Skriftene
Lære og pakter 29


Kapittel 29

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i nærvær av seks eldster i Fayette, New York i september 1830. Denne åpenbaringen ble gitt noen dager før konferansen som begynte den 26. september 1830.

1–8: Kristus samler sine utvalgte. 9–11: Hans komme innleder tusenårsriket. 12–13: De tolv skal dømme hele Israel. 14–21: Tegn, pest og utslettelse vil gå forut for Det annet komme. 22–28: Den siste oppstandelse og den endelige dom kommer etter tusenårsriket. 29–35: Alle ting er åndelige for Herren. 36–39: Djevelen og hans hærskarer ble kastet ned fra himmelen for å friste menneskene. 40–45: Fallet og forsoningen tilveiebringer frelse. 46–50: Små barn er forløst på grunn av forsoningen.

1 Lytt til Jesu Kristi røst, deres Forløser, den store aJeg Er, hvis bbarmhjertighets arm har csonet for deres synder,

2 han som vil asamle sitt folk, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, ja, alle som vil lytte til min røst og bydmyke seg for meg og påkalle meg i mektig bønn.

3 Se, sannelig, sannelig sier jeg dere at i denne stund er deres synder atilgitt. Derfor, motta disse ting, men husk at dere ikke må synde mer for at dere ikke skal bli utsatt for farer.

4 Sannelig sier jeg dere at dere er utvalgt fra verden til å forkynne mitt evangelium med en gledes røst, som med en abasuns røst.

5 Oppløft deres hjerter og vær glade, for jeg er amidt iblant dere, og jeg er deres btalsmann hos Faderen, og det behager ham å gi dere criket.

6 Og som skrevet står: Hva som helst dere aber om i btro, cforenet i bønn, ifølge min befaling, skal dere få.

7 Og dere er kalt til å gjennomføre ainnsamlingen av mine butvalgte, for mine utvalgte chører min røst og forherder ikke sine dhjerter.

8 Derfor er det utgått en beslutning fra Faderen at de skal asamles til ett sted i dette land for å bberede sine hjerter og være beredt i alle ting – til den dag da ctrengsel og utslettelse skal sendes over de ugudelige.

9 For timen er nær, og dagen snart for hånden da jorden er moden, og alle de astolte og de som er ugudelige, skal være som bhalm, og jeg vil cbrenne dem opp, sier Hærskarenes Herre, så ugudelighet ikke skal finnes på jorden,

10 for timen er nær, og det som ble auttalt ved mine apostler, må oppfylles, for som de talte, slik skal det skje,

11 for jeg vil åpenbare meg fra himmelen med kraft og stor herlighet, med alle dens ahærskarer, og bo i brettferdighet hos menneskene på jorden i ctusen år, og de ugudelige skal ikke bestå.

12 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, og det er gått ut som en fast beslutning ifølge Faderens vilje, at mine aapostler, de tolv som var med meg i min tjenestegjerning i Jerusalem, skal stå ved min høyre hånd på den dag da jeg kommer i en bildsøyle, ikledd rettferdighetens kjortler, med kroner på sine hoder, i cherlighet likesom jeg, for å ddømme hele Israels hus – ja, så mange som har elsket meg og holdt mine bud – og ingen andre.

13 For en abasun skal lyde både lenge og høyt, ja, som på Sinai-fjellet, og hele jorden skal skjelve, og de skal bkomme frem – ja, de cdøde som døde i meg – for å motta en drettferdighets krone og bli kledd elikesom jeg for å være hos meg, så vi kan være ett.

14 Men se, jeg sier dere at før denne store adag kommer, skal bsolen bli formørket og månen forvandles til blod, og stjernene skal falle fra himmelen, og det skal være store ctegn oppe på himmelen og nede på jorden,

15 og det skal være gråt og ajammer blant menneskenes skarer,

16 og det skal sendes ut en stor ahaglstorm for å ødelegge jordens grøde.

17 Og det skal skje, på grunn av verdens ugudelighet, at jeg vil ta ahevn over de bugudelige fordi de ikke vil omvende seg, for mitt vredes beger er fullt, og se, mitt cblod skal ikke rense dem hvis de ikke hører meg.

18 Derfor vil jeg, Gud Herren, sende fluer ut over jordens overflate, og de skal angripe dens innbyggere og skal ete deres kjøtt og skal forårsake at det går mark i det,

19 og deres tunge skal forstummes så de ikke skal atale imot meg, og deres kjøtt skal falle fra deres ben og deres øyne ut av sine huler,

20 og det skal skje at skogens adyr og luftens fugler skal fortære dem.

21 Og den store og aavskyelige kirke, som er hele jordens bskjøge, skal nedstyrtes ved cfortærende ild slik det er uttalt ved profeten Esekiels munn, han som talte om det som ennå ikke har skjedd, men som dvisselig skal skje, like sikkert som jeg lever, for avskyelighet skal ikke råde.

22 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, at når de atusen år er omme og menneskene igjen begynner å fornekte sin Gud, da vil jeg spare jorden, men bare en bkort tid,

23 og aenden skal komme, og himmelen og jorden skal fortæres og bforgå, og det skal bli en ny himmel og en cny jord.

