Skriftene
Lære og pakter 64
forrige neste


Kapittel 64

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 11. september 1831. Profeten gjorde forberedelser for å flytte til Hiram, Ohio for å gjenoppta arbeidet med oversettelsen av Bibelen, som hadde blitt lagt til side mens han var i Missouri. En gruppe brødre som var blitt befalt å reise til Sion (Missouri), var travelt opptatt med å gjøre forberedelser til å reise i oktober. I denne travle tiden ble denne åpenbaringen mottatt.

1–11: De hellige blir befalt å tilgi hverandre, ellers hviler det en større synd på dem. 12–22: De som ikke omvender seg, skal stilles for Kirkens domstol. 23–25: Den som adlyder tiendeloven, skal ikke bli oppbrent ved Herrens komme. 26–32: De hellige advares mot å stifte gjeld. 33–36: De opprørske vil bli avskåret fra Sion. 37–40: Kirken vil dømme nasjonene. 41–43: Sion vil blomstre.

1 Se, så sier Herren deres Gud til dere: O min kirkes eldster, lytt og hør og motta min vilje med dere.

2 For sannelig sier jeg dere, jeg vil at dere skal aovervinne verden, derfor vil jeg ha bmedlidenhet med dere.

3 Det finnes noen blant dere som har syndet, men sannelig sier jeg, denne ene gang for min egen aherlighets og deres frelses skyld har jeg btilgitt deres synder.

4 Jeg vil være barmhjertig mot dere, for jeg har gitt dere riket.

5 Og anøklene til rikets mysterier gjennom de midler jeg har fastsatt, skal ikke bli fratatt min tjener Joseph Smith jr. så lenge han lever, såfremt han adlyder mine bordinanser.

6 Det er noen som har forsøkt å finne noe å anklage ham for uten grunn,

7 ikke desto mindre har han syndet, men sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, atilgir synder hos dem som bbekjenner sine synder for meg og ber om tilgivelse, og som ikke har syndet til cdøden.

8 Mine disipler i fordums tid forsøkte å afinne feil hos hverandre og tilga ikke hverandre av hjertet, og på grunn av dette onde ble de tuktet og strengt brefset.

9 Derfor sier jeg dere at dere skulle atilgi hverandre, for den som bikke tilgir sin bror hans overtredelser, står fordømt for Herren, for på ham hviler en større synd.

10 Jeg, Herren, atilgir den jeg vil tilgi, men av dere fordres det at dere btilgir alle mennesker.

11 Og dere burde si i deres hjerter: La Gud adømme mellom meg og deg og lønne deg etter dine bgjerninger.

12 Og den som ikke omvender seg fra sine synder og ikke bekjenner dem, skal dere føre frem for akirken og gjøre med ham som Skriftene forteller dere, enten i bud eller åpenbaring.

13 Og dette skal dere gjøre så Gud kan bli forherliget, ikke fordi dere mangler medlidenhet og ikke tilgir, men for at dere kan bli rettferdiggjort i henhold til loven og ikke krenker ham som er deres lovgiver –

14 sannelig sier jeg, av denne grunn skal dere gjøre disse ting.

15 Se, jeg, Herren, ble vred på Ezra Booth som var min tjener, og også på min tjener Isaac Morley, for de holdt ikke loven og heller ikke budet.

16 De ga næring til ondskap i sitt hjerte, og jeg, Herren, holdt min Ånd tilbake. De afordømte som ondt det som ikke var ondt, men likevel har jeg tilgitt min tjener Isaac Morley.

17 Og også min tjener aEdward Partridge, se, han har syndet, og bSatan forsøker å ødelegge hans sjel, men når disse ting blir gjort kjent for dem, og de omvender seg fra det onde, skal de bli tilgitt.

