Skriftene
Lære og pakter 63


Kapittel 63

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 30. august 1831. Profeten, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery hadde ankommet Kirtland den 27. august etter sitt besøk i Missouri. Joseph Smithts historie beskriver denne åpenbaringen: “Mens Kirken ennå befant seg i sin spede barndom, hadde man et inderlig ønske om å motta Herrens ord om ethvert emne som på noen måte angikk vår frelse, og ettersom Sions land nå var det viktigste timelige spørsmål som var aktuelt, adspurte jeg Herren og ba om flere opplysninger, om de helliges innsamling, om kjøp av jord, og andre anliggender.”

1–6: En vredens dag vil komme over de ugudelige. 7–12: Tegn kommer ved tro. 13–19: De som driver hor i sitt hjerte, vil fornekte troen og bli kastet i ildsjøen. 20: De trofaste vil motta en arv på jorden etter at den er blitt forklaret. 21: En fullstendig beretning om hva som skjedde på forklarelsens berg er ennå ikke blitt åpenbart. 22–23: De lydige mottar rikets mysterier. 24–31: En arv i Sion skal kjøpes. 32–35: Herren bekjentgjør kriger, og de ugudelige slår de ugudelige ihjel. 36–48: De hellige skal samles i Sion og skaffe penger til å bygge det opp. 49–54: Velsignelser er lovet de trofaste ved Det annet komme, i oppstandelsen og under tusenårsriket. 55–58: Dette er en advarselsdag. 59–66: Herrens navn misbrukes av dem som benytter det uten myndighet.

1 Hør, O folk, og åpne deres hjerter og lån øre, dere som er langt borte. Lytt, dere som kaller dere Herrens folk, og hør Herrens ord og hans vilje når det gjelder dere.

2 Ja, sannelig sier jeg, hør ordet fra ham hvis vrede er opptent mot de ugudelige og aopprørske,

3 som visselig tar til seg dem han vil ata til seg og bevarer i livet dem han ønsker å bevare,

4 som bygger opp etter sin egen vilje og sitt eget behag, og utrydder etter behag, og som er istand til å kaste sjelen ned i helvete.

5 Se, jeg, Herren, lar min røst høre, og den skal adlydes.

6 Derfor, sannelig sier jeg, la de ugudelige ta seg i vare og la de opprørske frykte og skjelve, og la de vantro lukke sin munn, for avredens dag skal komme over dem som en bhvirvelvind, og alt kjød skal cvite at jeg er Gud.

7 Og den som søker tegn, skal se ategn, men ikke til frelse.

8 Sannelig sier jeg dere, det finnes noen blant dere som søker etter tegn, og slike har det vært helt fra begynnelsen av,

9 men se, tro kommer ikke ved tegn, men tegn følger dem som tror.

10 Ja, tegn kommer ved atro, ikke ved menneskers vilje eller etter deres behag, men ved Guds vilje.

11 Ja, tegn kommer ved tro til mektige gjerninger, for uten atro kan intet menneske være Gud til behag, og den som Gud vredes over, i ham har han ikke velbehag, derfor, til slike viser han ingen tegn, bare i bvrede til deres cfordømmelse.

12 Derfor har jeg, Herren, ikke behag i dem blant dere som har søkt etter tegn og undere for å få tro, og ikke til menneskenes gavn til min ære.

13 Likevel gir jeg bud, og mange har vendt seg bort fra mine bud og har ikke holdt dem.

14 Det var ahorkarer og horkvinner blant dere, noen av dem har vendt seg bort fra dere, og andre som er hos dere, skal senere bli avslørt.

15 La slike være på vakt og omvende seg hurtig for at ikke dommen skal komme over dem som en snare, og deres dårskap skal bli åpenbar og deres gjerninger skal følge dem i folkets øyne.

16 Og sannelig sier jeg dere slik jeg før har sagt: Den som aser på en kvinne for å bbegjære henne, eller om noen cdriver hor i sitt hjerte, de skal ikke ha Ånden, men skal fornekte troen og skal frykte.

