Skriftene
Lære og pakter 53


Kapittel 53

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Algernon Sidney Gilbert i Kirtland, Ohio, den 8. juni 1831. På Sidney Gilberts anmodning adspurte profeten Herren om bror Gilberts arbeide og utnevnelse i Kirken.

1–3: Sidney Gilberts kall og utvelgelse i Kirken er å bli ordinert til eldste. 4–7: Han skal også være biskopens fullmektig.

1 Se, jeg sier deg, min tjener Sidney Gilbert, at jeg har hørt dine bønner, og du har påkalt meg for at det skulle bli tilkjennegitt for deg av Herren din Gud hva ditt kall og din autvelgelse skulle være i den kirke som jeg, Herren, har opprettet i disse siste dager.

2 Se, jeg, Herren, som ble akorsfestet for verdens synder, gir deg en befaling at du skal bforsake verden.

3 Iklé deg min ordinasjon, ja, til en eldste, for å forkynne tro og omvendelse og asyndsforlatelse ifølge mitt ord, og motta Den hellige ånd ved bhåndspåleggelse,

4 og også for å være en afullmektig for denne kirke på det sted som skal utpekes av biskopen ifølge de befalinger som senere skal bli gitt.

5 Og videre, sannelig sier jeg deg at du skal reise sammen med mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon.

6 Se, disse er de første ordinanser som du skal motta, og de øvrige skal gjøres kjent på et senere tidspunkt i forhold til ditt arbeide i min vingård.

7 Og videre vil jeg du skal lære at bare den som aholder ut til enden, blir frelst. Slik er det. Amen.