Skriftene
Lære og pakter 77
forrige neste

Kapittel 77

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, omkring mars 1832. I Joseph Smiths historie står det: “I forbindelse med oversettelsen av Skriftene mottok jeg følgende forklaring til Johannes’ åpenbaring.”

1–4: Dyrene har ånd og vil bo i evig lykksalighet. 5–7: Denne jorden har en timelig tilværelse av 7000 år. 8–10: Forskjellige engler gjengir evangeliet og betjener jorden. 11: Beseglingen av de 144 000. 12–14: Kristus vil komme i begynnelsen av det syvende årtusen. 15: To profeter vil bli oppreist for den jødiske nasjonen.

1 Spm.: Hva er aglasshavet som omtales av Johannes i Åpenbaringens 4. Kapittel og 6. vers?Svar: Det er bjorden i dens helliggjorte, udødelige og cevige tilstand.

2 Spm.: Hva skal vi forstå med de fire livsvesener som er omtalt i samme vers?Svar: Det er en abilledlig uttrykksmåte brukt av åpenbareren Johannes for å beskrive bhimmelen, cGuds paradis, menneskenes, dyrenes, krypdyrenes og luftens fuglers dlykke; det som er av ånd, avbildes i det som er timelig, og det som er timelig, avbildes i det som er av ånd, emenneskets ånd i dets persons skikkelse, og likeledes fdyrets ånd og enhver annen skapning som Gud har skapt.

3 Spm.: Er de fire livsvesener begrenset til individuelle dyr, eller forestiller de klasser eller kategorier?Svar: De er begrenset til fire individuelle dyr som ble vist Johannes, for å symbolisere herligheten til de forskjellige klasser av skapninger i deres bestemte orden eller askapelsessfære hvor de gleder seg i evig blykksalighet.

4 Spm.: Hvordan skal vi forstå øynene og vingene som dyrene hadde?Svar: Øynene forestiller lys og akunnskap, det vil si, de er fulle av kunnskap, og deres vinger forestiller bkraft til å bevege seg, til å handle, osv.

5 Spm.: Hva forstår vi med de fire og tyve aeldster som omtales av Johannes?Svar: Vi forstår at disse eldster som Johannes så, var eldster som hadde vært btrofaste i evangeliets tjeneste og var døde, de tilhørte de csyv menighetene, og befant seg da i Guds paradis.

6 Spm.: Hva skal vi forstå med boken som Johannes så og som var aforseglet med syv segl?Svar: Vi skal forstå at den inneholder Guds åpenbarte vilje, bmysterier og gjerninger, de skjulte ting i hans forvaltning av denne cjord, i de syv tusen år av dens løpebane eller dens timelige tilværelse.

7 Spm.: Hva skal vi forstå med de syv segl som den var forseglet med?Svar: Vi skal forstå at det første segl inneholder de ting som hører til det aførste årtusen, det andre likedan til det andre årtusen, og så videre inntil det syvende.

8 Spm.: Hva forstår vi med de fire engler som omtales i Åpenbaringens 7. Kapittel og 1. vers?Svar: Vi forstår at de er fire engler utsendt fra Gud og som er gitt makt over jordens fire hjørner, til å spare og til å ta liv. Disse er de som har det aevige evangelium å gi til hver nasjon og slekt, til hvert tungemål og folk, med makt til å lukke himlene, til å besegle til liv eller kaste ned til bmørkets regioner.

9 Spm.: Hva forstår vi med engelen som steg opp fra øst i Åpenbaringens 7. Kapittel og 2. vers?Svar: Vi forstår at engelen som steg opp fra øst, er han som er gitt den levende Guds segl over aIsraels tolv stammer. Derfor roper han til de fire engler som har det evige evangelium, og sier: Skad ikke jorden, ei heller havet eller trærne før vi har satt et segl på vår Guds tjenere i deres bpanner. Og om dere vil ta imot det, dette er cElias som skulle komme for å samle Israels stammer og dgjenopprette alle ting.

10 Spm.: Når skal de ting som er omtalt i dette kapittelet, skje?Svar: Det skal skje i det asjette årtusen, ved åpningen av det sjette segl.

11 Spm.: Hva forstår vi med beseglingen av de aett hundre og fire og førti tusen fra alle Israels stammer, tolv tusen fra hver stamme?Svar: Vi forstår at de som er beseglet, er bhøyprester, ordinert til Guds hellige orden for å forvalte det evige evangelium, for det er de som er ordinert, fra hver nasjon og slekt, fra hvert tungemål og folk, av de engler som er gitt makt over jordens nasjoner, for å føre alle som ønsker det til cDen førstefødtes menighet.

12 Spm.: Hva forstår vi med lyden av abasunene som er nevnt i Åpenbaringens 8. Kapittel?Svar: Vi forstår at likesom Gud skapte denne verden på seks dager og avsluttet sitt verk på den syvende dag og bhelliget det og også dannet mennesket av cjordens støv, på samme måte vil Gud Herren i begynnelsen av det syvende årtusen dhelliggjøre jorden og fullende menneskets frelse og edømme i alle ting og skal fforløse alle ting unntatt det som han ikke har tatt i sin makt etter å ha beseglet alle ting til alle tings ende, og lyden av de syv englers basuner er forberedelsen og avslutningen av hans verk i begynnelsen av det syvende årtusen, forberedelsen av veien før tiden for hans komme.

13 Spm.: Når skal de ting skje som står skrevet i Åpenbaringens 9. Kapittel?Svar: De skal skje etter åpningen av det syvende segl, før Kristi komme.

14 Spm.: Hva forstår vi med den lille boken som ble aspist av Johannes, som står nevnt i Åpenbaringens 10. Kapittel?Svar: Vi forstår at det var en oppgave og en hellig handling for ham å bsamle Israels stammer. Se, dette er Elias som, slik det står skrevet, må komme og cgjenopprette alle ting.

15 Spm.: Hva forstår vi med de to avitnene i Åpenbaringens 11. Kapittel?Svar: Det er to profeter som skal bli oppreist for den bjødiske nasjon i de csiste dager ved dgjenopprettelsens tid, og de skal profetere til jødene etter at de er samlet og har bygget byen Jerusalem i sine fedres eland.