Skriftene
Lære og pakter 96


Kapittel 96

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. juni 1833 som viser hvordan Sions by eller stav skulle organiseres og være et mønster for de hellige i Kirtland. Foranledningen var en konferanse av høyprester hvor det hovedemne som ble behandlet var hva som skulle gjøres med det landområde som ble kalt French-gården som Kirken eide i nærheten av Kirtland. Ettersom konferansen ikke greide å bestemme seg for hvem som skulle ta hånd om gården, ble de alle enige om å adspørre Herren om saken.

1: Sions stav i Kirtland skal gjøres sterk. 2–5: Biskopen skal dele ut arv til de hellige. 6–9: John Johnson skal være medlem av Den forente orden.

1 Se, jeg sier dere, her er visdom hvorved dere kan vite hvordan dere skal handle i denne sak, for jeg anser det for nødvendig at denne stav som jeg har organisert for å styrke Sion, skal gjøres sterk.

2 Derfor, la min tjener, Newel K. Whitney, ta hånd om det sted som er nevnt blant dere og hvor jeg akter å bygge mitt hellige hus.

3 Og videre, la tomtene bli inndelt med visdom til gavn for dem som søker en arv slik det skal bli bestemt av dere i rådsmøte.

4 Derfor, se til at dere gir akt på denne sak og den del som er nødvendig for å gavne min orden i den hensikt å bringe mitt ord ut til menneskenes barn.

5 For se, sannelig sier jeg dere, det som er aller viktigst for meg, er at mitt ord går ut til menneskenes barn for å bløtgjøre menneskenes barns hjerter til deres beste. Slik er det. Amen.

6 Og videre, sannelig sier jeg dere, at jeg har en vis hensikt med og anser det for nødvendig at min tjener John Johnson, hvis offer jeg har godtatt og hvis bønner jeg har hørt og til hvem jeg gir et løfte om evig liv såfremt han heretter holder mine bud,

7 for han er en etterkommer av Josef og har del i de velsignelser som ved løfte ble gitt til hans fedre –

8 sannelig sier jeg dere, jeg anser det for nødvendig at han blir et medlem av ordenen, så han kan hjelpe til med å bringe mitt ord ut til menneskenes barn.

9 Derfor skal dere ordinere ham til denne velsignelse, og han skal flittig søke å slette alle heftelser som hviler på det hus som er nevnt blant dere, så han kan bo i det. Slik er det. Amen.

Skriv ut