Skriftene
Lære og pakter 37


Kapittel 37

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheten av Fayette, New York i desember 1830. I denne åpenbaringen gis den første befaling om en samling i denne evangelieutdeling.

1–4: De hellige blir bedt om å samles i Ohio.

1 Se, jeg sier dere at jeg anser det ikke for nødvendig at dere oversetter mer før dere reiser til Ohio, og dette på grunn av fienden og til deres eget beste.

2 Og igjen sier jeg dere at dere ikke skal reise før dere har forkynt mitt evangelium i dette området og har styrket kirken overalt hvor den finnes, og spesielt i Colesville, for se, de ber til meg i stor tro.

3 Og videre gir jeg kirken et bud, at jeg anser det for nødvendig at de blir samlet i Ohio og tar imot min tjener Oliver Cowdery når han kommer tilbake til dem.

4 Se, her er visdom, og la enhver velge selv inntil jeg kommer. Slik er det. Amen.