Skriftene
Lære og pakter 88
forrige neste

Kapittel 88

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. og 28. desember 1832 og den 3. januar 1833. Profeten kalte denne åpenbaringen “‘olivenbladet’ … plukket fra paradisets tre, Herrens budskap om fred til oss.” Åpenbaringen ble gitt etter at høyprester på en konferanse ba “til Herren hver for seg og høyt om å tilkjennegi sin vilje til oss angående Sions oppbygging.”

1–5: Trofaste hellige mottar Talsmannen som er løftet om evig liv. 6–13: Alle ting kontrolleres og styres ved Kristi lys. 14–16: Oppstandelsen skjer gjennom forløsningen. 17–31: Lydighet mot henholdsvis celestial, terrestrial og telestial lov forbereder menneskene til disse respektive riker og herligheter. 32–35: De som ønsker å forbli i synd, vil fortsatt være urene. 36–41: Alle riker styres ved lov. 42–45: Gud har gitt en lov til alle ting. 46–50: Menneskene skal fatte endog Gud. 51–61: Lignelsen om mannen som sendte sine tjenere ut på marken og besøkte dem etter tur. 62–73: Hold dere nær til Herren, og dere vil se hans åsyn. 74–80: Helliggjør dere, og lær hverandre rikets lærdommer. 81–85: Enhver som er blitt advart, bør advare sin neste. 86–94: Tegn, elementene i opprør, samt engler, bereder veien for Herrens komme. 95–102: Engler blåser i basun og kaller de døde frem i tur og orden. 103–116: Engler blåser i basun og forkynner evangeliets gjengivelse, Babylons fall og det slag som utkjempes av den store Gud. 117–126: Søk lærdom, bygg et Guds hus (et tempel) og iklé dere kjærlighetens bånd. 127–141: En orden med profetenes skole fremsettes og herunder fottvettingens ordinans.

1 Sannelig, så sier Herren til dere som er forsamlet for å få vite hans vilje med dere:

2 Se, dette er velbehagelig for deres Herre, og englene afryder seg over dere, for bderes bønners almisse har steget opp for cHerren Sebaots ører og er nedtegnet i dboken med navnene på dem som er helliggjort, ja, de som tilhører den celestiale verden.

3 Derfor sender jeg dere nå en annen atalsmann – ja, til dere mine venner – så den kan dvele i deres hjerter, ja, bForjettelsens hellige ånd, og denne annen talsmann er den samme som jeg lovet mine disipler slik det er nedtegnet i Johannes’ vitnesbyrd.

4 Denne talsmann er det løfte jeg gir dere om aevig liv, ja, Det celestiale rikes bherlighet,

5 en herlighet som tilhører aDen førstefødtes menighet, ja, Gud, den helligste av alle, gjennom hans Sønn, Jesus Kristus –

6 ahan som fór opp til det høye og som også bsteg ned under alt og derved cfattet alt, så han kunne være i alt og gjennom alt, dsannhetens lys,

7 og denne sannhet skinner. Dette er aKristi lys. Og han er også i solen og i solens lys og den kraft hvorved den ble bskapt,

8 likesom han også er i månen og er månens lys og den kraft hvorved den ble skapt,

9 og er også stjernenes lys og den kraft hvorved de ble skapt,

10 og også jordens og dens kraft, ja, den ajord dere står på.

11 Og lyset som skinner, som gir dere lys, kommer gjennom ham som opplyser deres øyne, det samme lys som skjerper deres aforstand,

12 et alys som utgår fra Guds nærhet for å bfylle det uendelige rom –

13 lyset som er i aalt, som gir alle ting bliv, som er den clov alt styres ved, ja, Guds kraft, han som sitter på sin trone og er i evighetens skjød og som er midtpunktet i alt.

14 Nå, sannelig sier jeg dere at gjennom aforløsningen som er utført for dere, er oppstandelsen fra de døde tilveiebragt for dere.

15 Og aånden og blegemet er menneskets csjel.

16 Og aoppstandelsen fra de døde er sjelens forløsning.

17 Og sjelens forløsning skjer ved ham som gir alle ting liv, i hvis skjød det er fastsatt at de afattige og bsaktmodigecjorden skal arve den.

