Skriftene
Lære og pakter 73


Kapittel 73

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 10. januar 1832. Siden begynnelsen av desember 1831 hadde profeten og Sidney vært opptatt med å forkynne, og på denne måten ble mye gjort for å dempe ugunstige følelser som hadde oppstått overfor Kirken (se forordet til kapittel 71).

1–2: Eldstene skal fortsette å forkynne. 3–6: Joseph Smith og Sidney Rigdon skal fortsette å oversette Bibelen inntil arbeidet er helt ferdig.

1 For sannelig, så sier Herren, jeg anser det for nødvendig at ade fortsetter å forkynne evangeliet og formaner menighetene i områdene rundt omkring, frem til konferansen.

2 Og se, da skal det kunngjøres for dem ved akonferansens stemmegivning deres forskjellige oppgaver.

3 Nå, sannelig sier jeg dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så sier Herren, det er anødvendig å boversette igjen,

4 og så langt det er mulig å forkynne evangeliet i områdene rundt omkring frem til konferansen, og deretter er det nødvendig å fortsette arbeidet med oversettelsen inntil det er ferdig.

5 Og la dette være et mønster for eldstene inntil de får mer kunnskap, ja, som skrevet er.

6 Nå gir jeg dere ikke mer denne gang. aBind omkring deres lender og vær sindige. Slik er det. Amen.