Skriftene
Lære og pakter 50


Kapittel 50

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mai 1831. Joseph Smiths historie fastslår at noen av eldstene ikke forsto hvordan de forskjellige ånder som finnes på jorden gir seg til kjenne, og at denne åpenbaringen ble gitt som svar på det spesielle spørsmål han stilte i den forbindelse. Såkalte åndelige fenomener var ikke uvanlig blant medlemmene, og noen av dem hevdet at de mottok syner og åpenbaringer.

1–5: Mange falske ånder finnes på jorden. 6–9: Ve hyklerne og de som er avskåret fra Kirken. 10–14: Eldstene skal forkynne evangeliet ved Ånden. 15–22: Både talere og tilhørere må være opplyst av Ånden. 23–25: Det som ikke oppbygger, er ikke av Gud. 26–28: De trofaste er i besittelse av alle ting. 29–36: De som er renset, får sine bønner besvart. 37–46: Kristus er den gode hyrde og Israels klippe.

1 Lytt, O min kirkes eldster, lån øre til den levende Guds røst, og gi akt på de visdomsord som skal bli gitt dere ifølge det dere har bedt om og har vært enige om med hensyn til kirken og de ånder som er i virksomhet i verden.

2 Se, sannelig sier jeg dere at det er mange ånder som er afalske ånder som er i virksomhet på jorden og bedrar verden.

3 Og også aSatan har forsøkt å føre dere vill så han kan seire over dere.

4 Se, jeg, Herren, har skuet ned på dere og har sett avskyeligheter i den kirke som abekjenner mitt navn.

5 Men velsignet er de som er trofaste og aholder ut, enten i liv eller død, for de skal arve evig liv.

6 Men ve dem som er abedragere og hyklere, for så sier Herren, jeg vil føre dem frem til dom.

7 Se, sannelig sier jeg dere, det er ahyklere blant dere som har villedet noen, hvilket har gitt bmotstanderen cmakt, men se, ddisse skal vinnes tilbake,

8 men hyklerne skal bli oppdaget og aavskåret, enten i liv eller død, det være som jeg vil, og ve dem som er avskåret fra min kirke, for de er overvunnet av verden.

9 Derfor må enhver vokte seg så han ikke gjør noe som ikke er i sannhet og rettferdighet for mitt åsyn.

10 Og nå sier Herren ved Ånden til eldstene i sin kirke: Kom og la oss atale med hverandre så dere kan forstå.

11 La oss tale med hverandre ansikt til ansikt som et menneske taler med et annet.

12 Og når et menneske taler, blir det forstått av et annet menneske fordi han taler som et menneske. På samme måte vil jeg, Herren, tale med dere så dere kan aforstå.

13 Derfor stiller jeg, Herren, dere dette spørsmål: Hva ble dere aordinert til?

14 Til å forkynne mitt evangelium ved aÅnden, ja, ved bTrøsteren som ble utsendt for å undervise i sannheten.

15 Og så mottok dere aånder som dere ikke kunne forstå og antok dem for å være av Gud, og er dere rettferdiggjort i dette?

16 Se, dere skal selv besvare dette spørsmål, likevel vil jeg være barmhjertig mot dere, og den som er svak blant dere, skal heretter gjøres asterk.

17 Sannelig sier jeg dere, den som er ordinert av meg og blir sendt ut for å aforkynne sannhetens ord ved Trøsteren i sannhetens Ånd, forkynner han det ved bsannhetens Ånd, eller på noen annen måte?

18 Og hvis det skjer på noen annen måte, er det ikke av Gud.

19 Og videre, den som mottar sannhetens ord, mottar han det ved sannhetens Ånd, eller på noen annen måte?

20 Og hvis det skjer på noen annen måte, er det ikke av Gud.

21 Derfor, hva er så grunnen til at dere ikke kan innse og forstå at den som mottar ordet ved sannhetens Ånd, mottar det slik som sannhetens Ånd taler?

22 Derfor, den som taler og den som mottar, forstår hverandre, og begge blir aoppbygget og bfryder seg sammen.

23 Og det som ikke oppbygger, er ikke av Gud, men er amørke.

24 Det som er av Gud, er alys, og den som mottar lys og bblir i Gud, mottar cmer lys, og dette lys blir klarere og klarere inntil som ved høylys dag.

25 Og videre, sannelig sier jeg dere, og jeg sier det for at dere kan kjenne asannheten, så dere kan jage mørket bort fra dere:

26 Den som er ordinert av Gud og sendt ut, er utpekt til å være den astørste, ikke desto mindre er han den minste og balles tjener.

27 Derfor er han i abesittelse av alle ting, for alle ting er ham underlagt både i himmel og på jord, livet og lyset, Ånden og bkraften, utsendt ved Faderens vilje gjennom hans Sønn, Jesus Kristus.

28 Men intet menneske er i besittelse av alle ting uten å være alutret og brenset fra all synd.

29 Og hvis dere er lutret og renset fra all synd, kan dere abe om hva dere vil i Jesu navn, og det skal skje.

30 Men vit dette, at hva dere enn ber om, skal bli gitt dere, og ettersom dere er utpekt til å være aledere, skal åndene være dere lydige.

31 Derfor skal det skje at hvis dere ser en aånd gi seg til kjenne, som dere ikke kan forstå, og dere ikke mottar denne ånd, da skal dere be til Faderen i Jesu navn, og hvis han ikke bekrefter denne ånd for dere, da kan dere vite at den ikke er av Gud.

32 Og dere skal bli gitt amakt over denne ånd, og dere skal vitne mot denne ånd med høy røst at den ikke er av Gud –

33 ikke med aspottende anklage for at dere ikke skal overvinnes, ei heller med bselvros eller glede for at dere ikke derved skal bli grepet av dette.

34 Den som mottar av Gud, la ham gi Gud æren for det, og la ham fryde seg over at han av Gud er aktet verdig til å motta.

35 Og ved å gi akt på og gjøre disse ting som dere har mottatt og som dere heretter skal motta – og ariket er gitt dere av Faderen og bkraft til å overvinne alle ting som ikke er gitt av ham –

36 og se, sannelig sier jeg dere, velsignet er dere som nå hører disse mine ord fra min tjeners munn, for deres synder er dere aforlatt.

37 La min tjener, Joseph Wakefield, i hvem jeg har velbehag, og min tjener aParley P. Pratt, gå ut blant menighetene og styrke dem med bformanende ord,

38 og likeledes min tjener, John Corrill, eller så mange av mine tjenere som er ordinert til dette kall, og la dem arbeide i avingården, og la intet menneske hindre dem i å gjøre det som jeg har utpekt dem til –

39 derfor, i dette er ikke min tjener, aEdward Partridge, rettferdiggjort, likevel skal han bli tilgitt hvis han omvender seg.

40 Se, dere er små barn og kan ennå ikke atåle alle ting, dere må bvokse i cnåde og kunnskap om dsannheten.

41 aFrykt ikke, små bbarn, for dere er mine, og jeg har covervunnet verden, og dere er av dem som min Fader har dgitt meg.

42 Og ingen av dem som min Fader har gitt meg, skal gå afortapt.

43 Og Faderen og jeg er aett. Jeg er i Faderen, og Faderen i meg, og ettersom dere har mottatt meg, er dere i meg og jeg i dere.

44 Derfor er jeg midt iblant dere, og jeg er den agode hyrde og bIsraels klippe. Den som bygger på denne cklippe, skal daldri falle.

45 Og dagen kommer da dere skal høre min røst og ase meg og vite at jeg er.

46 aVåk derfor så dere kan være brede. Slik er det. Amen.