18 Og nå, sannelig sier jeg at jeg anser det nødvendig at min tjener Sidney Gilbert, etter noen få uker skal vende tilbake og arbeide i sin forretning og som fullmektig i Sions land,

19 og for at det han har sett og hørt, kan bli kunngjort for mine disipler så de ikke skal forgå. Og av denne grunn har jeg talt disse ting.

20 Og videre sier jeg dere, for at min tjener Isaac Morley ikke skal bli afristet mer enn han kan tåle og gi dere feilaktige råd som skader dere, befalte jeg at gården hans skulle selges.

21 Jeg vil ikke at min tjener Frederick G. Williams skal selge sin gård, for jeg, Herren, akter å ha et sterkt fotfeste i landområdet Kirtland i et tidsrom av fem år, og i denne tiden vil jeg ikke omstyrte de ugudelige, for at jeg derved kan frelse noen.

22 Og etter den tid vil jeg, Herren, ikke holde noen askyldig som av et oppriktig hjerte drar opp til Sions land, for jeg, Herren, krever menneskenes barns bhjerter.

23 Se, nå heter det ai dag inntil bMenneskesønnens komme, og sannelig, det er en cofferdag og en dag for mitt folk til å betale tiende, for den som betaler dtiende, skal ikke eoppbrennes ved hans komme.

24 For etter i dag kommer ailden, slik er Herrens talemåte, for sannelig sier jeg, i morgen skal alle de bstolte og alle de ugudelige være som halm, og jeg vil brenne dem opp, for jeg er Hærskarenes Herre, og jeg vil ikke spare noen som blir tilbake i cBabylon.

25 Derfor, hvis dere tror meg, vil dere arbeide mens det heter i dag.

26 Og det er ikke tjenlig at mine tjenere aNewel K. Whitney og Sidney Gilbert selger sin bforretning og sine eiendommer her, for det er ikke visdom i dette før resten av kirkens medlemmer som er tilbake på dette sted, drar opp til Sions land.

27 Se, det er sagt i mine lover, eller forbudt, å stifte agjeld hos dine fiender,

28 men se, aldri har det noen gang vært sagt at Herren ikke kunne ta når det behager ham, og betale som det synes ham best.

29 Derfor, ettersom dere er fullmektiger, går dere Herrens ærend, og hva dere enn gjør ifølge Herrens vilje, er Herrens gjerning.

30 Og han har satt dere til å sørge for sine hellige i disse siste dager så de kan få en aarv i Sions land,

31 og se, jeg, Herren, kunngjør for dere, og mine aord står fast og skal ikke bsvikte, at de skal motta den.

32 Men alle ting må skje i rett tid.

33 Derfor, bli ikke atrette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av bsmå ting kommer det som er stort.

34 Se, Herren akrever bhjertet og et villig sinn, og den som er villig og clydig, skal ete det gode i Sions land i disse siste dager.

35 Og de aopprørske skal bli bavskåret fra Sions land, de skal bli vist bort og skal ikke arve landet.

36 For sannelig sier jeg at de opprørske er ikke av aEfra’ims blod, derfor skal de rykkes opp.

37 Se, jeg, Herren, har gjort min kirke i disse siste dager lik en dommer som sitter på en høyde, eller på et høyt sted, for å dømme nasjonene.

38 For det skal skje at Sions innbyggere skal adømme i alt som vedrører Sion.

39 Og løgnere og hyklere skal oppdages av dem, og de som ikke er aapostler eller profeter, skal bli avslørt.

40 Og selv abiskopen, som er en bdommer, og hans rådgivere, skal bli fordømt hvis de ikke er trofaste i sin cforvaltning, og dandre skal bli innsatt i deres sted.

41 For se, jeg sier dere at aSion skal blomstre, og bHerrens herlighet skal hvile over henne,

42 og hun skal være et abanner for folket, og fra alle nasjoner under himmelen skal de komme til henne.

43 Og dagen kommer da jordens nasjoner skal askjelve på grunn av Sion og skal frykte på grunn av hennes mektige. Herren har sagt det. Amen.