Skriftene
Lære og pakter 90
forrige neste


Kapittel 90

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1833. Denne åpenbaringen var et steg videre i opprettelsen av Det første presidentskap (se forordet til kapittel 81), og som følge av dette ble de nevnte rådgivere ordinert den 18. mars 1833.

1–5: Rikets nøkler er overdratt til Joseph Smith og gjennom ham til Kirken. 6–7: Sidney Rigdon og Frederick G. Williams skal virke i Det første presidentskap. 8–11: Evangeliet skal forkynnes til Israels nasjoner, til hedningefolkene og til jødene, og enhver skal høre på sitt eget tungemål. 12–18: Joseph Smith og hans rådgivere skal organisere Kirken. 19–37: Forskjellige personer blir rådet av Herren til å vandre rettskaffent og gjøre tjeneste i hans rike.

1 Så sier Herren, sannelig, sannelig sier jeg deg, min sønn, ifølge din inderlige påkallelse er dine synder deg aforlatt, for dine bønner og dine brødres bønner har steget opp for mine ører.

2 Derfor, velsignet er du fra nå av, du som bærer anøklene til det rike som er gitt deg, et brike som er i ferd med å komme frem for siste gang.

3 Sannelig sier jeg deg, dette rikes nøkler skal aldri bli fratatt deg mens du er i verden, ei heller i den kommende verden –

4 ikke desto mindre, gjennom deg skal aoraklene bli gitt til andre, ja, til kirken.

5 Og alle som mottar Guds orakler, må være apå vakt – hvordan de verdsetter dem – så de ikke betrakter dem som noe ubetydelig og derved kommer under fordømmelse og snubler og faller når stormene kommer og vindene blåser og bregnet skyller ned og slår mot deres hus.

6 Og videre, sannelig sier jeg til dine brødre, Sidney Rigdon og Frederick G. Williams, deres synder er dem også forlatt, og de regnes som likestilt med deg i å ha nøklene til dette siste rike,

7 og også gjennom din forvaltning nøklene til aprofetenes skole som jeg har befalt skulle organiseres,

8 så de derved kunne bli fullkommengjort i sin tjeneste til frelse for Sion og for Israels nasjoner og for hedningefolkene, så mange som vil tro,

9 at de gjennom din forvaltning kan motta ordet, og ordet gjennom deres forvaltning kan gå ut til jordens ender, aførst til bhedningefolkene, og se, deretter skal de vende seg til jødene.

10 Og så kommer dagen da Herrens arm skal aåpenbares med kraft for å overbevise nasjonene, hedningenasjonene og bJosefs hus, om det evangelium som er til deres frelse.

11 For det skal skje på den dag at enhver skal ahøre evangeliets fylde i sitt eget tungemål og på sitt eget språk av dem som er bgitt denne ckraft ved dTrøsterens betjening, utgytt over dem for å åpenbare Jesus Kristus.

12 Og nå, sannelig sier jeg deg, jeg gir deg et bud at du fortsatt skal virke i evangeliets atjeneste og i presidentskapet.

13 Og når du har avsluttet oversettelsen av profetene, skal du fra den tid av apresidere over kirkens og bskolens anliggender,

14 og fra tid til annen, etter hvert som det blir tilkjennegitt av Trøsteren, motta aåpenbaringer for å utfolde brikets mysterier,

15 og organisere menighetene og astudere og blære og bli kjent med alle gode bøker og med cspråk, tungemål og folk.

16 Og dette skal være deres oppgave og misjon så lenge dere lever, å presidere i råd og organisere alle anliggender i denne kirke og dette rike.

17 aSkjemmes ikke, bli heller ikke forvirret, men ta imot formaning i alt deres hovmod og i all deres bstolthet, for denslags lokker deres sjeler i en felle.

18 Sett deres hus i orden, hold adovenskap og burenhet langt fra dere.

19 Nå, sannelig sier jeg deg, sørg snarest mulig for et bosted for din rådgiver og skriver Frederick G. Williams og hans familie.

20 Og la min aldrende tjener aJoseph Smith senior fortsatt være hos sin familie på det sted hvor han nå bor, og det skal ikke selges før Herrens munn har talt.

21 Og la min rådgiver, aSidney Rigdon, bli hvor han nå bor inntil Herrens munn har talt.

22 Og la biskopen søke flittig for å finne en afullmektig, og la ham være en mann som har lagt seg opp brikdommer, en Guds mann med sterk tro,

23 så han derved kan være istand til å betale all gjeld, så Herrens lagerhus ikke kommer i vanry i folkets øyne.

24 Søk aflittig, bbe alltid og ha tro, og calle ting skal tjene dere til det gode hvis dere vandrer rettskaffent og husker dpakten dere har inngått med hverandre.

25 La deres ahusstand være liten med hensyn til dem som ikke tilhører deres familier, dette gjelder spesielt for min aldrende tjener Joseph Smith seniors familie –

26 så de ting som er gitt dere for å gjøre min gjerning, ikke blir tatt fra dere og gitt til dem som ikke er verdige,

27 og at dere derved blir hindret i å utføre det som jeg har befalt dere.

28 Og videre, sannelig sier jeg dere, det er min vilje at min tjenerinne Vienna Jaques skal motta penger til å dekke sine utgifter og dra opp til Sions land –

29 og resten av pengene kan innvies til meg, og hun vil bli belønnet i min egen beleilige tid.

30 Sannelig sier jeg dere at det er riktig i mine øyne at hun drar opp til Sions land og mottar en arv fra biskopens hånd,

31 så hun kan slå seg ned i fred, så sant hun er trofast og ikke er doven i sine levedager etter denne tid.

32 Og se, sannelig sier jeg dere at dere skal skrive ned dette bud og med kjærlig hilsen si til deres brødre i Sion at jeg også har kalt dere til å apresidere over Sion i min egen beleilige tid.

33 Derfor, la dem slutte å besvære meg med denne sak.

34 Se, jeg sier dere at deres brødre i Sion begynner å omvende seg, og englene fryder seg over dem.

35 Likevel er det mange ting jeg ikke er tilfreds med, og jeg er ikke tilfreds med min tjener aWilliam E. McLellin, heller ikke med min tjener Sidney Gilbert, og både biskopen og andre har mange ting å omvende seg fra.

36 Men sannelig sier jeg dere at jeg, Herren, vil stride med aSion og gå i rette med hennes mektige og brefse henne inntil hun seirer og blir cren for meg.

37 For hun skal ikke flyttes fra sitt sted. Jeg, Herren, har talt det. Amen.