Skriftene
Lære og pakter 29


Kapittel 29

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i nærvær av seks eldster i Fayette, New York i september 1830. Denne åpenbaringen ble gitt noen dager før konferansen som begynte den 26. september 1830.

1–8: Kristus samler sine utvalgte. 9–11: Hans komme innleder tusenårsriket. 12–13: De tolv skal dømme hele Israel. 14–21: Tegn, pest og utslettelse vil gå forut for Det annet komme. 22–28: Den siste oppstandelse og den endelige dom kommer etter tusenårsriket. 29–35: Alle ting er åndelige for Herren. 36–39: Djevelen og hans hærskarer ble kastet ned fra himmelen for å friste menneskene. 40–45: Fallet og forsoningen tilveiebringer frelse. 46–50: Små barn er forløst på grunn av forsoningen.

1 Lytt til Jesu Kristi røst, deres Forløser, den store Jeg Er, hvis barmhjertighets arm har sonet for deres synder,

2 han som vil samle sitt folk, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, ja, alle som vil lytte til min røst og ydmyke seg for meg og påkalle meg i mektig bønn.

3 Se, sannelig, sannelig sier jeg dere at i denne stund er deres synder tilgitt. Derfor, motta disse ting, men husk at dere ikke må synde mer for at dere ikke skal bli utsatt for farer.

4 Sannelig sier jeg dere at dere er utvalgt fra verden til å forkynne mitt evangelium med en gledes røst, som med en basuns røst.

5 Oppløft deres hjerter og vær glade, for jeg er midt iblant dere, og jeg er deres talsmann hos Faderen, og det behager ham å gi dere riket.

6 Og som skrevet står: Hva som helst dere ber om i tro, forenet i bønn, ifølge min befaling, skal dere få.

7 Og dere er kalt til å gjennomføre innsamlingen av mine utvalgte, for mine utvalgte hører min røst og forherder ikke sine hjerter.

8 Derfor er det utgått en beslutning fra Faderen at de skal samles til ett sted i dette land for å berede sine hjerter og være beredt i alle ting – til den dag da trengsel og utslettelse skal sendes over de ugudelige.

9 For timen er nær, og dagen snart for hånden da jorden er moden, og alle de stolte og de som er ugudelige, skal være som halm, og jeg vil brenne dem opp, sier Hærskarenes Herre, så ugudelighet ikke skal finnes på jorden,

10 for timen er nær, og det som ble uttalt ved mine apostler, må oppfylles, for som de talte, slik skal det skje,

11 for jeg vil åpenbare meg fra himmelen med kraft og stor herlighet, med alle dens hærskarer, og bo i rettferdighet hos menneskene på jorden i tusen år, og de ugudelige skal ikke bestå.

12 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, og det er gått ut som en fast beslutning ifølge Faderens vilje, at mine apostler, de tolv som var med meg i min tjenestegjerning i Jerusalem, skal stå ved min høyre hånd på den dag da jeg kommer i en ildsøyle, ikledd rettferdighetens kjortler, med kroner på sine hoder, i herlighet likesom jeg, for å dømme hele Israels hus – ja, så mange som har elsket meg og holdt mine bud – og ingen andre.

13 For en basun skal lyde både lenge og høyt, ja, som på Sinai-fjellet, og hele jorden skal skjelve, og de skal komme frem – ja, de døde som døde i meg – for å motta en rettferdighets krone og bli kledd likesom jeg for å være hos meg, så vi kan være ett.

14 Men se, jeg sier dere at før denne store dag kommer, skal solen bli formørket og månen forvandles til blod, og stjernene skal falle fra himmelen, og det skal være store tegn oppe på himmelen og nede på jorden,

15 og det skal være gråt og jammer blant menneskenes skarer,

16 og det skal sendes ut en stor haglstorm for å ødelegge jordens grøde.

17 Og det skal skje, på grunn av verdens ugudelighet, at jeg vil ta hevn over de ugudelige fordi de ikke vil omvende seg, for mitt vredes beger er fullt, og se, mitt blod skal ikke rense dem hvis de ikke hører meg.

18 Derfor vil jeg, Gud Herren, sende fluer ut over jordens overflate, og de skal angripe dens innbyggere og skal ete deres kjøtt og skal forårsake at det går mark i det,

19 og deres tunge skal forstummes så de ikke skal tale imot meg, og deres kjøtt skal falle fra deres ben og deres øyne ut av sine huler,

20 og det skal skje at skogens dyr og luftens fugler skal fortære dem.

21 Og den store og avskyelige kirke, som er hele jordens skjøge, skal nedstyrtes ved fortærende ild slik det er uttalt ved profeten Esekiels munn, han som talte om det som ennå ikke har skjedd, men som visselig skal skje, like sikkert som jeg lever, for avskyelighet skal ikke råde.

22 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, at når de tusen år er omme og menneskene igjen begynner å fornekte sin Gud, da vil jeg spare jorden, men bare en kort tid,

23 og enden skal komme, og himmelen og jorden skal fortæres og forgå, og det skal bli en ny himmel og en ny jord.

