Skriftene
Lære og pakter 103


Kapittel 103

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 24. februar 1834. Denne åpenbaringen ble mottatt etter at Parley P. Pratt og Lyman Wight hadde kommet fra Missouri til Kirtland, Ohio, for å rådføre seg med profeten om hvordan de hellige kunne få hjelp og få tilbake sine landområder i Jackson fylke.

1–4: Hvorfor Herren tillot at de hellige i Jackson fylke ble forfulgt. 5–10: De hellige vil seire hvis de holder budene. 11–20: Sions forløsning vil skje ved kraft, og Herren vil gå foran sitt folk. 21–28: De hellige skal samles i Sion, og de som gir sitt liv, skal finne det igjen. 29–40: Forskjellige brødre kalles til å organisere Sions leir og dra til Sion. Hvis de er trofaste, blir de lovet seier.

1 Sannelig sier jeg dere, mine venner, se, jeg vil gi dere en åpenbaring og et bud, så dere kan vite hvordan dere skal gå frem når dere skal autføre deres plikter for å redde og bforløse deres brødre som er blitt adspredt i Sions land –

2 adrevet og slått av mine fienders hender, og i min egen tid vil jeg utøse min vrede over dem uten mål.

3 For inntil nå har jeg latt dem afylle sine misgjerningers mål, så deres beger kunne bli fullt,

4 og for at de som kaller seg ved mitt navn, kunne bli arefset en kort tid med en tung og streng refselse, fordi de ikke fullt og helt blyttet til de forskrifter og bud som jeg ga dem.

5 Men sannelig sier jeg dere, jeg har fattet en beslutning som skal komme mitt folk til gode i den grad de fra denne time av lytter til det aråd som jeg, Herren deres Gud, skal gi dem.

6 Se, de skal, for jeg har bestemt det, begynne å seire over mine fiender fra denne stund av.

7 Og ved å alytte til og gi akt på alle de ord som jeg, Herren deres Gud, skal tale til dem, skal de aldri slutte å seire inntil bverdens riker legges under mine føtter og jorden cgis de dhellige etil eie evindelig og alltid.

8 Men i den grad de aikke holder mine bud og ikke lytter og etterlever alle mine ord, skal verdens riker seire over dem.

9 For de var utpekt til å være et alys for verden og til å være menneskers frelsere,

10 og såfremt de ikke er menneskers frelsere, er de som asalt som har mistet sin kraft, og duger derfor ikke til annet enn til å bli kastet ut og tråkket ned av menneskers føtter.

11 Men sannelig sier jeg dere, jeg har bestemt at deres brødre som er blitt adspredt, skal vende tilbake til sine aarveland og skal bygge opp Sions øde steder.

12 For etter astor trengsel, som jeg har sagt dere i et tidligere bud, kommer velsignelsen.

13 Se, dette er den velsignelse jeg har lovet etter deres trengsler og deres brødres trengsler – dere skal bli forløst, og deres brødre skal bli forløst og skal vende tilbake til Sions land for å slå seg ned og for aldri mer å bli omstyrtet.

14 Men hvis de tilsmusser sin arv, skal de omstyrtes, for jeg vil ikke spare dem hvis de tilsmusser sin arv.

15 Se, jeg sier dere, Sions forløsning må nødvendigvis komme ved kraft.

16 Derfor vil jeg oppreise en mann for mitt folk som skal lede dem likesom aMoses ledet Israels barn.

17 For dere er Israels barn og aAbrahams ætt, og dere må nødvendigvis føres ut av trelldom ved kraft og ved utrakt arm.

18 Og som deres fedre ble ledet til å begynne med, slik skal også Sions forløsning være.

19 Derfor, mist ikke motet, for jeg sier ikke til dere som jeg sa til deres fedre: Min aengel skal gå foran dere, men ikke bmitt nærvær.

20 Men jeg sier til dere: Mine aengler skal gå foran dere, og også mitt nærvær, og når tiden er inne, skal dere beie det fruktbare land.

21 Sannelig, sannelig sier jeg dere at min tjener Joseph Smith jr. er amannen som jeg sammenlignet med tjeneren som bolivenhagens Herre talte til i lignelsen som jeg har gitt dere.

22 Derfor, la min tjener Joseph Smith jr. si til astyrken i mitt hus, mine unge menn og de middelaldrende: Samle dere til Sions land, i det land som jeg har kjøpt for penger og som er blitt innviet til meg.

23 Og la alle menighetene sende sine penger med kloke menn og akjøpe landområder slik jeg har befalt dem.

24 Og i den grad mine fiender, etter disse vitnesbyrd som dere har båret frem for meg mot dem, kommer mot dere for å drive dere bort fra mitt fruktbare aland som jeg har innviet til å være Sions land, ja, bort fra deres egne landområder, skal dere forbanne dem,

25 og hver den som dere forbanner, vil jeg forbanne, og dere skal hevne meg på mine fiender.

26 Og mitt nærvær skal være hos dere, ja, selv når dere ahevner meg på mine fiender inntil den tredje og fjerde generasjon på dem som hater meg.

27 La ingen være redd for å gi sitt liv for min skyld, for den som agir sitt liv for min skyld, skal finne det igjen.

28 Og den som ikke er villig til å gi sitt liv for min skyld, er ikke min disippel.

29 Det er min vilje at min tjener aSidney Rigdon skal oppløfte sin røst i forsamlingene i den østlige del av landet for å forberede menighetene til å holde de bud jeg har gitt dem om Sions gjenopprettelse og forløsning.

30 Det er min vilje at min tjener aParley P. Pratt og min tjener Lyman Wight ikke skal vende tilbake til sine brødres land før de har organisert kompanier bestående av ti, tyve, femti eller hundre menn, inntil de har samlet et antall på fem hundre av bstyrken i mitt hus, for å dra opp til Sions land.

31 Se, dette er min vilje – be og dere skal få, men menneskene gjør aikke alltid min vilje.

32 Derfor, hvis dere ikke kan samle fem hundre, søk flittig om det er mulig å samle tre hundre.

33 Og hvis dere ikke kan samle tre hundre, søk flittig om det er mulig å samle ett hundre.

34 Men sannelig sier jeg dere, en befaling gir jeg dere, at dere ikke skal dra opp til Sions land før dere har samlet ett hundre av styrken i mitt hus som kan dra opp til Sions land sammen med dere.

35 Derfor, som jeg sa til dere, be og dere skal få. Be inderlig om at det er mulig for min tjener Joseph Smith jr. å dra sammen med dere og presidere midt iblant mitt folk, og organisere mitt rike i adet innviede land og grunnfeste Sions barn på de lover og bud som er gitt og som skal bli gitt til dere.

36 All seier og herlighet kommer til dere gjennom deres aflid, trofasthet og ved btroens bønn.

37 La min tjener Parley P. Pratt reise sammen med min tjener Joseph Smith jr.

38 La min tjener Lyman Wight reise sammen med min tjener Sidney Rigdon.

39 La min tjener Hyrum Smith reise sammen med min tjener Frederick G. Williams.

40 La min tjener Orson Hyde reise sammen med min tjener Orson Pratt hvor som helst min tjener Joseph Smith jr. råder dem, for å oppfylle disse befalinger som jeg har gitt dere, og overlat alt annet til meg. Slik er det. Amen.