24 For alt det gamle skal aforgå og alt skal bli nytt, ja, himmelen og jorden og alt som i dem er, både mennesker og dyr, luftens fugler og havets fisker,

25 og ikke ett ahår eller støvfnugg skal gå tapt, for de er mine henders gjerninger.

26 Men se, sannelig sier jeg dere, før jorden skal forgå, skal aMikael, min berkeengel, blåse i sin cbasun, og da skal alle de døde dvåkne, for deres graver skal åpnes og de skal ekomme frem, ja, alle.

27 Og de arettferdige skal samles ved min bhøyre hånd til evig liv, og de ugudelige ved min venstre hånd vil jeg skamme meg for å vedkjenne meg overfor Faderen,

28 derfor vil jeg si til dem: a bort fra meg, dere forbannede, til den evige bild beredt for cdjevelen og hans engler.

29 Og nå, se, jeg sier dere, aldri noen gang har jeg erklært med min egen munn at de skulle vende tilbake derfra, for der ahvor jeg er, kan de ikke komme, til det har de ingen makt.

30 Men husk at alle mine straffedommer er ikke gitt til menneskene, og som ordene er gått ut av min munn, slik skal de også oppfylles, så de aførste skal bli de siste og de siste skal bli de første i alle ting som jeg har skapt ved min makts ord, som er min Ånds kraft.

31 For ved min Ånds kraft askapte jeg dem, ja, alle ting, både båndelig og timelig –

32 først aåndelig, og deretter timelig som er begynnelsen til mitt verk, og videre, først timelig og deretter åndelig, som er det siste av mitt verk –

33 som jeg forteller dere for at dere i deres naturlige tilstand skal forstå, men hva meg selv angår, har mine gjerninger ingen aende og heller ingen begynnelse, men dere er det gitt for at dere kan forstå, fordi dere har bedt meg om det og er forenet.

34 Derfor, sannelig sier jeg dere, at for meg er alle ting åndelige, og aldri har jeg noen gang gitt dere en lov som var timelig, heller ikke til noe menneske eller til menneskenes barn, heller ikke til Adam, deres far, som jeg skapte.

35 Se, jeg lot ham få ahandle etter eget ønske, og jeg ga ham bud, men jeg ga ham ikke noe timelig bud, for mine bbud er åndelige, de er hverken naturlige eller timelige, hverken kjødelige eller sanselige.

36 Og det skjedde at Adam ble fristet av djevelen – for se, adjevelen var før Adam, for han gjorde bopprør mot meg, og sa: Gi meg din cære som er min dmakt, og likeledes førte han en etredjedel av fhimmelens hærskarer bort fra meg på grunn av deres ghandlefrihet,

37 og de ble kastet ned, og slik ble adjevelen og hans bengler til.

38 Og se, det er et sted beredt for dem fra begynnelsen, og dette sted er ahelvete.

39 Og det måtte nødvendigvis være slik at djevelen skulle afriste menneskenes barn, ellers kunne de ikke ha sin handlefrihet, for hvis de aldri smakte det bbitre, kunne de ikke kjenne det søte –

40 derfor skjedde det at djevelen fristet Adam, og han spiste av den forbudte afrukt og overtrådte budet, hvorved han ble bunderlagt djevelens vilje fordi han ga etter for fristelse.

41 Derfor lot jeg, Gud Herren, ham bli adrevet ut av bEdens have, bort fra min nærhet på grunn av hans overtredelse, derved ble han cåndelig død, som er den første død, ja, den samme død som er den siste ddød, som er åndelig, som skal bli uttalt over de ugudelige når jeg skal si: Gå bort, dere eforbannede.

42 Men se, jeg sier dere at jeg, Gud Herren, ga til Adam og til hans ætt at de ikke skulle a den timelige død før jeg, Gud Herren, skulle sende ut bengler for å forkynne for dem comvendelse og dforløsning ved tro på min eEnbårne Sønns navn.

43 Og således ga jeg, Gud Herren, mennesket dets aprøvetids dager, for at de ved sin naturlige død kunne boppstå i cudødelighet til devig liv, ja, så mange som ville tro,

44 og de som ikke tror, til evig afordømmelse, for de kan ikke bli forløst fra sitt åndelige fall fordi de ikke omvender seg,

45 for de elsker mørke fremfor lys, og deres agjerninger er onde, og de får sin blønn av den de lyster å adlyde.

46 Men se, jeg sier dere, at små abarn er bforløst fra verdens grunnvoll ble lagt ved min Enbårne –

47 derfor kan de ikke synde, for Satan har ikke fått makt til å afriste små barn før de begynner å bli bansvarlige for meg,

48 for det er dem gitt som jeg vil, etter mitt eget behag, så store ting kan kreves av deres afedres hender.

49 Og videre sier jeg dere: Har jeg ikke befalt den som har kunnskap, å omvende seg?

50 Og han som ingen aforståelse har, med ham er det opp til meg å gjøre slik det står skrevet. Og nå forteller jeg dere ikke mer denne gang. Amen.