18 Derfor må den nødvendigvis helliggjøres fra all urettferdighet, så den kan beredes for den acelestiale herlighet,

19 for etter at den har oppfylt sin skapelses mål, skal den bli kronet med aherlighet, ja, med Gud Faderens nærvær,

20 slik at legemer som tilhører Det celestiale rike, kan aeie den evindelig og alltid, for i denne bhensikt ble den dannet og skapt, og i denne hensikt blir de chelliggjort.

21 Og de som ikke blir helliggjort gjennom den lov som jeg har gitt dere, ja, Kristi lov, må arve et annet rike, ja, et terrestrialt eller et telestialt rike.

22 For den som ikke kan adlyde et acelestialt rikes lov, kan ikke tåle en celestial herlighet.

23 Og den som ikke kan adlyde et terrestrialt rikes lov, kan ikke tåle en aterrestrial herlighet.

24 Og den som ikke kan adlyde et telestialt rikes lov, kan ikke tåle en atelestial herlighet, derfor er han ikke verdig rikes herlighet. Derfor må han motta et rike som er uten herlighet.

25 Og videre, sannelig sier jeg dere, ajorden adlyder et celestialt rikes lov, for den oppfyller sin skapelses mål og overtrer ikke loven,

26 derfor skal den bli ahelliggjort, ja, selv om den skal b, skal den levendegjøres igjen og skal tåle den kraft hvorved den blir levendegjort, og de crettferdige skal darve den.

27 For selv om de dør, skal de også aoppstå igjen, et båndelig legeme.

28 De som er av en celestial ånd, skal motta det samme legeme som var et naturlig legeme, ja, dere skal motta deres legemer, og deres aherlighet skal være den herlighet deres legemer blir blevendegjort ved.

29 Dere som blir levendegjort ved en del av den acelestiale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

30 Og de som blir levendegjort ved en del av den aterrestriale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

31 Og også de som blir levendegjort ved en del av den atelestiale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

32 Og de øvrige skal også bli alevendegjort, likevel skal de vende tilbake til sitt eget sted for å nyte det som de er bvillige til å motta, fordi de ikke var villige til å nyte det som de kunne ha mottatt.

33 For hva gavner det et menneske om det blir gitt ham en gave, og han ikke mottar gaven? Se, han fryder seg ikke over det som blir gitt ham, heller ikke fryder han seg over ham som er gavens giver.

34 Og videre, sannelig sier jeg dere at det som styres ved lov, blir også bevart ved lov og blir fullkommengjort og ahelliggjort ved den.

35 Den som abryter en lov og ikke adlyder loven, men søker å lage sin egen lov og foretrekker synd og fullt og helt vedblir i synd, kan ikke helliggjøres ved lov, heller ikke ved bbarmhjertighet, crettferdighet eller dom. Derfor må de fortsatt forbli durene.

36 Alle riker er gitt en lov,

37 og det er mange ariker, for det finnes ikke rom hvor det ikke er noe rike, og det finnes ikke noe rike hvor det ikke er noe rom, enten et større eller et mindre rike.

38 Og hvert rike er gitt en alov, og til enhver lov er det også satt bestemte grenser og betingelser.

39 Alle skapinger som ikke retter seg etter disse abetingelser, blir ikke brettferdiggjort.

40 For aintelligens klynger seg til intelligens, bvisdom mottar visdom, csannhet omfavner sannhet, ddyd elsker dyd, elys klynger seg til lys, barmhjertighet har fmedlidenhet med barmhjertighet og gjør krav på alt som tilkommer den. Rettferdighet fortsetter på sin kurs og gjør krav på alt som tilkommer den, dom går frem for hans åsyn, han som sitter på tronen og styrer og fullbyrder alt.

41 Han afatter alt og alt er for hans åsyn, og alt er rundt om ham, og han er hevet over alt og er i alt og gjennomsyrer alt og omgir alt, og alt er ved ham og av ham, ja, Gud, evindelig og alltid.

42 Og videre, sannelig sier jeg dere, han har gitt alle ting en lov hvorved de beveger seg i sine atider og årstider,

43 og deres baner er fastsatt, ja, himlenes og jordens baner som omfatter jorden og alle planetene.

44 Og de gir alys til hverandre i sine tider og sine årstider, i sine minutter, i sine timer, i sine dager, i sine uker, i sine måneder, i sine år, alt dette er bett år for Gud, men ikke for mennesket.

