Skriftene
Lære og pakter 105


Kapittel 105

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith ved Fishing-elven, Missouri, den 22. juni 1834. Under profetens ledelse marsjerte hellige fra Ohio og andre områder til Missouri på en ekspedisjon senere kjent som Sions leir. Hensikten var å eskortere de hellige som hadde blitt utvist fra Missouri tilbake til sine landområder i Jackson fylke. Folk i Missouri som før hadde forfulgt de hellige, fryktet gjengjeldelse fra Sions leir, og for å komme dem i forkjøpet, angrep de noen hellige som bodde i Clay fylke, Missouri. Etter at Missouris guvernør hadde trukket tilbake sitt løfte om å støtte de hellige, mottok Joseph Smith denne åpenbaringen.

1–5: Sion vil bli bygget opp i overensstemmelse med celestial lov. 6–13: Sions forløsning blir utsatt en liten stund. 14–19: Herren vil utkjempe Sions slag. 20–26: De hellige skal være kloke og ikke rose seg av mektige gjerninger når de samles inn. 27–30: Landområder i Jackson og tilstøtende fylker skulle kjøpes. 31–34: Eldstene skal motta en begavelse i Herrens hus i Kirtland. 35–37: Hellige som både er kalt og utvalgt, vil bli helliggjort. 38–41: De hellige skal løfte et fredsbanner for verden.

1 Sannelig sier jeg til dere som er forsamlet for å lære min vilje om mitt lidende folks forløsning –

2 Se, jeg sier dere at om det ikke var for mitt folks overtredelser – nå taler jeg om kirken og ikke om enkeltpersoner – kunne de ha vært forløst, ja, allerede nå.

3 Men se, de har ikke lært å være lydige mot alle de ting jeg har forlangt av dem, men er fulle av allslags ondskap og gir ikke av sine midler slik det sømmer seg for hellige, til de fattige og trengende iblant seg,

4 og er ikke knyttet sammen og forenet slik Det celestiale rikes lov forlanger,

5 og Sion kan ikke bygges opp med mindre det skjer ved de prinsipper som tilhører Det celestiale rikes lov, ellers kan jeg ikke ta henne til meg.

6 Og mitt folk må nødvendigvis refses inntil de lærer lydighet selv om det må skje ved det de lider.

7 Jeg taler ikke om dem som er utpekt til å lede mitt folk, som er de ledende eldster i min kirke, for de er ikke alle under denne fordømmelse,

8 men jeg taler om mine menigheter rundt omkring – mange av dem vil si: Hvor er deres Gud? Se, han vil utfri dem i vanskelige tider, ellers vil vi ikke dra opp til Sion, og vi vil beholde våre penger.

9 Derfor, som følge av mitt folks overtredelser, anser jeg det for nødvendig at mine eldster venter en liten stund på Sions forløsning,

10 så de kan være beredt og for at mitt folk kan bli undervist mer fullkomment, høste erfaring og mer fullkomment forstå sine plikter og hva jeg forlanger av deres hånd.

11 Og dette kan ikke skje før mine eldster blir begavet med kraft fra det høye.

12 For se, jeg har beredt en stor begavelse og velsignelse som skal utøses over dem i den grad de er trofaste og fortsetter å være ydmyke for meg.

13 Derfor anser jeg det for nødvendig at mine eldster venter en liten stund på Sions forløsning.

14 For se, jeg forlanger ikke av dem at de skal utkjempe Sions slag, for som jeg sa i et tidligere bud – det vil jeg oppfylle, jeg vil utkjempe deres slag.

15 Se, ødeleggeren har jeg sendt ut for å ødelegge og legge mine fiender øde, og om ikke mange år fra nå av skal de ikke mer være der til å besmitte min arv og spotte mitt navn i de landområder som jeg har innviet til mine helliges innsamling.

16 Se, jeg har befalt min tjener Joseph Smith jr. å si til styrken i mitt hus, ja, til mine krigere, mine unge og middelaldrende menn, at de skal samle seg for mitt folks forløsning og rive ned mine fienders tårn og adspre deres vektere,

17 men mitt hus’ styrke har ikke lyttet til mine ord.

