Skriftene
Lære og pakter 47


Kapittel 47

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831. John Whitmer, som allerede hadde tjent som profetens sekretær, nølte til å begynne med da han ble bedt om å erstatte Oliver Cowdery ved å tjene som Kirkens historiker og protokollfører. Han skrev: “Jeg ville helst slippe, men merket meg at Herrens vilje måtte skje, og hvis han ønsker det, så ønsker jeg at han vil kunngjøre det gjennom seeren Joseph.” Etter at Joseph Smith mottok denne åpenbaringen, aksepterte John Whitmer denne stillingen og tjente i den.

1–4: John Whitmer blir utpekt til å føre Kirkens historie og til å skrive for profeten.

1 Se, jeg anser det for nødvendig at min tjener John skriver, at han jevnlig fører en historie og assisterer deg, min tjener Joseph, med å skrive ned alt som skal bli gitt deg, inntil han blir kalt til andre plikter.

2 Og videre, sannelig sier jeg deg at han også kan oppløfte sin røst i møter når som helst det er påkrevet.

3 Og videre sier jeg deg at han skal være ansvarlig for at kirkens opptegnelse og historie blir ført kontinuerlig, for Oliver Cowdery har jeg utpekt til et annet embede.

4 Derfor, hvis han er trofast, skal det bli gitt ham ved Trøsteren å skrive disse ting. Slik er det. Amen.

Skriv ut