45 Jorden svever på sine vinger, og asolen gir sitt lys om dagen og månen gir sitt lys om natten, og stjernene gir også sitt lys når de svever på sine vinger i sin herlighet omgitt av bGuds kraft.

46 Hva skal jeg sammenligne disse riker med så dere kan forstå?

47 Se, alle disse er riker, og et menneske som har sett noen av disse, ja, det aller minste, har asett Gud bevege seg i sin velde og kraft.

48 Jeg sier dere at han har sett ham, likevel ble han som kom til sitt aeget, ikke forstått.

49 aLyset skinner i mørket og mørket fatter det ikke, likevel skal dagen komme da dere skal bfatte endog Gud, idet dere blir levendegjort i ham og ved ham.

50 Da skal dere vite at dere har sett meg, at jeg er, og at jeg er det sanne lys som er i dere og at dere er i meg, ellers kunne dere ikke ha overflod.

51 Se, jeg vil sammenligne disse riker med en mann som hadde en åker, og han sendte sine tjenere ut på åkeren for å grave i åkeren.

52 Og han sa til den første: Gå ut og arbeid på åkeren, og i den første time vil jeg komme til deg, og du skal skue mitt åsyns glede.

53 Og til den annen sa han: Gå ut på åkeren du også, og i den andre time vil jeg besøke deg med mitt åsyns glede.

54 Og også til den tredje sa han: Jeg vil besøke deg.

55 Og til den fjerde, og så videre til den tolvte.

56 Og åkerens herre gikk til den første i den første time, og ble hos ham hele denne timen, og han gledet seg ved lyset av sin herres åsyn.

57 Og deretter trakk han seg tilbake fra den første så han også kunne besøke den andre og den tredje og den fjerde og så videre til den tolvte.

58 Og således mottok de alle av lyset fra sin herres åsyn, enhver i sin time og i sin tid og i sin årstid,

59 idet han begynte med den første og så videre til den asiste og fra den siste til den første, og fra den første til den siste,

60 enhver i tur og orden inntil hans time var omme, ja, i overensstemmelse med det hans herre hadde befalt ham så hans herre kunne bli forherliget i ham og han i sin herre, så de alle kunne bli forherliget.

61 Derfor vil jeg sammenligne alle disse riker og deres ainnbyggere med denne lignelsen, hvert rike i sin time og i sin tid og sin årstid, ja, i henhold til den beslutning Gud har tatt.

62 Og videre, sannelig sier jeg dere, mine avenner, jeg gir dere disse mine ord for at dere kan bgrunne på dem i deres hjerter sammen med dette bud som jeg gir dere, at dere skal cpåkalle meg mens jeg er nær.

63 aHold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. bSøk meg flittig, og dere skal cfinne meg, be og dere skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dere.

64 Hva som helst dere aber Faderen om i mitt navn, skal bli gitt dere hvis det er btjenlig for dere.

65 Og hvis dere ber om noe som ikke er atjenlig for dere, skal det bli dere til bfordømmelse.

66 Se, det som dere hører, er som arøsten fra en som roper i villmarken, i villmarken fordi dere ikke kan se ham, min røst, fordi min røst er bÅnd, min Ånd er sannhet, csannhet består og har ingen ende, og hvis den er i dere, skal den tilta.

67 Og hvis deres øye aene og alene er vendt mot min bære, skal hele deres legeme fylles med lys, og det skal ikke være noe mørke i dere, og det legeme som er fylt med lys, cfatter alle ting.

68 Derfor, ahelliggjør dere så deres bsinn ene og alene kan ære Gud, og de dager vil komme da dere skal cse ham, for han vil blotte sitt ansikt for dere, og det skal skje i hans egen tid og på hans egen måte og i overensstemmelse med hans egen vilje.

69 Husk det store og siste løfte som jeg har gitt dere, kast deres aunyttige tanker vekk og deres overdrevne blatter langt bort.

70 Bli, ja, bli på dette sted, og sammenkall en høytidelig forsamling, ja, av dem som er de første arbeidere i dette siste rike.

71 Og la dem som de har aadvart på sine reiser, påkalle Herren og en liten stund grunne i sine hjerter på den advarsel de har fått.