18 Men i den grad noen har lyttet til mine ord, har jeg beredt en velsignelse og en begavelse for dem hvis de fortsetter å være trofaste.

19 Jeg har hørt deres bønner og vil godta deres offer, og jeg anser det for nødvendig at de måtte føres så langt for å prøve deres tro.

20 Og nå, sannelig sier jeg dere, et bud gir jeg dere, at alle som er kommet hit opp, og som kan slå seg ned i områdene rundt omkring, la dem bli her,

21 og de som ikke kan bli, og som har familier østpå, la dem bli en liten stund slik min tjener Joseph vil anvise dem,

22 for jeg vil råde ham i denne sak, og alt han anviser dem, vil bli oppfylt.

23 Og la hele mitt folk som bor i områdene rundt omkring, være meget trofaste, be ofte, være ydmyke for meg og ikke åpenbare det som jeg har åpenbart for dem, før jeg har en vis hensikt med at det blir åpenbart.

24 Tal ikke om straffedommer, og ros dere heller ikke av deres tro eller mektige gjerninger, men i all forsiktighet samle dere så mye som mulig på ett sted i overensstemmelse med folkets følelser.

25 Og se, jeg vil la dere finne nåde og gunst i deres øyne, så dere kan hvile i fred og trygghet mens dere sier til folket: Fell dom og vis oss rettferdighet ifølge loven, og gi oss erstatning for den urett vi har lidd.

26 Nå se, jeg sier dere, mine venner, på denne måten kan dere vinne gunst i folks øyne inntil Israels hær blir meget stor.

27 Og jeg vil bløtgjøre folkets hjerter, likesom jeg gjorde med Faraos hjerte, fra tid til annen, inntil min tjener, Joseph Smith jr., og mine eldster som jeg har utpekt, får tid til å samle mitt hus’ styrke,

28 og til å sende kloke menn til å fullbyrde det som jeg har befalt angående kjøp av alle landområder som kan kjøpes i Jackson fylke og i de omkringliggende fylker.

29 For det er min vilje at disse landområder skal kjøpes, og at mine hellige, etter at de er kjøpt, skal eie dem ifølge de lover for innvielse som jeg har gitt.

30 Og etter at disse landområder er kjøpt, vil jeg holde Israels hærstyrker skyldfrie når de tar sine egne landområder i besittelse som de tidligere har kjøpt for sine penger, og når de river ned mine fienders tårn som måtte være der, og adsprer deres vektere og hevner meg på mine fiender inntil tredje og fjerde generasjon mot dem som hater meg.

31 Men la først min hær bli meget stor, og la den bli helliggjort for meg så den kan bli skjønn som solen, klar som månen, og at hennes bannere må være fryktinngytende for alle nasjoner,

32 så denne verdens riker blir tvunget til å erkjenne at Sions rike virkelig er det rike som tilhører vår Gud og hans Kristus, derfor, la oss innordne oss under hennes lover.

33 Sannelig sier jeg dere, jeg anser det for nødvendig at de ledende eldster i min kirke mottar sin begavelse fra det høye i mitt hus som jeg har befalt skal bygges i mitt navn i Kirtland.

34 Og la de befalinger som jeg har gitt om Sion og hennes lov, utføres og fullbyrdes etter at hun er forløst.

35 Det har vært en kallets dag, men tiden for en utvelgelsens dag er kommet, og la dem som er verdige, bli utvalgt.

36 Og det skal bli tilkjennegitt for min tjener ved Åndens røst hvem som er utvalgt, og de skal bli helliggjort,

37 og i den grad de følger det råd de får, skal de etter mange dager ha kraft til å utføre alt som vedrører Sion.

38 Og videre sier jeg dere, søk fred, ikke bare med det folk som har forulempet dere, men med alle mennesker,

39 og løft opp et fredsbanner og send en fredserklæring til jordens ender,

40 og foreslå fredsavtaler for dem som har forulempet dere ifølge den Åndens røst som er i dere, og alle ting skal tjene dere til gode.

41 Derfor, vær trofaste, og se, og gi akt, jeg er med dere inntil enden. Slik er det. Amen.

Skriv ut