24 For alt det gamle skal forgå og alt skal bli nytt, ja, himmelen og jorden og alt som i dem er, både mennesker og dyr, luftens fugler og havets fisker,

25 og ikke ett hår eller støvfnugg skal gå tapt, for de er mine henders gjerninger.

26 Men se, sannelig sier jeg dere, før jorden skal forgå, skal Mikael, min erkeengel, blåse i sin basun, og da skal alle de døde våkne, for deres graver skal åpnes og de skal komme frem, ja, alle.

27 Og de rettferdige skal samles ved min høyre hånd til evig liv, og de ugudelige ved min venstre hånd vil jeg skamme meg for å vedkjenne meg overfor Faderen,

28 derfor vil jeg si til dem: bort fra meg, dere forbannede, til den evige ild beredt for djevelen og hans engler.

29 Og nå, se, jeg sier dere, aldri noen gang har jeg erklært med min egen munn at de skulle vende tilbake derfra, for der hvor jeg er, kan de ikke komme, til det har de ingen makt.

30 Men husk at alle mine straffedommer er ikke gitt til menneskene, og som ordene er gått ut av min munn, slik skal de også oppfylles, så de første skal bli de siste og de siste skal bli de første i alle ting som jeg har skapt ved min makts ord, som er min Ånds kraft.

31 For ved min Ånds kraft skapte jeg dem, ja, alle ting, både åndelig og timelig –

32 først åndelig, og deretter timelig som er begynnelsen til mitt verk, og videre, først timelig og deretter åndelig, som er det siste av mitt verk –

33 som jeg forteller dere for at dere i deres naturlige tilstand skal forstå, men hva meg selv angår, har mine gjerninger ingen ende og heller ingen begynnelse, men dere er det gitt for at dere kan forstå, fordi dere har bedt meg om det og er forenet.

34 Derfor, sannelig sier jeg dere, at for meg er alle ting åndelige, og aldri har jeg noen gang gitt dere en lov som var timelig, heller ikke til noe menneske eller til menneskenes barn, heller ikke til Adam, deres far, som jeg skapte.

35 Se, jeg lot ham få handle etter eget ønske, og jeg ga ham bud, men jeg ga ham ikke noe timelig bud, for mine bud er åndelige, de er hverken naturlige eller timelige, hverken kjødelige eller sanselige.

36 Og det skjedde at Adam ble fristet av djevelen – for se, djevelen var før Adam, for han gjorde opprør mot meg, og sa: Gi meg din ære som er min makt, og likeledes førte han en tredjedel av himmelens hærskarer bort fra meg på grunn av deres handlefrihet,

37 og de ble kastet ned, og slik ble djevelen og hans engler til.

38 Og se, det er et sted beredt for dem fra begynnelsen, og dette sted er helvete.

39 Og det måtte nødvendigvis være slik at djevelen skulle friste menneskenes barn, ellers kunne de ikke ha sin handlefrihet, for hvis de aldri smakte det bitre, kunne de ikke kjenne det søte –

40 derfor skjedde det at djevelen fristet Adam, og han spiste av den forbudte frukt og overtrådte budet, hvorved han ble underlagt djevelens vilje fordi han ga etter for fristelse.

41 Derfor lot jeg, Gud Herren, ham bli drevet ut av Edens have, bort fra min nærhet på grunn av hans overtredelse, derved ble han åndelig død, som er den første død, ja, den samme død som er den siste død, som er åndelig, som skal bli uttalt over de ugudelige når jeg skal si: Gå bort, dere forbannede.

42 Men se, jeg sier dere at jeg, Gud Herren, ga til Adam og til hans ætt at de ikke skulle den timelige død før jeg, Gud Herren, skulle sende ut engler for å forkynne for dem omvendelse og forløsning ved tro på min Enbårne Sønns navn.

43 Og således ga jeg, Gud Herren, mennesket dets prøvetids dager, for at de ved sin naturlige død kunne oppstå i udødelighet til evig liv, ja, så mange som ville tro,

44 og de som ikke tror, til evig fordømmelse, for de kan ikke bli forløst fra sitt åndelige fall fordi de ikke omvender seg,

45 for de elsker mørke fremfor lys, og deres gjerninger er onde, og de får sin lønn av den de lyster å adlyde.

46 Men se, jeg sier dere, at små barn er forløst fra verdens grunnvoll ble lagt ved min Enbårne –

47 derfor kan de ikke synde, for Satan har ikke fått makt til å friste små barn før de begynner å bli ansvarlige for meg,

48 for det er dem gitt som jeg vil, etter mitt eget behag, så store ting kan kreves av deres fedres hender.

49 Og videre sier jeg dere: Har jeg ikke befalt den som har kunnskap, å omvende seg?

50 Og han som ingen forståelse har, med ham er det opp til meg å gjøre slik det står skrevet. Og nå forteller jeg dere ikke mer denne gang. Amen.

Skriv ut