72 Se og gi akt, jeg vil ta hånd om deres hjorder og vil oppreise eldster og sende til dem.

73 Se, jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid.

74 Og jeg gir en befaling til dere som er de første aarbeidere i dette siste rike, at dere samler dere og organiserer dere og bereder dere og bhelliggjør dere, ja, rens deres hjerter og ctvett deres hender og deres føtter for meg så jeg kan gjøre dere drene,

75 så jeg kan vitne for deres aFader og deres Gud og min Gud at dere er rene fra denne ugudelige generasjons blod, så jeg, når jeg vil, kan oppfylle dette løfte, dette store og siste løfte som jeg har gitt dere.

76 Jeg gir dere også et bud at dere skal vedbli i abønn og bfaste fra denne tid av.

77 Og jeg gir dere et bud at dere skal alære hverandre brikets lære.

78 Undervis med all flid og min anåde skal være hos dere, så dere mer fullkomment kan bli bundervist i teori, i prinsipp, i lære, i evangeliets lov, i alle ting som hører til Guds rike som det er gavnlig for dere å forstå,

79 om ting både i ahimmelen og på jorden og under jorden, om det som har vært, om det som er, om det som snart må skje, om det som er hjemme, om det som er ute i verden, om bkriger og forvirring blant nasjonene, og om de straffedommer som er over landet, og også få kunnskap om land og riker,

80 så dere kan være beredt i alle ting når jeg igjen skal sende dere ut for å foredle det kall jeg har kalt dere til og den misjon jeg har gitt dere fullmakt til å utføre.

81 Se, jeg sender dere ut for å avitne og advare folket, og det tilkommer enhver som er advart, å badvare sin neste.

82 Derfor er de uten unnskyldning, og deres synder hviler på deres egne hoder.

83 Den som asøker meg btidlig, skal finne meg og skal ikke bli forlatt.

84 Derfor, bli her og arbeid flittig så dere kan bli fullkommengjort i deres tjenestegjerning og kan gå ut blant ahedningefolkene for siste gang, alle som Herrens munn skal nevne, for å bgjøre loven bindende og besegle vitnesbyrdet og berede de hellige for dommens time som skal komme,

85 så deres sjeler kan unnslippe Guds vrede, avederstyggelighetens ødeleggelse som venter de ugudelige både i denne verden og i den kommende verden. Sannelig sier jeg dere, la dem som ikke er de ledende eldster, fortsette i vingården inntil Herrens munn skal bkalle dem, for deres time er ennå ikke kommet, deres klær er ikke crene for denne generasjons blod.

86 Hold fast ved den afrihet hvorved dere er gjort bfri, cvikle dere ikke inn i dsynd, men ha erene hender inntil Herren kommer.

87 For ikke mange dager heretter skal ajorden bskjelve og rave frem og tilbake som en drukken mann, og csolen skal skjule sitt ansikt og skal nekte å gi lys, og månen skal bli badet i dblod, og estjernene skal bli overordentlig vrede og skal kaste seg ned som en fiken som faller ned fra et fikentre.

88 Og etter deres vitnesbyrd kommer vrede og harme over folket.

89 For etter deres vitnesbyrd følger ajordskjelvs vitnesbyrd så jorden skal jamre seg i sitt indre, og mennesker skal falle om på marken og skal ikke være i stand til å stå.

90 Og videre følger vitnesbyrdet fra atordenens røst og lynets røst og uværets røst, og fra røsten av havets bølger som skyller over sine bredder.

91 Og alle ting skal være i aforvirring, og menneskenes hjerter skal i sannhet svikte dem, for frykt skal komme over alle folk.

92 Og aengler skal fly midt igjennom himmelen, rope med høy røst, blåse i Guds basun og si: Bered dere, bered dere, O jordens innbyggere, for vår Guds dom er kommet. Se og gi akt, bBrudgommen kommer, gå ut for å møte ham.

93 Og straks skal det vise seg et astort tegn på himmelen, og alle folk skal se det.

94 Og en annen engel skal blåse i sin basun og si: Den astore bkirke, cavskyelighetens mor, som fikk alle nasjoner til å drikke av sitt dhorelivs vredes-vin, som forfølger Guds hellige, som utgyter deres blod, hun som sitter på de mange vann og på øyene i havet, se, hun er ejordens ugress, hun er bundet i knipper, hennes bånd er gjort sterke så intet menneske kan løse dem, derfor er hun ferdig til å fbrennes. Og han skal blåse i sin basun både lenge og høyt, og alle nasjoner skal høre det.

