Skriftene
Lære og pakter 54


Kapittel 54

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland i Ohio, den 10. juni 1831. Kirkens medlemmer som bodde i Thompson i Ohio var uenige om spørsmål som hadde med innvielse av eiendom å gjøre. Egoisme og grådighet gjorde seg gjeldende. Etter sin misjon hos shakerne (se forordet til kapittel 49), hadde Leman Copley brutt pakten han hadde inngått om å innvie sin store gård til et sted hvor de hellige som kom fra Colesville i New York kunne få en arv. Som følge av dette hadde Newel Knight (leder for medlemmene som bodde i Thompson) og andre eldster kommet til profeten for å spørre ham hvordan de skulle gå frem. Profeten adspurte Herren, og mottok denne åpenbaringen som befaler medlemmene i Thomson å forlate Leman Copleys gård og dra til Missouri.

1–6: De hellige må holde evangeliets pakt for å finne barmhjertighet. 7–10: De må være tålmodige i trengsel.

1 Se, så sier Herren – ja, aAlfa og Omega, begynnelsen og enden – ja, han som ble bkorsfestet for verdens synder:

2 Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Newel Knight, at du skal stå fast i det embede jeg har utpekt deg til.

3 Og hvis dine brødre ønsker å unnslippe sine fiender, la dem omvende seg fra alle sine synder og virkelig angre og aydmyke seg for meg.

4 Og ettersom de har brutt apakten de sluttet med meg, er den bugyldig og uten virkning.

5 Og ve den som bringer denne aforargelse, for det hadde vært bedre om han ble senket i havets dyp.

6 Men velsignet er de som har holdt pakten og fulgt budet, for de skal finne abarmhjertighet.

7 Derfor, kom dere ut herfra så deres fiender ikke overfaller dere, og dra avgårde og utpek hvem dere vil til å være deres leder og til å utbetale penger for dere.

8 Og således skal dere reise til områdene i vest, til aMissouris land, til lamanittenes grenser.

9 Og når dere har fullendt reisen, se, jeg sier dere: søk dere et autkomme som andre mennesker, inntil jeg bereder et sted for dere.

10 Og videre, vær atålmodige i trengsel inntil jeg bkommer, og se, jeg kommer hastig, og min lønn er med meg, og de som har csøkt meg tidlig, skal finne dhvile for sin sjel. Slik er det. Amen.