Skriftene
Lære og pakter 78


Kapittel 78

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. mars 1832. På denne dagen hadde profeten og andre ledere kommet sammen for å diskutere Kirkens anliggender. Denne åpenbaringen ga opprinnelig profeten, Sidney Rigdon og Newel K. Whitney beskjed om å dra til Missouri for å organisere Kirkens handels- og forlagsvirksomhet ved å etablere et “firma” som skulle ta seg av disse oppgavene, samt generere midler for opprettelsen av Sion og for å hjelpe de fattige. Dette selskapet, kjent som Det forente firma ble organisert i april 1832 og oppløst i 1834 (se kapittel 82). En stund etter oppløsningen, under ledelse av Joseph Smith, ble uttrykket “handels- og forlagsvirksomhet” erstattet med “det som angår lagerhuset for de fattige” i åpenbaringen, og ordet “orden” erstattet ordet “firma”.

1–4: De hellige skulle organisere og opprette et lagerhus. 5–12: Klok bruk av deres eiendommer vil føre til frelse. 13–14: Kirken skulle være uavhengig av jordiske myndigheter. 15–16: Mikael (Adam) tjener under ledelse av Den Hellige (Kristus). 17–22: De trofaste er velsignet, for de skal arve alle ting.

1 Herren talte til Joseph Smith jr. og sa: Lytt til meg, sier Herren deres Gud, dere som er ordinert til Det ahøye prestedømme i min kirke og har kommet sammen,

2 og lytt til aråd fra ham som har bordinert dere fra det høye, som skal tale visdoms ord i deres ører, så frelse kan komme til dere i det som dere har forelagt meg, sier Gud Herren.

3 For sannelig sier jeg dere, tiden er kommet og er nå for hånden, og se og gi akt, det er nødvendig at det finnes en aorganisasjon blant mitt folk som kan ordne og ta seg av det som angår blagerhuset for mitt folks cfattige, både på dette sted og i dSions land,

4 og den skal være en permanent og evig organisasjon og orden i min kirke, for å fremme den sak dere har viet dere til for å frelse mennesket og forherlige deres Fader som er i himmelen,

5 så dere kan være alikestilt og knyttet sammen med hensyn til himmelske ting, ja, også i jordiske ting for å oppnå himmelske ting.

6 For hvis dere ikke er likestilt i jordiske ting, kan dere ikke være likestilt i å oppnå himmelske ting.

7 For hvis dere ønsker at jeg skal gi dere et sted i den acelestiale verden, må dere bforberede dere ved å cgjøre det som jeg har befalt og har forlangt av dere.

8 Og nå, sannelig, så sier Herren, det er nødvendig at alle ting gjøres av dere som er knyttet sammen i denne aorden, for å bforherlige meg,

9 eller, med andre ord, la min tjener Newel K. Whitney og min tjener Joseph Smith jr. og min tjener Sidney Rigdon sitte i råd med de hellige som er i Sion,

10 ellers vil aSatan forsøke å vende deres hjerter bort fra sannheten så de blir forblindet og ikke forstår det som er beredt for dem.

11 Derfor gir jeg dere et bud om å forberede og organisere dere ved å slutte dere sammen i en evig apakt som ikke kan brytes.

12 Og den som bryter den, skal miste sitt embede og sin plass i kirken og skal overlates til aSatans tuktelse inntil forløsningens dag.

13 Se, dette er den forberedelse jeg forbereder dere med, og den grunnvoll og det mønster jeg gir dere hvorved dere kan utføre de befalinger jeg har gitt dere,

14 for at kirken, ved mitt forsyn til tross for de atrengsler som skal komme over dere, kan stå uavhengig over alle andre skapninger under den celestiale verden,

15 for at dere kan motta den akrone som er beredt for dere og bli satt til å bherske over mange riker, sier Gud Herren, Sions Hellige, som har lagt grunnvollen til cAdam-ondi-Ahman,

16 han som utvalgte aMikael deres fyrste og befestet hans føtter og plasserte ham i det høye og ga ham frelsens nøkler ved råd og veiledning fra Den Hellige som er uten dagers begynnelse og livs ende.

17 Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere er små barn, og dere har ennå ikke forstått hvor store velsignelser Faderen har i sine egne hender og har beredt for dere,

18 og dere kan ikke atåle alle ting nå, vær likevel ved godt mot, for jeg vil blede dere. Riket er deres, rikets velsignelser er deres, og cevighetens rikdommer er deres.

19 Og den som mottar alle ting med atakknemlighet, skal bli forherliget, og jordiske ting skal han få i tillegg, ja, ett bhundre fold, ja, mer.

20 Gjør derfor de ting som jeg har befalt dere, sier deres Forløser, ja, Sønnen aAhman, som bereder alle ting før han btar dere opp,

21 for dere er aDen førstefødtes menighet, og han vil bta dere opp i en sky og gi enhver hans del.

22 Og den som er en trofast og aklok bforvalter, skal arve calle ting. Amen.