Skriftene
Lære og pakter 19
forrige neste


Kapittel 19

Åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith i Manchester, New York, trolig sommeren 1829. I sin historie kaller profeten dette “en befaling fra Gud og ikke fra mennesker til Martin Harris, gitt av han som er Evig.”

1–3: Kristus har all makt. 4–5: Alle mennesker må omvende seg eller lide. 6–12: Evig straff er Guds straff. 13–20: Kristus led for alle så de kunne slippe å lide hvis de ville omvende seg. 21–28: Forkynn omvendelsens evangelium. 29–41: Forkynn det glade budskap.

1 Jeg er aAlfa og Omega, bKristus, Herren, ja, jeg er han, begynnelsen og enden, verdens Forløser.

2 Jeg som har utført og afullendt Faderens vilje med meg, ham jeg tilhører, har gjort dette så jeg kan blegge alle ting under meg –

3 bevare all amakt, også til å bødelegge Satan og hans gjerninger ved cverdens ende og på den siste store dommens dag som jeg skal la komme over dens innbyggere, når jeg skal ddømme hvert menneske etter de egjerninger det har gjort.

4 Og visselig må hvert menneske aomvende seg eller blide, for jeg, Gud, er cuendelig.

5 Derfor atilbakekaller jeg ikke den dom jeg skal la utgå, men det skal komme ve, gråt, bjammer og tenners gnidsel, ja, til dem som finnes på min cvenstre side.

6 Likevel står det aikke skrevet at det ikke skal være noen ende på denne pine, men det står skrevet buendelig pine.

7 Videre står det skrevet aevig fordømmelse, derfor er det tydeligere enn andre skrifter at det kan virke på menneskenes barns hjerter helt og holdent til mitt navns ære.

8 Derfor vil jeg forklare dette mysterium for dere, for det er høvelig for dere å vite det, likesom for mine apostler.

9 Jeg taler til dere som er utvalgt i disse ting, til alle som til én, for at dere kan gå inn til min ahvile.

10 For se, hvilket stort amysterium er ikke Guds natur! For se, jeg er uendelig, og den straff som gis fra min hånd, er uendelig straff, for bUendelig er mitt navn. Derfor –

11 aEvig straff er Guds straff.

12 Uendelig straff er Guds straff.

13 Derfor befaler jeg deg å omvende deg og holde de abud som du har mottatt ved min tjener Joseph Smith juniors hender i mitt navn.

14 Og det er ved min allmektige kraft at du har mottatt dem.

15 Derfor befaler jeg deg å omvende deg. Omvend deg, ellers slår jeg deg med min munns ris og ved min vrede og ved min harme, og dine alidelser blir svære, hvor svære vet du ikke, hvor intense vet du ikke, ja, hvor tunge å bære vet du ikke.

16 For se, jeg, Gud, har alidd dette for alle for at de ikke bskulle lide hvis de ville comvende seg.

17 Men hvis de ikke vil omvende seg, må de alide likesom jeg.

18 Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd, og ønske at jeg aikke måtte drikke den bitre kalk, og vike tilbake –

19 men ære være Faderen, jeg drakk og afullendte mine forberedelser for menneskenes barn.

20 Derfor befaler jeg deg igjen å omvende deg for at jeg ikke skal ydmyke deg med min allmektige kraft, og at du abekjenner dine synder for at du ikke skal lide disse straffedommer som jeg har omtalt og som du erfarte i en liten – ja, kun i den minste grad – da jeg trakk min Ånd tilbake.

21 Og jeg befaler deg at du aforkynner intet annet enn omvendelse, og bikke viser disse ting til verden før jeg anser det for visdom.

22 For de kan ikke atåle kjøtt nå, men bmelk må de få, derfor må de ikke få vite disse ting, så de ikke forgår.

23 Lær av meg, og lytt til mine ord, a frem i min Ånds bsaktmodighet, og du skal ha cfred i meg.

24 Jeg er aJesus Kristus, jeg kom ifølge Faderens vilje, og jeg gjør hans vilje.

25 Og videre befaler jeg deg at du ikke skal abegjære din nestes bhustru og heller ikke søke å ta din nestes liv.

26 Og videre befaler jeg deg at du ikke skal la ditt hjerte dvele ved din egen eiendom, men gi fritt av den til trykkingen av Mormons bok, som inneholder asannheten og Guds ord –

27 som er mitt ord til ahedningefolkene, så det snart kan komme til bjødene, som lamanittene er en clevning av, så de kan tro evangeliet og ikke vente at en dMessias skal komme som allerede er kommet.

28 Og videre befaler jeg deg at du skal abe bhøyt såvel som i ditt hjerte, ja, for verden såvel som i lønndom, offentlig såvel som i enerom.

29 Og du skal aforkynne det glade budskap, ja, forkynn det på fjellene og på ethvert høyt sted og blant alle mennesker du får anledning til å treffe.

30 Og du skal gjøre det i all ydmykhet, astole på meg og ikke gjengjelde spottere med spott.

31 Og om adogmer skal du ikke tale, men du skal forkynne omvendelse, btro på Frelseren, og csyndsforlatelse ved ddåp og ved eild, ja, ved fDen hellige ånd.

32 Se, dette er en stor befaling, og den siste abefaling jeg gir deg om denne sak, for dette skal være tilstrekkelig i ditt daglige liv, ja, til ditt livs ende.

33 Og ulykke skal du motta hvis du ikke gir akt på disse aråd, ja, til ødeleggelse for deg selv og det du eier.

34 aGi en del av din eiendom, en del av din jord og alt du ikke trenger til din families underhold.

35 Betal agjelden du har bstiftet hos boktrykkeren. Fri deg fra ctrelldom.

36 aForlat ditt hus og hjem unntatt når du ønsker å være hos din familie.

37 Og atal fritt til alle, ja, forkynn, forman, kunngjør bsannheten med høy røst og med stor glede, og rop ut: Hosianna, hosianna, velsignet være Herren Guds navn!

38 aBe alltid, og jeg vil butgyte min Ånd over deg, og stor skal din velsignelse være, ja, mer enn om du skulle få jordens skatter og den fordervelse som følger med.

39 Se, kan du lese dette uten å fryde deg og oppløfte ditt hjerte i glede?

40 Eller vil du fremdeles løpe omkring som en blind veileder?

41 Eller vil du være aydmyk og saktmodig og vandre i visdom for meg? Ja, bkom til meg, din Frelser. Amen.