Skriftene
Lære og pakter 100
forrige neste

Kapittel 100

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg, New York, den 12. oktober 1833. De to brødrene som hadde vært borte fra sine familier i flere dager, var noe bekymret for dem.

1–4: Joseph og Sidney skal forkynne evangeliet til sjelers frelse. 5–8: Det vil bli gitt dem i samme stund hva de skal si. 9–12: Sidney skal være en talsmann, og Joseph skal være en åpenbarer og mektig i vitnesbyrd. 13–17: Herren vil oppreise et rent folk, og de lydige vil bli frelst.

1 Sannelig, så sier Herren til dere, mine venner aSidney og bJoseph: Deres familier har det bra, de er i mine hender, og jeg vil gjøre med dem som det synes meg godt, for i meg er all makt.

2 Derfor, følg meg og lytt til de råd som jeg skal gi dere.

3 Se, og gi akt, jeg har mange mennesker på dette sted i områdene rundt omkring, og en vid dør skal bli åpnet i traktene rundt omkring i denne østlige del av landet.

4 Derfor har jeg, Herren, latt dere komme til dette sted, for dette var nødvendig for meg for å afrelse sjeler.

5 Derfor, sannelig sier jeg dere, oppløft deres røst til dette folk, atal de tanker som jeg skal legge i deres hjerter, og dere skal ikke bli gjort til skamme for menneskene,

6 for det skal bli agitt dere i samme stund, ja, i samme øyeblikk, hva dere skal si.

7 Men en befaling gir jeg dere at hva som helst dere aforkynner, skal dere forkynne i mitt navn, i hjertets andektighet og i bsaktmodighetens ånd, i alle ting.

8 Og jeg gir dere det løfte at i den grad dere gjør dette, skal aDen hellige ånd utgytes for å vitne om alt dere skal si.

9 Og jeg anser det for nødvendig at du, min tjener Sidney, skal være en atalsmann for dette folk, ja, sannelig, jeg vil ordinere deg til dette kall, ja, til å være en talsmann for min tjener Joseph.

10 Og jeg vil gi ham kraft til å være mektig i avitnesbyrd.

11 Og jeg vil gi deg kraft til å være amektig til å utlegge alle skrifter, så du kan være en talsmann for ham, og han skal være en båpenbarer for deg, så du kan kjenne sannheten i alt som hører til mitt rike på jorden.

12 Derfor, fortsett deres reise, og fryd dere i deres hjerter, for se og gi akt, jeg er med dere inntil enden.

13 Og nå gir jeg dere et ord angående aSion. Sion skal bli bforløst selv om hun blir refset en kort tid.

14 Dine brødre, mine tjenere aOrson Hyde og John Gould, er i mine hender, og hvis de holder mine bud, skal de bli frelst.

15 Derfor, la deres hjerter trøstes, for aalle ting skal tjene dem til gode som vandrer rettskaffent, og bli til helliggjørelse for kirken.

16 For jeg vil oppreise meg et arent folk som vil tjene meg i rettferdighet,

17 og alle som apåkaller Herrens navn og holder hans bud, skal bli frelst. Slik er det. Amen.