Skriftene
Lære og pakter 21
forrige neste


Kapittel 21

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6. april 1830. Denne åpenbaringen ble gitt da Kirken ble organisert, på den dato som tidligere er nevnt, i Peter Whitmer senior hjem. Seks menn, som tidligere var blitt døpt, deltok. Disse personer uttrykte enstemmig som sitt ønske og sin beslutning å organisere seg ifølge Guds befaling. (se kapittel 20.) De vedtok også ved avstemning å godkjenne og oppholde Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery som Kirkens presiderende embedsmenn. Ved håndspåleggelse ordinerte Joseph Oliver til en eldste i Kirken, og likeledes ordinerte Oliver Joseph. Etter å ha forrettet nadverden, la Joseph og Oliver sine hender på hver enkelt for å meddele dem Den hellige ånd og bekrefte hver enkelt som et medlem av Kirken.

1–3: Joseph Smith kalles til å være en seer, oversetter, profet, apostel og eldste. 4–8: Hans ord vil veilede Sions sak. 9–12: De hellige vil tro på hans ord som han taler ved Trøsteren.

1 Se, det skal føres en aopptegnelse blant dere, og i den skal du kalles en bseer, en oversetter, en profet, en Jesu Kristi capostel, en eldste i kirken ved Gud Faderens vilje og din Herres Jesu Kristi nåde,

2 ainspirert av Den hellige ånd til å legge dens grunnvoll og bygge den opp i den aller helligste tro.

3 Denne akirke ble borganisert og opprettet i det Herrens år atten hundre og tredve, i den fjerde måned og på den sjette dag i den måned som kalles april.

4 Derfor skal dere, kirken, gi akt på alle de aord og befalinger som han skal gi dere etter hvert som han mottar dem og vandrer i all bhellighet for meg,

5 for hans aord skal dere motta som om de kom fra min egen munn, i all tålmodighet og tro.

6 For ved å gjøre disse ting skal ahelvetes porter ikke få makt over dere, ja, og Gud Herren vil drive bmørkets makter bort fra dere og få himlene til å cryste til deres gavn og til sitt navns dære.

7 For så sier Gud Herren: Ham har jeg inspirert til å fremme aSions sak med stor kraft for det gode, og hans iver kjenner jeg, og hans bønner har jeg hørt.

8 Ja, jeg har sett ham gråte over Sion, og jeg vil se til at han ikke lenger sørger over henne, for hans gledesdager er kommet, så hans synder er ham aforlatt, og mine velsignelser hviler over hans gjerninger.

9 For se, jeg vil avelsigne alle som arbeider i min bvingård med en mektig velsignelse, og de skal tro på hans ord som er gitt ham gjennom meg ved cTrøsteren, som dtilkjennegir at Jesus ble ekorsfestet av fsyndige mennesker for gverdens synder, ja, til syndenes forlatelse for det hsønderknuste hjerte.

10 Derfor er det nødvendig at han blir aordinert av deg, Oliver Cowdery, min apostel,

11 og ved denne ordinans er du en eldste under hans hånd, da han for deg er den aførste, så du kan være en eldste i denne Kristi kirke som bærer mitt navn,

12 og den første forkynner i denne kirke, for kirken og for verden, ja, til hedningefolkene, ja, og så sier Gud Herren, ja, til ajødene også. Amen.