Skriftene
Offisiell erklæring 1


Offisiell erklæring 1

Bibelen og Mormons bok lærer at monogami er Guds norm for ekteskap med mindre Han erklærer noe annet (se 2 Samuel 12:7–8 og Jakob 2:27, 30). Som følge av en åpenbaring til Joseph Smith ble flergifte innledet blant Kirkens medlemmer tidlig i 1840-årene (se kapittel 132). Fra 1860- til 1880-årene vedtok regjeringen i De forente stater lover for å gjøre denne religiøse praksis ulovlig. Disse lovene ble til slutt opprettholdt av amerikansk høyesterett. Etter å ha mottatt åpenbaring publiserte president Wilford Woodruff følgende erklæring som ble godkjent av Kirken som autoritativt og bindene den 6. oktober 1890. Dette medførte slutten på praktisering av flergifte i Kirken.

Til alle det måtte angå:

Ifølge pressemeldinger som av politiske grunner er blitt utsendt fra Salt Lake City, og som er vidt utbredt, hevdes det at Utah-kommisjonen i sin ferske rapport til innenriksministeren påstår at det fremdeles inngås polygame ekteskap og at mer enn førti slike ekteskap er blitt inngått i Utah siden juni måned eller i løpet av inneværende år, og at Kirkens ledere i offentlige taler har undervist om, oppmuntret og oppfordret til å fortsette å praktisere flergifte –

Som president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige erklærer jeg herved høytidelig at disse beskyldningene er falske. Vi underviser ikke om polygami eller flergifte og tillater heller ikke at noen praktiserer det, og jeg avviser bestemt at det er inngått førti eller noe annet antall polygame ekteskap i våre templer eller på noe annet sted i territoriet i det angitte tidsrom.

Ett tilfelle er innrapportert hvor partene påsto at ekteskapet ble inngått i Endowment House i Salt Lake City våren 1889, men jeg har ikke vært istand til å finne ut hvem som utførte vielsen, og det som måtte ha skjedd i dette tilfellet, har funnet sted uten min viten. På grunn av denne ubekreftede påstand ble Endowment House straks revet etter ordre fra meg.

Ettersom kongressen har vedtatt lover som forbyr polygame ekteskap og landets høyesterett har sagt at disse lovene er i pakt med landets grunnlov, erklærer jeg herved at jeg akter å innordne meg under disse lovene, og med den innflytelse jeg har over medlemmene i den Kirke jeg presiderer over, vil jeg be dem om å gjøre det samme.

Det finnes ikke noe som jeg eller mine medarbeidere har undervist om i Kirken i det angitte tidsrom som med rimelighet kan oppfattes som noen oppfordring eller oppmuntring til flergifte, og hvis noen eldste i Kirken har ordlagt seg slik at han tilsynelatende har forfektet en slik lære, har han straks blitt irettesatt. Og jeg erklærer nå offentlig at mitt råd til de siste dagers hellige er at de ikke skal inngå ekteskap som er forbudt ved landets lov.

Wilford Woodruff

President i Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige

President Lorenzo Snow foreslo følgende:

“Jeg foreslår at vi, idet vi anerkjenner Wilford Woodruff som president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og som det eneste menneske på jorden som for tiden er i besittelse av nøklene til beseglingsordinansene, betrakter ham som fullt bemyndiget i kraft av sin stilling til å utstede det manifest som vi nå har hørt opplest og som er datert den 24. september 1890, og at vi som en Kirke forsamlet til generalkonferanse aksepterer hans erklæring om polygame ekteskap som autoritativ og bindende.”

Salt Lake City, Utah, den 6. oktober 1890.

Utdrag fra tre taler av
president Wilford Woodruff
angående Manifestet

Herren vil aldri tillate meg eller noen annen mann som er president for denne Kirke å lede dere på villspor. Det er ikke ifølge programmet. Det er heller ikke Guds hensikt. Hvis jeg skulle forsøke det, ville Herren fjerne meg fra min stilling, og det vil han gjøre med ethvert annet menneske som forsøker å lede menneskenes barn på villspor og bort fra Guds orakler og fra deres plikt. (Fra Kirkens 61. halvårlige generalkonferanse, mandag den 6. oktober 1890 i Salt Lake City, Utah. Gjengitt i Deseret Evening News den 11. oktober 1890, s. 2.)

