Skriftene
Lære og pakter 39
forrige neste

Kapittel 39

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til James Covel i Fayette, New York, den 5. januar 1831. James Covel, som hadde vært metodistprest i nærmere 40 år, sluttet en pakt med Herren om at han ville adlyde en hvilken som helst befaling Herren ville gi ham gjennom profeten Joseph.

1–4: De hellige har kraft til å bli Guds sønner. 5–6: Å ta imot evangeliet er å ta imot Kristus. 7–14: James Covel blir befalt å la seg døpe og arbeide i Herrens vingård. 15–21: Herrens tjenere skal forkynne evangeliet før Det annet komme. 22–24: De som tar imot evangeliet, vil bli samlet i tid og i evighet.

1 Hør, og lytt til røsten fra ham som er fra all evighet til all aevighet, den store bJeg Er, ja, Jesus Kristus,

2 verdens alys og liv, et lys som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke,

3 den samme som kom i atidens midte til mitt eget, og mine egne tok ikke imot meg.

4 Men til alle som tok imot meg, ga jeg kraft til å bli mine asønner, og likeledes vil jeg gi alle som tar imot meg, kraft til å bli mine sønner.

5 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, den som mottar mitt evangelium, amottar meg, og den som ikke mottar mitt evangelium, mottar ikke meg.

6 Og dette er mitt aevangelium – omvendelse og dåp med vann, og så kommer bdåpen med ild og Den hellige ånd, ja, Trøsteren, som åpenbarer alle ting og cunderviser om rikets fredelige ting.

7 Og nå, se, jeg sier deg, min tjener aJames, jeg har betraktet dine gjerninger, og jeg kjenner deg.

8 Og sannelig sier jeg deg, ditt hjerte er nå rettferdig for meg, og se, jeg har latt store velsignelser komme over ditt hode,

9 men likevel har du opplevd stor sorg, for du har forkastet meg mange ganger på grunn av stolthet og averdens bekymringer.

10 Men se, tiden for din utfrielse er kommet hvis du vil lytte til min røst som sier til deg: Stå opp og bli adøpt og vask bort dine synder idet du påkaller mitt navn, og du skal motta min Ånd og en velsignelse så stor som du aldri før har kjent.

11 Og hvis du gjør dette, har jeg beredt deg til et større arbeide. Du skal forkynne mitt evangeliums fylde som jeg har sendt ut i disse siste dager, pakten jeg har sendt ut for å avinne tilbake mitt folk som er av Israels hus.

12 Og det skal skje at kraft skal ahvile over deg, du skal ha stor tro, og jeg vil være med deg og berede veien for deg.

13 Du er kalt til å aarbeide i min vingård, til å bygge opp min kirke og til å bfrembringe Sion så den kan fryde seg på høydene og cblomstre.

14 Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, du er ikke kalt til å dra til de østlige deler, men du er kalt til å dra til Ohio.

15 Og hvis mitt folk vil samles i Ohio, har jeg en avelsignelse i vente for dem som ikke er kjent blant menneskenes barn, og den skal bli utøst over deres hoder. Og derfra skal menn dra ut til balle cnasjoner.

16 Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, at folket i Ohio påkaller meg i stor tro og tenker at jeg vil holde min tuktende hånd tilbake fra nasjonene, men jeg kan ikke fornekte mitt ord.

17 Derfor, anvend all din styrke og kall trofaste arbeidere til min vingård så den kan abeskjæres for siste gang.

18 Og i den grad de omvender seg og tar imot mitt evangeliums fylde og blir helliggjort, vil jeg holde min atuktende hånd tilbake.

19 Derfor, gå ut, rop med en høy røst og si: Himmelens rike er nær for hånden, og rop: Hosianna, velsignet være Den Aller Høyeste Guds navn.

20 Gå ut, døp med vann og bered veien for mitt åsyn og tiden for mitt akomme,

21 for tiden er nær, adagen eller timen bkjenner ingen, men den skal visselig komme.

22 Og han som tar imot disse ting, tar imot meg, og de skal samles hos meg i tid og i evighet.

23 Og videre skal det skje at på alle du døper med vann, skal du legge dine ahender, og de skal motta bDen hellige ånds gave og skal cse frem til tegnene på mitt dkomme og skal kjenne meg.

24 Se, jeg kommer hastig. Slik er det. Amen.