17 Derfor har jeg, Herren, sagt at de afeige og vantro og alle bløgnere og enhver som elsker og cfremsetter en løgn, og horkarene og trollmennene – deres del skal være i dsjøen som brenner med ild og svovel, som er den eannen død.

18 Sannelig sier jeg at de skal ikke ha del i den aførste oppstandelse.

19 Og nå, se, jeg, Herren, sier dere at dere ikke er arettferdiggjort fordi disse ting finnes blant dere.

20 Ikke desto mindre, den som aholder fast ved troen og gjør min vilje, han skal seire og skal motta en barv på jorden når forklarelsens dag kommer,

21 når ajorden skal bli bforklaret, ja, i overensstemmelse med det mønster som ble vist mine apostler på cberget, noe dere ennå ikke har mottatt en fullstendig beretning om.

22 Og nå, sannelig sier jeg dere, at som jeg sa, vil jeg gjøre min vilje kjent for dere, og se, jeg vil gjøre den kjent for dere, men ikke i form av bud, for det er mange som ikke gir akt og holder mine bud.

23 Men til den som holder mine bud, vil jeg meddele mitt arikes mysterier, og de skal bli i ham en kilde med blevende vann som cveller frem til evig liv.

24 Og nå, se, dette er Herren deres Guds vilje med hensyn til hans hellige, at de skal samles i Sions land, men ikke i hast, for at det ikke skal oppstå forvirring likesom en epidemi.

25 Se, aSions land, jeg, Herren holder det i mine hender,

26 likevel gir jeg, Herren, akeiseren det som keiserens er.

27 Derfor vil jeg, Herren, at dere skal kjøpe landområdene, så dere kan ha overtak på verden, så dere kan stille krav til verden, så de ikke oppegges til vrede.

28 For aSatan inngir dem i deres hjerter å vredes mot dere og til å utgyte blod.

29 Derfor skal Sions land erverves enten ved kjøp eller ved blod, ellers blir det ingen arv for dere.

30 Og hvis det skjer ved kjøp, se, da er dere velsignet,

31 og hvis det skjer ved blod, ettersom det er forbudt for dere å utgyte blod, se, da skal deres fiender overfalle dere, og dere skal bli jaget fra by til by og fra synagoge til synagoge, og bare noen få skal bli igjen og motta en arv.

32 Jeg, Herren, er vred på de ugudelige, jeg holder min Ånd borte fra jordens innbyggere.

33 Jeg har sverget i min vrede og har kunngjort akrig på jordens overflate, og de ugudelige skal slå de ugudelige ihjel, og frykt skal komme over ethvert menneske,

34 og de ahellige skal også bare så vidt unnslippe, likevel er jeg, Herren, med dem og vil bkomme ned i himmelen fra min Faders nærhet og fortære de cugudelige med uslukkelig dild.

35 Og se, dette er ikke ennå, men om en stund.

36 Derfor, ettersom jeg, Herren, har kunngjort at alt dette skal skje på jordens overflate, vil jeg at mine hellige skal samles i Sions land,

37 og at enhver må ta arettferdighet i sine hender og trofasthet om sine lender og løfte en badvarselsrøst mot jordens innbyggere og forkynne både med ord og ved flukt at cødeleggelse skal komme over de ugudelige.

38 Derfor, la mine disipler i Kirtland, som bor på denne gården, ordne sine timelige anliggender.

39 La min tjener Titus Billings, som tar vare på den, selge landområdet, så han, når våren kommer, kan være forberedt og kan reise til Sions land sammen med dem som bor der, med unntagelse av dem som jeg forbeholder meg og som ikke skal reise før jeg befaler dem.

40 Og la alle penger som kan avses, det spiller ingen rolle for meg om det er lite eller mye, sendes opp til Sions land, til dem som jeg har utpekt til å motta dem.

41 Se, jeg, Herren, vil gi min tjener Joseph Smith jr. kraft så han ved Ånden kan afinne frem til dem som skal dra opp til Sions land, samt hvem av mine disipler som skal bli igjen.

