Skriftene
Lære og pakter 41


Kapittel 41

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 4. februar 1831. Denne åpenbaringen befaler profeten og Kirkens eldster om å be om å motta Guds “lov” (se kapittel 42). Joseph Smith hadde nettopp kommet til Kirtland fra New York, og Leman Copley, et medlem av Kirken i nærliggende Thompson, Ohio, “anmodet bror Joseph og Sidney [Rigdon] … om å bo hos ham, så ville han gi dem hus og mat.” Den følgende åpenbaring gjør det klart hvor Joseph og Sidney burde bo og kaller også Edward Partridge til å bli Kirkens første biskop.

1–3: Eldstene skal styre Kirken ved åpenbaringens ånd. 4–6: Trofaste disipler vil motta og holde Herrens lov. 7–12: Edward Partridge utnevnes til biskop for Kirken.

1 Lytt og hør, O mitt folk, sier Herren og deres Gud, dere som jeg finner behag i å avelsigne med den største av alle velsignelser, dere som hører meg. Og dere som ikke hører meg, men som har bbekjent mitt navn, vil jeg cforbanne med den tyngste av alle forbannelser.

2 Lytt, O min kirkes eldster som jeg har kalt, se, jeg gir dere en befaling at dere skal komme sammen for å bli aenige om mitt ord.

3 Og ved troens bønn skal dere motta min alov, så dere kan vite hvordan dere skal styre min kirke og gjøre alle ting riktig for meg.

4 Og jeg vil aråde over dere når jeg bkommer, og se, jeg kommer hastig, og dere skal se til at min lov blir holdt.

5 Den som amottar min lov og bholder den, han er min disippel, men den som sier han mottar den og ikke holder den, han er ikke min disippel og skal bli cutstøtt fra deres midte,

6 for det sømmer seg ikke at de ting som tilhører rikets barn, skulle gis til dem som ikke er verdige, eller til ahunder, eller at bperler blir kastet for svin.

7 Og videre sømmer det seg at det blir bygget et ahus til min tjener, Joseph Smith jr., hvor han kan bo og boversette.

8 Og videre sømmer det seg at min tjener, Sidney Rigdon, bor som det synes ham best, hvis han holder mine bud.

9 Og videre, jeg har kalt min tjener, aEdward Partridge, og jeg gir en befaling at han skal kalles ved kirkens stemme og ordineres til bbiskop for kirken, han skal forlate sin forretning og cbenytte all sin tid i kirkens tjeneste,

10 for å ta hånd om alle ting som skal bli anvist ham i mine lover når jeg skal gi dem.

11 Og dette fordi hans hjerte er rent for meg, for han er som aNatanael i fordums tid, i ham er det intet bsvik.

12 Disse ord er gitt til dere, og de er rene for meg. Derfor, vær på vakt og se til hvordan dere holder dem, for dere skal stå til regnskap for dem på dommens dag. Slik er det. Amen.