Skriftene
Lære og pakter 117
forrige neste

Kapittel 117

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 angående øyeblikkelige plikter for William Marks, Newel K. Whitney og Oliver Granger.

1–9: Herrens tjenere skulle ikke begjære timelige ting, for “hva betyr eiendom for Herren?” 10–16: De skal forsake sjelens smålighet, og deres offer skal være hellig for Herren.

1 Sannelig, så sier Herren til min tjener William Marks og også til min tjener Newel K. Whitney: La dem omgående avslutte sine forretningsanliggender og reise fra Kirtland før jeg, Herren, igjen lar det falle sne på marken.

2 La dem våkne og stå opp og komme frem og ikke vente, for jeg, Herren, befaler det.

3 Derfor, hvis de venter, skal det ikke gå dem vel.

4 La dem omvende seg for meg fra alle sine synder og fra alle sine begjærlige ønsker, sier Herren, for hva betyr aeiendom for meg? sier Herren.

5 La Kirtlands eiendommer bli omsatt for å betale agjeld, sier Herren. La dem fare, sier Herren, og det som måtte bli igjen, kan dere selv beholde, sier Herren.

6 For eier jeg ikke himmelens fugler og også havets fisker og fjellenes dyr? Har jeg ikke skapt jorden? Holder jeg ikke aalle nasjoners hærstyrkers skjebne i mine hender?

7 Derfor, kan jeg ikke få de aufruktbare steder til å skyte knopper og til å blomstre og til å frembringe grøde i overflod? sier Herren.

8 Er det ikke tilstrekkelig plass på fjellene i aAdam-ondi-Ahman og på slettene Olaha bShinehah eller det clandområde hvor Adam bodde, så dere skulle begjære det som bare er en dråpe og forsømme det som veier tyngre?

9 Derfor, kom hit opp til mitt folks land, ja, til Sion.

10 La min tjener William Marks være atrofast over lite, og han skal råde over meget, la ham presidere midt iblant mitt folk i byen Far West, og la ham velsignes med mitt folks velsignelser.

11 La min tjener, Newel K. Whitney, skamme seg over anikolaittenes gruppe og over alle deres bhemmelige avskyeligheter og over sin sjels smålighet overfor meg, sier Herren, og komme opp til landområdet Adam-ondi-Ahman og være en cbiskop for mitt folk, sier Herren, ikke i navnet, men i gavnet, sier Herren.

12 Og videre sier jeg dere, jeg husker min tjener aOliver Granger, se, sannelig sier jeg til ham at hans navn skal holdes i hellig erindring fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid, sier Herren.

13 Derfor, la ham kjempe iherdig for å befri Det første presidentskap i min kirke, sier Herren, og når han faller, skal han reise seg igjen, for hans aoffer skal være mer hellig for meg enn hans timelige fremgang, sier Herren.

14 Derfor, la ham straks komme hit opp til Sions land, og når tiden er inne, skal han være en handelsmann i mitt navn, sier Herren, til gavn for mitt folk.

15 Derfor, la ingen forakte min tjener, Oliver Granger, men la mitt folks velsignelser hvile over ham evindelig og alltid.

16 Og videre, sannelig sier jeg dere, la alle mine tjenere i Kirtland huske Herren sin Gud, og mitt hus også, å holde og bevare det hellig og kaste pengevekslerne ut i min egen beleilige tid, sier Herren. Slik er det. Amen.