Skriftene
Lære og pakter 46
forrige neste


Kapittel 46

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831. I denne tidlige fasen i Kirken hadde det ikke utviklet seg noe ensartet mønster for hvordan gudstjenester skulle ledes. Imidlertid var det etter hvert blitt alminnelig praksis at bare medlemmer og oppriktige undersøkere fikk være tilstede på nadverdsmøter og andre sammenkomster i Kirken. I denne åpenbaringen gir Herren uttrykk for sin vilje når det gjelder å forvalte og lede møter, og sine retningslinjer når det gjelder å søke og skjelne Åndens gaver.

1–2: Eldstene skal lede møtene slik de blir veiledet av Den hellige ånd. 3–6: Sannhetssøkere skulle ikke nektes adgang til nadverdsmøter. 7–12: Be til Gud og søk etter Åndens gaver. 13–26: Noen av disse gavene nevnes. 27–33: Kirkens ledere er gitt kraft til å skjelne mellom Åndens gaver.

1 Lytt, O min kirkes folk, for sannelig sier jeg dere at disse ting ble sagt til dere for deres agavn og lærdom.

2 Men til tross for de ting som er skrevet, har det alltid vært gitt aeldstene i min kirke helt fra begynnelsen av – og skal alltid bli gitt – å blede alle møter slik de blir ledet og veiledet av Den hellige ånd.

3 Ikke desto mindre befales dere aaldri å vise noen bort fra deres offentlige møter som holdes for verden.

4 I tillegg befales dere ikke å vise noen som tilhører akirken bort fra deres nadverdsmøter, men hvis noen er i overtredelse, la ham bikke ta del før han lar seg forsone.

5 Og videre sier jeg dere at dere ikke skal vise noen bort fra deres nadverdsmøter som oppriktig søker riket – dette sier jeg om dem som ikke tilhører kirken.

6 Og videre sier jeg til dere om de amøter hvor bekreftelser utføres, at hvis det er noen som ikke tilhører kirken og som oppriktig søker etter riket, skal dere ikke vise dem bort.

7 Men dere befales i alle ting å abe til Gud, som gir villig; og det som Ånden vitner for dere, slik vil jeg dere skal handle i bhjertets hellighet, vandre rettskaffent for meg og coverveie deres frelses utgang, idet dere utfører alle ting med bønn og dtakksigelse, så dere ikke blir eforført av onde ånder eller av fdjevlers lære eller av gmenneskebud, for noen er av mennesker og andre av djevler.

8 Derfor, vokt dere så dere ikke blir ført vill, og for at dere ikke skal føres vill, asøk oppriktig etter de beste gaver, idet dere alltid husker hvorfor de er gitt –

9 for sannelig sier jeg dere, de er gitt til gavn for dem som elsker meg og holder alle mine bud, samt til den som søker å gjøre det, slik at alle kan ha gavn av det, alle som søker eller ber til meg, alle som ber, men ikke om et ategn for å btilfredsstille sine lyster.

10 Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg vil dere alltid skal huske, og alltid bevare i deres asinn, hvilke bgaver som er gitt til kirken.

11 For alle har ikke fått enhver gave, for det finnes mange gaver, og aenhver er gitt en gave ved Guds Ånd.

12 Til noen gis én og til andre en annen for at alle kan ha nytte av det.

13 Til noen er det gitt å avite ved Den hellige ånd at Jesus Kristus er Guds Sønn og at han ble korsfestet for verdens synder.

14 Til andre er det gitt å atro på deres ord for at de også kan få evig liv hvis de fortsetter å være trofaste.

15 Og videre, til noen er det gitt ved Den hellige ånd å forstå aforskjellige måter å lede på som vil være til Herrens behag og ifølge Herrens vilje, avpasset etter hans barmhjertighet og alt etter forholdene blant menneskenes barn.

16 Og videre er det noen gitt ved Den hellige ånd å kunne vite om de forskjellige tilkjennegivelser er av Gud slik at Åndens åpenbaringer kan bli gitt for å være til nytte for enhver.

17 Og videre, sannelig sier jeg dere, til noen gis avisdoms ord ved Guds Ånd.

18 Til en annen gis akunnskaps ord for at alle kan lære visdom og få kunnskap.

19 Og videre, til noen er det gitt å ha atro til å bli helbredet,

20 og til andre er det gitt å ha tro til å ahelbrede.

21 Og videre, til noen er det gitt å kunne utføre amirakler,

22 og til andre er det gitt å aprofetere,

23 og til andre å akunne skjelne mellom ånder.

24 Og videre, til noen er det gitt å kunne tale med atunger.

25 Og til andre er det gitt å kunne tolke tunger.

26 Og alle disse agaver kommer fra Gud, til gavn for bGuds barn.

27 Og til kirkens abiskop og til dem som Gud skal utpeke og ordinere til å våke over kirken og være kirkens eldster, skal det gis å kunne bskjelne mellom alle disse gaver for at det ikke skal være noen blant dere som gir seg ut for å være av Gud, men likevel ikke er det.

28 Og det skal skje at den som ber i aÅnd, skal motta i Ånd,

29 for at noen kan være gitt å ha alle disse gaver, så det kan være et overhode, slik at det kan gavne alle medlemmer.

30 Den som aber i bÅnden, ber i overensstemmelse med cGuds vilje, derfor skjer det som han ber om.

31 Og videre sier jeg dere at alle ting må utføres i Kristi navn, ja, alle ting dere gjør i Ånden.

32 Og dere må gi atakk til Gud i Ånden for enhver velsignelse dere er velsignet med.

33 Og dere må alltid vandre i adyd og bhellighet for meg. Slik er det. Amen.