42 La min tjener Newel K. Whitney beholde sin forretning, eller med andre ord fortsette å drive forretningen, ennå en liten stund.

43 Likevel, la ham gi fra seg alle penger han kan avse, så de kan sendes til Sions land.

44 Se, disse ting er i hans hånd, og la ham handle med visdom.

45 Sannelig sier jeg, la ham ordineres til fullmektig for de disiplene som blir igjen, og la ham ordineres til denne myndighet,

46 og nå, besøk snarlig menighetene for å forklare alle disse ting for dem sammen med min tjener Oliver Cowdery. Se, dette er min vilje, å skaffe til veie penger slik jeg har anvist.

47 Den som er atrofast og holder ut, skal overvinne verden.

48 Den som sender midler opp til Sions land, skal motta en aarv i denne verden, og hans gjerninger skal følge ham, og han skal også få en lønn i den kommende verden.

49 Ja, og velsignet er de døde som adør i Herren fra nå av; når Herren kommer og de gamle ting bforgår og alt blir nytt, skal de coppstå fra de døde dfor aldri mer å dø, og skal motta en arv for Herrens åsyn i den hellige stad.

50 Og den som lever når Herren kommer og har bevart troen, avelsignet er han, likevel er det bestemt at han skal b når han oppnår et menneskes alder.

51 Derfor, barn askal bvokse opp til de blir gamle, gamle mennesker skal dø, men de skal ikke sove i støvet, men de skal cforvandles i et øyeblikk.

52 Derfor, av denne grunn forkynte apostlene de dødes oppstandelse til verden.

53 Disse ting er det dere må se frem til, og etter Herrens talemåte er de nå anær for hånden og i en tid som kommer, ja, på dagen for Menneskesønnens komme.

54 Og frem til denne tid vil det være uforstandige ajomfruer blant de kloke, og i den tid kommer en fullstendig adskillelse av de rettferdige og de ugudelige, og på den dag vil jeg sende mine engler for å brykke opp de ugudelige og kaste dem i en uslukkelig ild.

55 Og nå, se, sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, har ikke behag i min tjener aSidney Rigdon, han bopphøyet seg i sitt hjerte og tok ikke imot råd, men bedrøvet Ånden,

56 derfor er det han har askrevet ikke antagelig for Herren, og han må skrive det om igjen, og hvis Herren ikke godtar det, se, da skal han ikke lenger forbli i det embede jeg har utpekt ham til.

57 Og videre, sannelig sier jeg dere, ade som i hjertets saktmodighet ønsker å badvare syndere til omvendelse, la dem beskikkes til denne oppgaven.

58 For dette er en advarselsdag, og ikke en dag for mange ord, for jeg, Herren, vil ikke la meg spotte i de siste dager.

59 Se, jeg er fra oven, og har makt der nede. Jeg er over alt og i alt og gjennom alt og agransker alle ting, og dagen kommer da alle ting skal være meg underlagt.

60 Se, jeg er aAlfa og Omega, ja, Jesus Kristus.

61 Derfor, la alle mennesker vokte seg for hvordan de tar mitt anavn i sin munn –

62 for se, sannelig sier jeg at det er mange som er under denne fordømmelse som bruker Herrens navn og misbruker det, idet de ikke har myndighet.

63 Derfor, la kirkens medlemmer omvende seg fra sine synder, og jeg, Herren, vil kjennes ved dem, ellers skal de bli avskåret.

64 Husk at det som kommer fra det høye, er ahellig og må bomtales med forsiktighet og ved Åndens tilskyndelse, og ved dette skjer det ingen fordømmelse og dere mottar Ånden cved bønn, men uten dette fører det til fordømmelse.

65 La mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon finne seg et hjem slik Ånden veileder dem ved abønn.

66 Disse ting må overvinnes gjennom tålmodighet, så de kan få en langt større og aevig bherlighet, eller i motsatt fall en større fordømmelse. Amen.