Skriftene
Lære og pakter 54
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapittel 54

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:180–181). Kirkens medlemmer i Thompson gren i Ohio var uenige om spørsmål som hadde med innvielse av eiendom å gjøre. Egoisme og grådighet gjorde seg gjeldende, og Leman Copley hadde brutt pakten han hadde inngått om å innvie sin store gård til et sted hvor de hellige som kom fra Colesville i New York, kunne få en arv. Ezra Thayre var også innblandet i denne striden. Som følge av dette gikk Newel Knight (president for grenen i Thompson) og noen andre eldster til profeten for å spørre ham hvordan de skulle forholde seg. Profeten adspurte Herren, og mottok denne åpenbaringen. (Se også Kapittel 56 som er en fortsettelse av denne saken.)

1–6: De hellige må holde evangeliets pakt for å finne barmhjertighet. 7–10: De må være tålmodige i trengsel.

1 Se, så sier Herren — ja, aAlfa og Omega, begynnelsen og enden — ja, han som ble bkorsfestet for verdens synder:

2 Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Newel Knight, at du skal stå fast i det embede jeg har utpekt deg til.

3 Og hvis dine brødre ønsker å unnslippe sine fiender, la dem omvende seg fra alle sine synder og virkelig angre og aydmyke seg for meg.

4 Og ettersom de har brutt apakten de sluttet med meg, er den bugyldig og uten virkning.

5 Og ve den som bringer denne aforargelse, for det hadde vært bedre om han ble senket i havets dyp.

6 Men velsignet er de som har holdt pakten og fulgt budet, for de skal finne abarmhjertighet.

7 Derfor, kom dere ut herfra så deres fiender ikke overfaller dere, og dra avgårde og utpek hvem dere vil til å være deres leder og til å utbetale penger for dere.

8 Og således skal dere reise til områdene i vest, til aMissouris land, til lamanittenes grenser.

9 Og når dere har fullendt reisen, se, jeg sier dere: søk dere et autkomme som andre mennesker, inntil jeg bereder et sted for dere.

10 Og videre, vær atålmodige i trengsel inntil jeg bkommer, og se, jeg kommer hastig, og min lønn er med meg, og de som har csøkt meg tidlig, skal finne dhvile for sin sjel. Slik er det. Amen.