene til Herrens store dag. 23–28: Herren kaller på menneskene ved sin egen røst og gjennom naturkreftene. 29–35: Tusenårsriket skal komme og Satan skal bindes.

1 O Lytt, min kirkes eldster, og lån øre til de ord som jeg skal tale til dere.

2 For se, sannelig, sannelig sier jeg dere at dere har mottatt et bud som en alov i min kirke gjennom ham som jeg har utpekt for dere til å motta bbud og åpenbaringer fra min hånd.

3 Og dette skal dere vite for visst, at det ikke er utpekt noen annen for dere til å motta bud og åpenbaringer inntil han blir tatt bort, hvis han aforblir i meg.

4 Men sannelig, sannelig sier jeg dere at aingen annen skal utpekes til denne gave uten at det skjer gjennom ham, for hvis den blir tatt fra ham, skal han ikke ha noen kraft, unntatt til å utpeke en annen i sitt sted.

5 Og dette skal være en lov for dere, at dere ikke mottar som åpenbaringer eller bud de lærdommer som andre kommer med til dere.

6 Og dette gir jeg dere for at dere ikke skal bli aført vill, så dere kan vite at de ikke er av meg.

7 For sannelig sier jeg dere, at han som er aordinert av meg, skal komme inn gjennom bporten og bli ordinert som jeg før har fortalt dere, for å undervise i de åpenbaringer dere har mottatt og skal motta gjennom ham som jeg har utpekt.

8 Og nå, se, jeg gir dere et bud at når dere forsamler dere, skal dere aundervise og oppbygge hverandre så dere kan vite hvordan dere skal styre og lede min kirke, og hvordan dere skal forholde dere til min lov og mine bud som jeg har gitt.

9 Og således skal dere bli undervist i min kirkes lov og bli ahelliggjort ved det som dere har mottatt, og dere skal forplikte dere til å gå frem i all hellighet for meg,

10 og i den grad dere gjør dette, skal riket dere har mottatt, bli akronet med herlighet. Men i den grad dere ikke gjør dette, skal også det dere har mottatt, btas fra dere.

11 Rens ut de amisgjerninger som er blant dere og helliggjør dere for meg.

12 Og hvis dere ønsker rikets herligheter, velg dere da min tjener Joseph Smith jr. og aopphold ham for mitt åsyn ved troens bønn.

13 Og igjen sier jeg dere at hvis dere ønsker arikets mysterier, så gi ham mat og klær og alt han trenger for å gjøre det arbeide jeg har befalt ham.

14 Og hvis dere ikke gjør det, skal han bli hos dem som har mottatt ham, så jeg kan forbeholde meg et arent folk.

15 Og igjen sier jeg: Lytt, dere min kirkes eldster, som jeg har utpekt: Dere er ikke sendt ut for å bli undervist, men for å aundervise menneskenes barn de ting som jeg har lagt i deres hender ved min bÅnds kraft.

16 Og dere skal bli aundervist fra det høye. bHelliggjør dere, og dere skal bli cikledd kraft så dere kan gjengi mine ord slik som jeg har talt.

17 Lytt, for se, Herrens astore bdag er nær for hånden.

18 For dagen kommer da Herren skal la sin arøst høre fra himmelen. Himlene skal bryste og jorden skal cskjelve, og dGuds basun skal lyde både lenge og høyt og skal si til de sovende nasjoner: Dere hellige, estå opp og lev. Dere syndere, ffortsett å gsove inntil jeg kaller igjen.

19 Derfor, bind omkring deres lender, så dere ikke blir funnet blant de ugudelige.

20 Oppløft deres røst og spar ikke. Kall nasjonene til omvendelse – både gammel og ung, både trell og fri – og si: Bered dere til Herrens store dag.

21 For hvis jeg, som er en mann, oppløfter min røst og kaller dere til omvendelse og dere hater meg, hva vil dere si når dagen kommer da atordenen skal heve sin røst fra jordens ender og tale til alle levendes ører og si: Omvend dere, og bered dere til Herrens store dag?

22 Ja, og videre, når lynet skal fare fra øst til vest og skal la sin røst høre for alle som lever og få det til å ringe i ørene på alle som hører, med disse ord: Omvend dere, for Herrens store dag er kommet?

23 Og videre, Herren skal la sin røst høre fra himmelen og si: Lytt, O jordens nasjoner, og hør ordene fra den Gud som skapte dere.

24 O jordens nasjoner, hvor ofte ville jeg ikke ha samlet dere likesom en ahøne samler sine kyllinger under sine vinger, men dere bville ikke!

25 Hvor ofte har jeg ikke akalt på dere ved mine btjeneres munn og ved cenglers betjening, og ved min egen røst og ved tordens røst og ved lyns røst og ved storms røst og ved jordskjelvs røst og ved store haglstormer og ved dhungersnøds røst og all slags pest og ved en basuns sterke lyd og ved doms røst, og hele dagen lang ved ebarmhjertighetens røst, og herlighetens og ærens røst og det evige livs rikdommer og ville ha frelst dere med en fevigvarende frelse, men dere ville ikke!

26 Se, dagen er kommet da mitt vredes og min harmes beger er fullt.

27 Se, sannelig sier jeg dere, at dette er Herrens deres Guds ord.

28 Derfor, arbeid, aarbeid i min vingård for siste gang – for siste gang, kall på jordens innbyggere.

29 For i min egen beleilige tid vil jeg akomme til jorden med dom, og mitt folk skal bli forløst og skal regjere med meg på jorden.

30 For det store atusenårsriket som jeg har talt om ved mine tjeneres munn, skal komme.

31 For aSatan skal bbindes, og når han blir løst igjen, skal han bare regjere en ckort tid, og så kommer djordens ende.

32 Og den som lever i arettferdighet, skal bli bforvandlet i et øyeblikk, og jorden skal forgå som ved ild.

33 Og de ugudelige skal gå bort til uslukkelig aild, og intet menneske på jorden kjenner, eller skal noensinne kjenne deres skjebne før de kommer frem for meg til bdom.

34 Lytt til disse ord. Se, jeg er Jesus Kristus, verdens aFrelser. bGjem disse ting i deres hjerte, og la evighetens candektighet dhvile over deres esinn.

35 Vær asindige. Hold alle mine bud. Slik er det. Amen.