Skriftene
Lære og pakter 75


Kapittel 75

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832. Dette kapittelet omfatter to adskilte åpenbaringer (den første i versene 1 til og med 22, og den andre i versene 23 til og med 36) gitt på samme dag. Anledningen var en konferanse hvor Joseph Smith ble oppholdt og ordinert som president for Det høye prestedømme. Visse eldster ønsket å lære mer om sine umiddelbare plikter. Disse åpenbaringene fulgte.

1–5: Trofaste eldster som forkynner evangeliet, vil arve evig liv. 6–12: Be om å motta Trøsteren som underviser om alle ting. 13–22: Eldstene vil sitte og dømme dem som forkaster deres budskap. 23–36: Misjonærenes familier skal motta hjelp fra Kirken.

1 Sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg som taler ved amin Ånds røst, ja, bAlfa og Omega, deres Herre og deres Gud:

2 Lytt dere som har gitt deres navn for å dra ut og forkynne mitt evangelium og abeskjære min bvingård.

3 Se, jeg sier dere at det er min vilje at dere skal dra ut og ikke vente, vær heller ikke adovne, men arbeid av all deres makt,

4 ved at dere oppløfter deres røst som ved lyden av en basun og aforkynner bsannheten ifølge de åpenbaringer og bud som jeg har gitt dere.

5 Og således, hvis dere er trofaste, skal dere høste mange akornbånd og bli bkronet med cære og dherlighet, med eudødelighet og fevig liv.

6 Derfor, sannelig sier jeg til min tjener William E. McLellin: Jeg atilbakekaller det oppdrag jeg ga ham om å dra til den østlige del av landet.

7 Og jeg gir ham et nytt oppdrag og en ny befaling hvor jeg, Herren, arefser ham for å ha bknurret i sitt hjerte.

8 Og han syndet, men likevel tilgir jeg ham og sier til ham igjen: Dra til den sydlige del av landet.

9 Og la min tjener Luke Johnson reise sammen med ham og forkynne de ting som jeg har befalt dem,

10 idet de påkaller Herrens navn og ber om aTrøsteren som skal lære dem alle ting de trenger å vite,

11 idet de alltid aber om ikke å bli motløse, og hvis de gjør dette, vil jeg være med dem inntil enden.

12 Se, dette er Herren deres Guds vilje med dere. Slik er det. Amen.

13 Og videre, sannelig, så sier Herren: La min tjener aOrson Hyde og min tjener bSamuel H. Smith reise til den østlige del av landet og forkynne det som jeg har befalt dem, og hvis de er trofaste, se, da vil jeg være cmed dem inntil enden.

14 Og videre, sannelig sier jeg til min tjener Lyman Johnson og til min tjener aOrson Pratt, de skal også reise til den østlige del av landet, og se, jeg er også med dem, ja, inntil enden.

15 Og videre sier jeg til min tjener Asa Dodds og til min tjener Calves Wilson, at de også skal reise til den vestlige del av landet og forkynne mitt evangelium, ja, som jeg har befalt dem.

16 Og den som er trofast, skal overvinne alle ting og skal bli aløftet opp på den siste dag.

17 Og videre sier jeg til min tjener Major N. Ashley og min tjener Burr Riggs, la også dem reise til den sydlige del av landet.

18 Ja, la alle disse som jeg har befalt, reise ut og gå fra hus til hus og fra landsby til landsby og fra by til by.

19 Og uansett hvilket hus dere kommer inn i, og de tar imot dere, etterlat dette hus deres velsignelse.

20 Og uansett hvilket hus dere kommer inn i, og de ikke tar imot dere, et slikt hus skal dere snarest forlate og aryste støvet av deres føtter som et vitnesbyrd mot dem.

21 Og dere skal fylles med aglede og fryd, og vit dette, at på dommens dag skal dere være bdommere over dette hus og fordømme dem,

22 og det skal bli mer tålelig for hedningefolkene på dommens dag enn for dette hus, abind derfor omkring deres lender og vær trofaste, og dere skal overvinne alle ting og bli løftet opp på den siste dag. Slik er det. Amen.

23 Og videre, så sier Herren til dere, O min kirkes eldster som har gitt deres navn, så dere kan vite hans vilje med dere.

24 Se, jeg sier dere at det er kirkens plikt å gi hjelp til disse eldsters familiers underhold, og også til familiene til dem som er kalt og som nødvendigvis må sendes ut i verden for å forkynne evangeliet til verden.

25 Derfor gir jeg, Herren, dere dette bud at dere finner oppholdssteder til deres familier så langt deres brødre er villige til å åpne sine hjerter.

26 Og la ingen som kan finne et sted til sin familie og få kirkens underhold til den, unnlate å dra ut i verden, enten til øst eller til vest, til nord eller til syd.

27 La dem be, og de skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dem og bli tilkjennegitt dem fra det høye, ja, ved aTrøsteren, hvor de skal reise.

28 Og videre, sannelig sier jeg dere, at enhver mann som er nødt til å ata seg av sin egen bfamilie, la ham ta seg av den, og han skal på ingen måte miste sin krone, og han skal arbeide i kirken.

29 La enhver være aflittig i alle ting. Og den bdovne skal ikke ha plass i kirken med mindre han omvender seg i all sin ferd.

30 Derfor, la min tjener Simeon Carter og min tjener Emer Harris virke sammen i evangeliets tjeneste,

31 og likeledes min tjener Ezra Thayre og min tjener aThomas B. Marsh,

32 likeledes min tjener Hyrum Smith og min tjener Reynolds Cahoon,

33 og likeledes min tjener Daniel Stanton og min tjener Seymor Brunson,

34 og likeledes min tjener Sylvester Smith og min tjener Gideon Carter,

35 og likeledes min tjener Ruggles Eames og min tjener Stephen Burnett,

36 og likeledes min tjener Micah B. Welton og min tjener Eden Smith. Slik er det. Amen.