95 Og det skal være astillhet i himmelen i et tidsrom av en halv time, og straks etterpå skal himmelens forheng trekkes til side likesom en bbokrull som rulles ut etter at den er rullet sammen, og Herren skal blotte csitt åsyn.

96 Og de hellige på jorden som er i live, skal bli levendegjort og bli atatt opp for å møte ham.

97 Og de som har sovet i sine graver, skal akomme frem, for deres graver skal bli åpnet, og de skal også bli tatt opp for å møte ham i himmelens skyer,

98 de tilhører Kristus og er aførstegrøden, de som skal komme ned med ham først, og de som er på jorden og i sine graver som først blir tatt opp for å møte ham, og alt dette ved lyden av Guds engels basun.

99 Og etter dette skal en annen engel blåse, som er den andre basun, og da kommer forløsningen for dem som tilhører Kristus ved hans komme, som har fått sin del i det afengsel som er beredt for dem for at de kunne ta imot evangeliet og bli bdømt som mennesker i kjødet.

100 Og videre, en annen basun skal lyde som er den tredje basun, og da kommer de menneskers aånder frem som skal bli dømt, de som er under bfordømmelse.

101 Og disse er resten av de adøde, og de blir ikke levende igjen før de btusen år er til ende, heller ikke før jordens ende.

102 Og en annen basun skal lyde som er den fjerde basun og sier: Blant dem som skal vente inntil den store og siste dag, ja, inntil enden, finnes dem som fortsatt skal være aurene.

103 Og en annen basun skal lyde som er den femte basun, som er den femte engel som flyr under det høyeste av himmelen og forkynner det aevige evangelium til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk,

104 og dette skal være lyden av hans basun som sier til alle folk både i himmelen og på jorden og til dem som er under jorden, for ahvert øre skal høre den, og hvert kne skal bbøye seg, og hver tunge skal bekjenne når de hører lyden av basunen si: cFrykt Gud, og gi ham ære som sitter på tronen evindelig og alltid, for timen for hans dom er kommet.

105 Og videre, en annen engel som er den sjette engel, skal blåse i sin basun og si: Hun er afalt som fikk alle nasjoner til å drikke av sitt horelivs vredes-vin, hun er falt, er falt!

106 Og videre en annen engel som er den syvende engel, skal blåse i sin basun og si: Det er fullbragt, det er fullbragt! aGuds Lam har bseiret og har ctråkket vinpressen alene, ja, vinpressen med Gud Den Allmektiges strenge vrede.

107 Og da skal englene bli kronet med hans veldes herlighet, og de ahellige skal fylles med hans bherlighet og motta sin carv og bli gjort dlik med ham.

108 Og så skal den første engel igjen blåse i sin basun i alle levendes ører og aåpenbare menneskenes hemmelige gjerninger og Guds mektige gjerninger i det bførste årtusen.

109 Og så skal den andre engel blåse i sin basun og åpenbare menneskenes hemmelige gjerninger og deres hjerters tanker og hensikter og Guds mektige gjerninger i det andre årtusen –

110 og så videre inntil den syvende engel skal blåse i sin basun, og han skal stå frem på land og på hav og sverge ved hans navn som sitter på tronen, at atid ikke skal være lenger. Og bSatan, den gamle slange som kalles djevelen, skal bindes og skal ikke løses i et tidsrom av et ctusen år.

111 Og så skal han slippes aløs en kort tid så han kan samle sine hærstyrker.

112 Og aMikael, den syvende engel, ja, erkeengelen, skal samle sine hærstyrker, ja, himmelens hærskarer.

113 Og djevelen skal samle sine hærstyrker, ja, helvetes hærskarer, og skal komme opp for å kjempe mot Mikael og hans hærstyrker.

114 Og da kommer det slag som autkjempes av den store Gud, og djevelen og hans hærstyrker skal bli drevet tilbake til sitt eget sted for at de aldri mer skal ha noen makt over de hellige.

115 For Mikael skal utkjempe deres slag og skal seire over ham som atrakter etter tronen som tilhører ham som sitter på tronen, ja, Lammet.

116 Dette er Guds og de ahelliggjortes herlighet, og de skal baldri mer se døden.

117 Derfor, sannelig sier jeg dere, mine avenner, sammenkall deres høytidelige forsamling som jeg har befalt dere.

118 Og ettersom ikke alle har tro, søk derfor flittig og alær hverandre bvisdoms ord, ja, søk visdoms ord fra de beste cbøker, søk lærdom ved studium og også ved tro.

