Skriftene
Lære og pakter 56
forrige neste

Kapittel 56

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. juni 1831. Denne åpenbaringen refser Ezra Thayre for ikke å adlyde en tidligere åpenbaring (“budet” som det refereres til i vers 8) som Joseph Smith hadde mottatt for ham og som klargjorde Thayres plikter på Frederick G. Williams gård hvor han bodde. Den følgende åpenbaringen trekker også tilbake Thayres kall om å dra til Missouri sammen med Thomas B. Marsh (se kapittel 52:22).

1–2: De hellige må ta sitt kors opp og følge Herren for å oppnå frelse. 3–13: Herren befaler og tilbakekaller, og de ulydige blir utstøtt. 14–17: Ve de rike som ikke vil hjelpe de fattige, og ve de fattige hvis hjerter ikke er sønderknust. 18–20: Velsignet er de fattige som er rene av hjertet, for de skal arve jorden.

1 Lytt, O folk, som abekjenner mitt navn, sier Herren deres Gud, for se, min vrede er opptent mot de opprørske, og de skal kjenne min arm og min vrede når bhjemsøkelsens og vredens dag kommer over nasjonene.

2 Og den som ikke vil ta sitt akors opp og bfølge meg og holde mine bud, skal ikke bli frelst.

3 Se, jeg, Herren, befaler, og den som ikke vil aadlyde etter at jeg har befalt, men bryter budet, skal bli bavskåret i min egen beleilige tid.

4 Derfor, jeg, Herren, befaler og atilbakekaller som det synes meg best, og alt dette skal legges på de bopprørskes hoder, sier Herren.

5 Derfor tilbakekaller jeg den befaling som ble gitt til mine tjenere, aThomas B. Marsh og Ezra Thayre, og gir en ny befaling til min tjener Thomas, at han straks skal begi seg på vei til Missouris land, og min tjener Selah J. Griffin skal også reise sammen med ham.

6 For se, jeg tilbakekaller den befaling som ble gitt til mine tjenere Selah J. Griffin og Newel Knight på grunn av den stivnakkethet og opprørskhet som finnes blant mitt folk i Thompson.

7 Derfor, la min tjener Newel Knight være hos dem, og alle som vil og som er angrende for meg, kan dra avgårde og bli ledet av ham til det landområde som jeg har utpekt.

8 Og videre, sannelig sier jeg dere, at min tjener Ezra Thayre må omvende seg fra sin astolthet og selviskhet og adlyde den befaling jeg tidligere har gitt ham med hensyn til stedet hvor han bor.

9 Og hvis han vil gjøre dette, da det ikke skal bli noen oppdeling av eiendommen, skal han likevel bli utpekt til å reise til Missouris land,

10 ellers skal han få tilbake pengene han har betalt, skal forlate stedet og skal bli aavskåret fra min kirke, sier Herren, hærskarenes Gud,

11 og selv om himmel og jord forgår, skal disse ord ikke aforgå, men skal bli oppfylt.

12 Og hvis min tjener Joseph Smith jr. er nødt til å betale pengene, se, da vil jeg, Herren, betale ham tilbake i Missouris land, for at de som han skal få dem av, kan bli belønnet i forhold til det de gjør,

13 for i forhold til det de gjør, skal de få, ja, endog jord til arv.

14 Se, så sier Herren til mitt folk. Dere har mange ting å gjøre og mye å omvende dere fra, for se, deres synder er kommet opp for meg og er ikke tilgitt fordi dere forsøker å a deres egne veier.

15 Og deres hjerter er ikke tilfreds, og dere adlyder ikke sannheten, men finner abehag i urettferdighet.

16 Ve dere arike, som ikke vil bgi av deres midler til de cfattige, for deres drikdommer vil forderve deres sjeler, og slik skal deres klage være på hjemsøkelsens, dommens og vredens dag: eInnhøstningen er forbi, sommeren er til ende, men min sjel er ikke frelst!

17 Ve dere afattige, hvis hjerte ikke er sønderknust, hvis ånd ikke er angrende, hvis buk aldri mettes, og hvis hender ikke holder seg borte fra andre menneskers gods, hvis øyne er fulle av bbegjær, og som ikke vil arbeide med deres egne hender!

18 Men velsignet er de afattige som er rene av hjertet, hvis hjerte er bsønderknust og hvis ånd er angrende, for de skal se cGuds rike komme i kraft og stor herlighet til sin utfrielse, for djordens fedme skal være deres.

19 For se, Herren skal komme, og hans alønn skal være med ham. Han skal lønne enhver, og de fattige skal fryde seg.

20 Og deres avkom skal aarve jorden fra generasjon til generasjon evindelig og alltid. Og nå taler jeg ikke mer til dere. Slik er det. Amen.