Skriftene
Lære og pakter 52
forrige neste

Kapittel 52

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 6. juni 1831. En konferanse som begynte den 3. og ble avsluttet den 6. juni var blitt avholdt i Kirtland. Under denne konferansen ble de første spesifikke ordinasjonene til høyprest utført, og enkelte tilkjennegivelser av falske og bedragerske ånder ble observert og refset.

1–2: Neste konferanse skal avholdes i Missouri. 3–8: Bestemte eldster får i oppdrag å reise sammen. 9–11: Eldstene skal undervise i det som apostler og profeter har skrevet. 12–21: De som blir opplyst av Ånden, frembringer lovprisningens og visdommens frukter. 22–44: En rekke eldster blir utpekt til å forkynne evangeliet mens de er underveis til konferansen i Missouri.

1 Se, så sier Herren til de eldster han har akalt og utvalgt i disse siste dager ved sin Ånds røst:

2 Jeg, Herren, vil tilkjennegi for dere hva jeg vil dere skal gjøre fra nå av og frem til neste konferanse, som skal avholdes i Missouri, i det alandområde jeg vil binnvie til mitt folk som er en clevning av Jakob, og de som er arvinger ifølge dpakten.

3 Derfor, sannelig sier jeg dere, la mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, ta fatt på sin reise så snart de har gjort forberedelser til reisen til Missouris land og kan forlate sine hjem.

4 Og hvis de er trofaste mot meg, skal det gjøres kjent for dem hva de skal gjøre.

5 Og hvis de er trofaste, skal også deres alles aarveland gjøres kjent for dem.

6 Men hvis de ikke er trofaste, skal de bli avskåret, ja, som jeg vil, og som det synes meg best.

7 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Lyman Wight og min tjener John Corrill reise hurtig,

8 og la også min tjener John Murdock og min tjener Hyrum Smith reise til samme sted og legge veien om Detroit.

9 Og la dem reise derfra og forkynne ordet underveis og ikke si anoe annet enn det som bprofeter og apostler har skrevet og det som læres dem av cTrøsteren gjennom troens bønn.

10 La dem dra ut ato og to, og la dem forkynne slik i alle forsamlinger underveis, bdøpe i vann, og ved chåndspåleggelse ved vannets bredd.

11 For så sier Herren: I hast vil jeg utføre min gjerning i arettferdighet, for de dager kommer da jeg vil føre dommen frem til seier.

12 Og la min tjener, Lyman Wight, ta seg i vare, for Satan ønsker å asikte ham som agner.

13 Og se, den som er atrofast, skal bli satt til å råde over meget.

14 Og videre vil jeg gi dere et mønster i alle ting, så dere ikke blir ført vill, for Satan er på ferde rundt omkring i landet og er i ferd med å forføre nasjonene.

15 Derfor, den som ber og har en aangrende ånd, ham vil jeg bmotta hvis han adlyder mine cordinanser.

16 Den som taler med en angrende ånd og bruker et saktmodig og oppbyggende språk, han er av Gud hvis han adlyder mine ordinanser.

17 Og videre, den som skjelver under min makt, skal gjøres asterk og skal frembringe lovprisningens og bvisdommens frukter i henhold til de åpenbaringer og sannheter jeg har gitt dere.

18 Og videre, den som lar seg overvinne og aikke bærer frukt etter dette mønster, er ikke av meg.

19 Derfor, etter dette mønster skal dere under enhver omstendighet akjenne åndene under himmelen.

20 Og de dager er kommet da menneskene skal a i henhold til sin tro.

21 Se, denne befaling er gitt til alle de eldster som jeg har utvalgt.

22 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener aThomas B. Marsh og min tjener Ezra Thayre også dra avgårde til samme sted og forkynne ordet underveis.

23 Og videre, la min tjener Isaac Morley og min tjener Ezra Booth også begi seg på reise til samme sted og forkynne ordet underveis.

24 Og videre, la mine tjenere aEdward Partridge og Martin Harris reise sammen med mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jr.

25 La mine tjenere David Whitmer og Harvey Whitlock også dra avgårde til samme sted og forkynne underveis.

26 Og la mine tjenere aParley P. Pratt og bOrson Pratt også dra avgårde til samme sted og forkynne underveis.

27 Og la mine tjenere Solomon Hancock og Simeon Carter også dra avgårde til samme sted og forkynne underveis.

28 Og la mine tjenere Edson Fuller og Jacob Scott også dra avgårde.

29 La mine tjenere Levi W. Hancock og Zebedee Coltrin også dra avgårde.

30 La mine tjenere Reynolds Cahoon og Samuel H. Smith også dra avgårde.

31 La mine tjenere Wheeler Baldwin og William Carter også dra avgårde.

32 Og la mine tjenere aNewel Knight og Selah J. Griffin begge bli ordinert og dra avgårde.

33 Ja, sannelig sier jeg, la alle disse dra avgårde til samme sted, men følge forskjellige reiseruter. Den ene skal ikke bygge på en annens agrunnvoll og heller ikke følge i en annens fotspor.

34 Den som er trofast, skal bli bevart og velsignet med rike afrukter.

35 Og videre sier jeg dere: la mine tjenere Joseph Wakefield og Solomon Humphrey dra avgårde til de østlige områder.

36 La dem arbeide sammen med sine familier og ikke aforkynne noe annet enn det som er av profeter og apostler, det de har bsett og hørt og med sikkerhet ctror, så profetiene kan bli oppfylt.

37 På grunn av overtredelse la det som ble gitt til Heman Basset, bli atatt fra ham og bli gitt til Simonds Ryder.

38 Og videre, sannelig sier jeg dere, la Jared Carter aordineres til prest, og la George James også ordineres til bprest.

39 La de øvrige eldster avåke over menighetene og forkynne ordet i områdene rundt omkring, og la dem arbeide med sine egne hender, så det ikke blir praktisert hverken bavgudsdyrkelse eller ugudelighet.

40 Og kom ihu, i alle ting, de afattige og btrengende, de syke og lidende, for den som ikke gjør disse ting, er ikke min disippel.

41 Og videre, la mine tjenere Joseph Smith jr., Sidney Rigdon og Edward Partridge ta med seg en skriftlig aanbefaling fra kirken. Og la det bli skaffet til veie en slik til min tjener Oliver Cowdery.

42 Og således, ja, som jeg har sagt, hvis dere er trofaste, skal dere bli samlet så dere kan fryde dere i aMissouris land, som er deres barveland, men som nå er i deres fienders hender.

43 Men se, jeg, Herren, vil bygge byen hastig når tiden er inne, og vil krone de trofaste med aglede og med fryd.

44 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn, og jeg vil aløfte dem opp på den siste dag. Slik er det. Amen.