Skriftene
Lære og pakter 51


Kapittel 51

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, den 20. mai 1831. På denne tiden begynte de hellige som utvandret fra de østlige delstatene å komme til Ohio, og det ble nødvendig å gjøre endelige forberedelser med hensyn til hvor de skulle slå seg ned. Da denne oppgaven spesielt hørte inn under biskopens embede, søkte biskop Edward Partridge veiledning om saken, og profeten adspurte Herren.

1–8: Edward Partridge blir utpekt til å føre tilsyn med forvaltninger og eiendommer. 9–12: De hellige skal være ærlige og motta likt. 13–15: De skal ha et biskopens lagerhus og ta vare på eiendommene i henhold til Herrens lov. 16–20: Ohio skal være et midlertidig innsamlingssted.

1 Lytt til meg, sier Herren, din Gud, og jeg vil tale til min tjener, aEdward Partridge, og gi ham veiledning, for det er nødvendig at han får veiledning i hvordan dette folk skal organiseres.

2 For det er nødvendig at de blir organisert i henhold til mine alover, ellers vil de bli avskåret.

3 Derfor, la min tjener Edward Partridge og de han har valgt, i hvem jeg har velbehag, gi dette folk deres andeler, enhver alikt i forhold til sin familie i henhold til sine omstendigheter, sin trang og sine bbehov.

4 Og la min tjener Edward Partridge, når han anviser noen hans andel, gi ham en skrivelse som skal sikre ham hans andel, så han får beholde den, ja, denne rett og arv i kirken, inntil han faller i overtredelse og ikke anses verdig ved menighetens stemme, ifølge akirkens lover og pakter, til å tilhøre kirken.

5 Og hvis han faller i overtredelse og ikke aktes verdig til å tilhøre kirken, skal han ikke ha rett til å kreve tilbake den del han har innviet til biskopen, til de fattige og trengende i min kirke, derfor skal han ikke få gaven tilbake, men skal bare ha krav på den del som er tildelt ham ved skjøte.

6 Og således skal alle ting sikres aifølge blandets lover.

7 Og la det som tilhører dette folk, bli tildelt dette folk.

8 Og de apenger som blir til overs hos dette folk, la det utpekes en fullmektig for dette folk som skal ta vare på bpengene og kjøpe mat og klær etter folkets trang.

9 Og la enhver handle aærlig og være likestilt blant dette folk og motta likt, så dere kan være bett, slik som jeg har befalt dere.

10 Og la det som tilhører dette folk, ikke bli tatt og gitt til aen annen menighet.

11 Derfor, hvis en annen menighet ønsker å motta penger fra denne menighet, la dem betale tilbake til denne menighet slik de blir enige om.

12 Og dette skal bli gjort gjennom den biskop eller fullmektig som skal utpekes ved amenighetens stemme.

13 Og videre, la biskopen opprette et alagerhus for denne menighet, og la alle ting både av penger og mat utover det som bbehøves for å dekke dette folks trang, oppbevares av biskopen.

14 Og la ham også beholde noe til seg selv for å dekke sin egen trang og sin families trang så lenge han utfører denne oppgaven.

15 Og således gir jeg dette folk anledning til å organisere seg ifølge mine alover.

16 Og jeg innvier adette landområde til dem en kort tid inntil jeg, Herren, vil sørge for dem på annen måte og befale dem å dra herfra,

17 og timen og dagen er ikke gitt dem, la dem derfor arbeide her på stedet som om de skulle være her i flere år, og det skal tjene dem til deres beste.

18 Se, dette skal være et mønster for min tjener, Edward Partridge, og for andre steder, i alle menigheter.

19 Og den som finnes å være en trofast, rettferdig og klok aforvalter, skal gå inn til sin bHerres glede og skal arve evig liv.

20 Sannelig sier jeg dere, jeg er Jesus Kristus. Jeg akommer hastig og i en btime dere ikke tenker. Slik er det. Amen.