Det spiller ingen rolle hvem som lever eller hvem som dør eller hvem som er kalt til å lede denne Kirke, de er nødt til å lede den ved inspirasjon fra Den Allmektige Gud. Hvis de ikke gjør det på den måten, kan de ikke gjøre det i det hele tatt…

I den senere tid har jeg mottatt noen åpenbaringer som for meg er meget viktige, og jeg vil nå fortelle dere hva Herren har fortalt meg. La meg få minne dere om det som kalles for Manifestet…

Herren har bedt meg om å stille de siste dagers hellige et spørsmål, og han fortalte meg også at hvis de ville lytte til det jeg fortalte dem og besvare det spørsmål som ble stilt dem ved Guds Ånd og kraft, ville de alle besvare det på samme måte, og alle ville ha den samme tro med hensyn til denne saken.

Spørsmålet lyder slik: Hvilken kurs gjør de siste dagers hellige klokest i å følge – enten å fortsette med å forsøke å praktisere flergifte når landets lover går i mot det, seksti millioner mennesker motsetter seg det, og ta den belastning det vil være at alle templer blir beslaglagt og går tapt, at alle ordinanser der blir stanset både for de levende og de døde, at Det første presidentskap, De tolv og Kirkens familieoverhoder blir fengselet, at medlemmenes personlige eiendeler blir beslaglagt (alt dette ville i seg selv stanse en slik praksis), eller at vi – etter alt vi har gjort og gjennomgått ved å følge dette prinsipp, innstiller denne praksis og innordner oss under loven slik at profetene, apostlene og fedrene derved kan få være hjemme så de kan undervise folket, ivareta Kirkens plikter og også la de hellige få beholde templene slik at de kan utføre evangeliets ordinanser både for de levende og de døde?

Herren viste meg ved syn og åpenbaring nøyaktig hva som ville skje hvis vi ikke stanset denne praksis. Hvis vi ikke hadde stanset den, ville dere ikke hatt bruk for … noen av disse menn i Logan tempel, for alle ordinanser ville blitt stanset overalt i Sions land. Forvirringen ville råde i hele Israel, og mange menn ville bli satt i fengsel. Disse vanskelighetene ville ha rammet hele Kirken, og vi ville ha blitt tvunget til å slutte med å praktisere dette. Spørsmålet er nå om det skulle stanses på denne måten eller på den måten Herren har åpenbart for oss så våre profeter, apostler og fedre kunne være frie menn og folket få beholde templene så de døde kunne bli forløst. Et stort antall er allerede blitt befridd av dette folk fra fengselet i åndenes verden, og skal arbeidet fortsette eller stanse opp? Det er dette spørsmålet jeg legger frem for de siste dagers hellige. Dere må selv ta stilling til det, og jeg vil at dere selv skal besvare det. Jeg skal ikke besvare det, men jeg forteller dere at nøyaktig i denne situasjon ville vi som et folk ha befunnet oss, hvis vi ikke hadde foretatt oss det vi nå har gjort.

… Jeg så nøyaktig hva som ville ha skjedd hvis ikke noe ble gjort. Jeg har vært påvirket av denne ånd i lengre tid, men jeg vil gjerne si følgende: Jeg skulle ha latt alle templene fare ut av våre hender, selv skulle jeg ha gått i fengsel med hver eneste annen mann, hvis ikke himmelens Gud hadde befalt meg å gjøre det jeg gjorde, og da timen kom at jeg ble befalt å gjøre det, sto alt klart for meg. Jeg gikk fremfor Herren, og jeg skrev det Herren ba meg om å skrive…

Jeg lar det være opp til dere å overveie og vurdere saken. Herren arbeider med oss. (Konferanse i Cache stav, Logan, Utah søndag den 1. november 1891. Gjengitt i Deseret Weekly, den 14. november 1891.)

Jeg vil nå fortelle dere hva som ble åpenbart til meg og hva Guds Sønn utførte i dette… Alle disse ting ville ha skjedd, så sant Den Allmektige Gud lever, hvis ikke Manifestet var blitt utstedt. Derfor var Guds Sønn villig til å la dette bli fremlagt for Kirken og for verden i en hensikt bare han selv kjenner. Herren hadde bestemt at Sion skulle opprettes. Han hadde fastsatt at dette tempel skulle fullføres. Han hadde bestemt at frelse for de levende og de døde skulle bli gitt i disse fjelldalene. Og Den Allmektige Gud bestemte også at djevelen ikke skulle kullkaste det. Hvis dere kan forstå det, er dette nøkkelen til Manifestet. (Fra en tale under 6. sesjon i forbindelse med innvielsen av Salt Lake tempel i april 1893. Maskinskrevet kopi av innvielsesseremoniene som finnes i Kirkens historiske avdeling, Salt Lake City, Utah.)