119 Organiser dere, forbered alt som er nødvendig, og bygg et ahus, ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus,

120 for at deres inngang kan skje i Herrens navn, for at deres utgang kan skje i Herrens navn, for at alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med oppløftede hender til Den Aller Høyeste.

121 Derfor, aavstå fra alt tomt snakk, fra all blatter, fra alle deres ckjødelige lyster, fra all deres dstolthet og lettsindighet og fra alle deres ugudelige gjerninger.

122 Velg en lærer blant dere, og la ikke alle tale på én gang, men la én tale om gangen og la alle lytte til det han sier, slik at når alle har talt, kan alle være oppbygget av alle, og for at alle kan få det samme privilegium.

123 Se til at dere aelsker hverandre, slutt med alt bbegjær og lær å dele med hverandre som evangeliet fordrer.

124 Slutt med all alediggang, vær ei mer urene, bfinn ei mer feil hos hverandre, sov ikke lenger enn nødvendig, gå tidlig til sengs for at dere ikke skal være trette, stå tidlig opp så deres legemer og deres sinn kan være i vigør.

125 Og fremfor alt, iklé dere akjærlighetens bånd lik en kappe som er fullkommenhetens og bfredens bånd.

126 aBe alltid, så dere ikke svikter bfør jeg kommer. Se, og gi akt, jeg kommer hastig og tar dere til meg. Amen.

127 Og videre, ordenen i det hus som er forberedt til presidentskapet i aprofetenes skole, opprettet for å undervise dem i alle ting som er nødvendig for dem, ja, for alle kirkens bembedsmenn, eller med andre ord, de som er kalt til å virke i kirken, fra høyprestene og ned til diakonene –

128 og dette skal være ordenen i huset til skolens presidentskap: Den som er utpekt til å være president eller lærer, skal stå på sin plass i det hus som skal forberedes for ham.

129 Derfor skal han komme først til Guds hus og være på et sted hvor alle som er forsamlet i huset, klart og tydelig kan høre hva han sier uten at han snakker med høy stemme.

130 Og når han kommer inn i Guds hus, for han skulle komme først til huset, se, dette er velbehagelig for at han kan være et eksempel –

131 la ham bøye kne og avende seg til Gud i bønn som et tegn på eller for å minnes den evige pakt.

132 Og når noen senere kommer inn etter ham, la læreren reise seg, løfte hendene opp mot himmelen, ja, høyt over hodet, og hilse sin bror eller sine brødre med disse ord:

133 Er du en bror, eller er dere brødre? Jeg hilser dere i vår Herre Jesu Kristi navn som tegn på eller for å minnes den evige pakt, og i denne pakt mottar jeg dere i afellesskapet med en beslutning som er fast, urokkelig og uforanderlig, om å være deres venn og bbror gjennom Guds nåde i kjærlighetens bånd og vandre ulastelig i alle Guds bud med takksigelse evindelig og alltid. Amen.

134 Og den som blir funnet uverdig til denne hilsen, skal ikke ha plass blant dere, for dere skal ikke tillate at mitt ahus blir besmittet av ham.

135 Og den som kommer inn og er trofast mot meg, og er en bror eller hvis de er brødre, skal løfte sine hender opp mot himmelen og hilse presidenten eller læreren med denne samme bønn og pakt eller ved å si amen, som tegn på det samme.

136 Se, sannelig sier jeg dere, dette er et mønster for hvordan dere skal hilse hverandre i Guds hus, i profetenes skole.

137 Og dere er kalt til å gjøre dette med bønn og takksigelse, ettersom Ånden påvirker dere i alle deres gjøremål i Herrens hus i profetenes skole, så det kan bli en helligdom, et tabernakel for Den hellige ånd til deres aoppbyggelse.

138 Og dere skal ikke motta noen iblant dere i denne skole uten at han er ren fra adenne generasjons blod.

139 Og han skal bli mottatt med afottvettingens ordinans, for i denne hensikt ble fottvettingens ordinans innstiftet.

140 Og videre, fottvettingens ordinans skal forrettes av presidenten eller kirkens presiderende eldste.

141 Den skal begynne med bønn, og etter å ha atatt del i brød og vin, skal han binde om seg b samme måte som det fortelles om meg i det trettende Kapittel av Johannes’ vitnesbyrd. Amen.